Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: advisor , then adviser, advisory, advisor .

Eng-Thai Lexitron Dict : advisor, 10 found, display 1-10
 1. careers advisor : (N) ; ผู้ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาชีพ ; Syn:careers officer
 2. advisory : (ADJ) ; ที่เกี่ยวกับการให้คำปรึกษา ; Syn:consulting, consultative, giving advice
 3. careers officer : (N) ; ผู้ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาชีพ ; Syn:careers advisor
 4. prudential : (ADJ) ; รอบคอบ ; Syn:advisory
 5. deliberative : (ADJ) ; เกี่ยวกับการปรึกษาหารือ ; Syn:consultative, advisory
 6. informative : (ADJ) ; ซึ่งให้ความรู้ ; Related:ซึ่งแจ้งให้ทราบ, ซึ่งให้ข้อมูล ; Syn:instructive, educative, advisory ; Ant:uneducational

Thai-Eng Lexitron Dict : advisor, 12 found, display 1-12
 1. ที่ปรึกษาพิเศษ : (N) ; special advisor ; Def:บุคคลที่ได้รับคัดเลือกเป็นพิเศษ มีหน้าที่ให้ความเห็นและคำแนะนำ ; Samp:ผมได้ลาออกจากการเป็นพนักงานกระทรวง มาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาพิเศษให้กับหน่วยงานและบริษัทต่างๆ
 2. ที่ปรึกษาอาวุโส : (V) ; senior advisor ; Samp:อาจารย์ได้เป็นที่ปรึกษาอาวุโสของภาควิชาอีกตำแหน่งหนึ่ง
 3. กุนซือ : (N) ; consultant ; Related:advisor, adviser ; Syn:ที่ปรึกษา ; Samp:ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านต่างระดมกุนซือเข้าช่วยในศึกอภิปรายครั้งนี้
 4. ที่ปรึกษา : (N) ; adviser ; Related:consultant, counselor, counselor, advisor ; Unit:คน, ท่าน
 5. บีเอ : (N) ; B.A. ; Related:beauty advisor ; Syn:ที่ปรึกษาความงาม
 6. คนแนะนำ : (N) ; adviser ; Related:suggester ; Syn:ผู้แนะนำ ; Def:ผู้ให้ความเห็นหรือให้คำชี้แนะ ; Samp:รุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยเป็นคนแนะนำให้มาฝึกงานที่นี่ ; Unit:คน
 7. ผู้ชี้แนะ : (N) ; adviser ; Related:consultant, counselor, mentor ; Syn:ผู้แนะนำ, ผู้ชี้นำ ; Def:บุคคลที่แนะแนวทางให้ทำหรือให้ปฏิบัติไปในแนวทางนั้น ; Samp:ครูเป็นผู้ชี้แนะกวีและนักเขียนรุ่นใหม่ด้วยข้อเตือนใจอันเฉียบคม ; Unit:คน
 8. อาจารย์ที่ปรึกษา : (N) ; adviser ; Related:counsellor ; Def:อาจารย์ที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษากับศิษย์ที่อยู่ในความปกครอง ; Samp:นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาปัญหาได้ทุกประเภท ; Unit:คน
 9. ผู้ให้คำปรึกษา : (N) ; consultant ; Related:adviser
 10. มนตรี : (N) ; counselor ; Related:adviser, high government official ; Syn:ที่ปรึกษา, ผู้แนะนำ, ผู้ปรึกษาราชการ, ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
 11. คณะที่ปรึกษา : (N) ; board of consultant ; Related:advisory group ; Def:บุคคลที่ได้รับเลือกหรือได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นคณะร่วมกันทำงานเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะในเรื่องนั้นๆ ; Samp:รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะที่ปรึกษากระทรวงมหาดไทยชุดใหม่ ; Unit:คณะ
 12. มุขมนตรี : (N) ; king's counselor ; Related:prime minister, premier, chief councilor, adviser of senior government officials ; Def:ที่ปรึกษาราชการชั้นผู้ใหญ่ ; Unit:คน, ท่าน

Royal Institute Thai-Thai Dict : advisor, not found

Budhism Thai-Thai Dict : advisor, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : advisor, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : advisor, not found

(0.1466 sec)