Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: instruct , then construct, destruct, instruct, instruction, instructive, instructor, instructing, instructed .

Eng-Thai Lexitron Dict : instruct, more than 7 found, display 1-7
 1. instruct : (VI) ; สั่งสอน ; Related:สอน, ให้ความรู้ ; Syn:educate, teach, train
 2. instruct : (VT) ; สั่งสอน ; Related:สอน, ให้ความรู้ ; Syn:educate, teach, train
 3. instruct in : (PHRV) ; สอนในเรื่อง ; Related:ให้การศึกษา...ในเรื่อง ; Syn:educate in
 4. coach : (VT) ; ฝึกกีฬาให้ ; Related:สอนกีฬาให้ ; Syn:instruct, train, drill, teach
 5. educate (educated) : (VT) ; ให้การศึกษา ; Related:สั่งสอน ; Syn:instruct, teach, train
 6. din : (VT) ; พูดกรอกหูซ้ำๆ จนจำได้ ; Syn:instill, incalculate, instruct
 7. Eng-Thai Lexitron Dict : instruct, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : instruct, more than 7 found, display 1-7
 1. เสี้ยมสอน : (V) ; instruct ; Related:teach ; Syn:สอน, ยุยง, สั่งสอน ; Def:สอนให้ฉลาดในอุบาย (มักใช้ในทางยุยงส่งเสริม) ; Samp:อเมริกันในฐานะผู้นำโลกกำลังเสี้ยมสอนอิหร่านให้เข้าโจมตีอิรัก
 2. อบรมสั่งสอน : (V) ; instruct ; Related:teach, educate, direct, give guidance ; Syn:อบรม, สั่งสอน, อบรมบ่มนิสัย, ขัดเกลา ; Def:พร่ำสอนให้ซึมซาบเข้าไปจนติดเป็นนิสัย, แนะนำชี้แจงให้เข้าใจในเรื่องที่ต้องการ ; Samp:ท่านพระครูอบรมสั่งสอนผมมาตั้งแต่ผมยังเล็กๆ
 3. กล่อมเกลา : (V) ; train ; Related:instruct ; Syn:ขัดเกลา, อบรม, อบรมบ่มนิสัย ; Def:อบรมให้มีนิสัยไปในทางดี ; Samp:ในวันธรรมสวนะทางโรงเรียนจะนิมนต์พระภิกษุมาเทศนากล่อมเกลาจิตใจแก่เด็กเป็นประจำ
 4. สอนหนังสือ : (V) ; teach ; Related:instruct ; Ant:เรียนหนังสือ ; Def:ทำให้ผู้อื่นได้รับความรู้โดยใช้หนังสือเป็นสื่อในการเรียน ; Samp:มาลีจะใช้เวลาช่วงกลางวันสอนหนังสือเด็กด้อยโอกาสเหล่านั้น
 5. สั่งสอน : (V) ; teach ; Related:instruct ; Syn:อบรม, สอน, อบรมสั่งสอน
 6. ชี้แนะ : (V) ; suggest ; Related:instruct, give directions, advise, direct, counsel ; Syn:นำทาง, ชี้นำ, แนะนำ, แนะแนว, แนะ ; Samp:อาจารย์ชี้แนะให้นักเรียนเลือกเรียนตามสาขาที่ถนัด
 7. ต่อ 2 : (V) ; teach ; Related:instruct, educate, discipline, inform ; Syn:สอน ; Def:สอนวิชาบางอย่างเช่น ดนตรีไทย โดยวิธีถ่ายทอดความรู้จากปากครูโดยตรง เช่น ; Samp:วันนี้ครูจะต่อเพลงเขมรไทรโยคให้
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : instruct, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : instruct, not found

Budhism Thai-Thai Dict : instruct, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : instruct, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : instruct, not found

(0.1810 sec)