Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: trainer , then train, trainee, trainer .

Eng-Thai Lexitron Dict : trainer, more than 7 found, display 1-7
 1. trainer : (N) ; ผู้ฝึกสัตว์ให้เชื่อง
 2. trainer : (N) ; เครื่องมือฝึกสอน
 3. trainer : (N) ; ครูฝึก ; Related:ผู้ฝึก
 4. sneaker : (N) ; รองเท้าผ้าใบส้นยาง ; Related:รองเท้ากีฬา ; Syn:trainer, gym shoes, runner
 5. train : (VI) ; ฝึกซ้อม (ทางกีฬา) ; Related:ฝึก, หัด, ซ้อม
 6. Eng-Thai Lexitron Dict : trainer, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : trainer, more than 7 found, display 1-7
 1. ครูฝึก : (N) ; trainer ; Related:coach, coacher ; Syn:โค้ช ; Samp:เขามีความชำนาญมากจนได้ตำแหน่งเป็นครูฝึกการยิงปืนใหญ่ในค่ายทหาร
 2. ผู้ฝึกสอน : (N) ; trainer ; Related:instructor, teacher, lecturer ; Syn:ครูฝึก, คนฝึก, ผู้ฝึก ; Ant:ผู้เรียน ; Def:ผู้ที่ฝึกหัดการสอนในโรงเรียนตามหลักสูตรวิชาการศึกษา ; Samp:ดวงตาเป็นผู้ฝึกสอนในวิชาภาษาไทย ; Unit:คน
 3. ผู้ฝึก : (N) ; coach ; Related:instructor, trainer, teacher, tutor ; Syn:ครูฝึก, คนฝึก, ผู้ฝึกสอน ; Def:ผู้นำในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนเป็นหรือมีความชำนาญ ; Samp:เขาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ฝึกทหารใหม่ ; Unit:คน
 4. ผู้สอน : (N) ; teacher ; Related:lecturer, instructor, coach, trainer, tutor ; Syn:ครู, อาจารย์ ; Ant:ผู้เรียน, นักเรียน ; Def:ผู้บอกวิชาความรู้ให้, ผู้แสดงให้เข้าใจโดยวิธีบอกหรือทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเพื่อให้รู้ดีชั่ว ; Samp:ในการสอน ผู้สอนจะต้องมีหลักในการจูงใจให้เด็กสนใจเรียน ; Unit:คน
 5. หัตถาจารย์ : (N) ; mahout ; Related:elephant trainer ; Syn:หมอช้าง, ควาญช้าง ; Def:ผู้ฝึกหัดช้าง ; Samp:หัตถาจารย์ท่านนี้เป็นผู้ที่ฝึกหัดช้างทุกตัวที่โรงเรียนฝึกช้างแห่งนี้
 6. รถไฟ : (N) ; train ; Related:railway train ; Def:รถที่พ่วงกันเป็นขบวนยาว ขับเคลื่อนโดยมีหัวรถจักรลากให้แล่นไปตามรางเหล็ก ; Samp:รถไฟขบวนนี้บรรทุกเด็กจากหนองแก เขาเต่า มาเรียนหนังสือที่หัวหิน ; Unit:ขบวน
 7. กล่อมเกลา : (V) ; train ; Related:instruct ; Syn:ขัดเกลา, อบรม, อบรมบ่มนิสัย ; Def:อบรมให้มีนิสัยไปในทางดี ; Samp:ในวันธรรมสวนะทางโรงเรียนจะนิมนต์พระภิกษุมาเทศนากล่อมเกลาจิตใจแก่เด็กเป็นประจำ
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : trainer, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : trainer, not found

Budhism Thai-Thai Dict : trainer, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : trainer, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : trainer, not found

(0.1309 sec)