Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: instruct , then construct, destruct, instruct, instruction, instructive, instructor, instructing, instructed .

Thai-Eng Lexitron Dict : instruct, 76 found, display 1-50
 1. เสี้ยมสอน : (V) ; instruct ; Related:teach ; Syn:สอน, ยุยง, สั่งสอน ; Def:สอนให้ฉลาดในอุบาย (มักใช้ในทางยุยงส่งเสริม) ; Samp:อเมริกันในฐานะผู้นำโลกกำลังเสี้ยมสอนอิหร่านให้เข้าโจมตีอิรัก
 2. อบรมสั่งสอน : (V) ; instruct ; Related:teach, educate, direct, give guidance ; Syn:อบรม, สั่งสอน, อบรมบ่มนิสัย, ขัดเกลา ; Def:พร่ำสอนให้ซึมซาบเข้าไปจนติดเป็นนิสัย, แนะนำชี้แจงให้เข้าใจในเรื่องที่ต้องการ ; Samp:ท่านพระครูอบรมสั่งสอนผมมาตั้งแต่ผมยังเล็กๆ
 3. กล่อมเกลา : (V) ; train ; Related:instruct ; Syn:ขัดเกลา, อบรม, อบรมบ่มนิสัย ; Def:อบรมให้มีนิสัยไปในทางดี ; Samp:ในวันธรรมสวนะทางโรงเรียนจะนิมนต์พระภิกษุมาเทศนากล่อมเกลาจิตใจแก่เด็กเป็นประจำ
 4. สอนหนังสือ : (V) ; teach ; Related:instruct ; Ant:เรียนหนังสือ ; Def:ทำให้ผู้อื่นได้รับความรู้โดยใช้หนังสือเป็นสื่อในการเรียน ; Samp:มาลีจะใช้เวลาช่วงกลางวันสอนหนังสือเด็กด้อยโอกาสเหล่านั้น
 5. สั่งสอน : (V) ; teach ; Related:instruct ; Syn:อบรม, สอน, อบรมสั่งสอน
 6. ชี้แนะ : (V) ; suggest ; Related:instruct, give directions, advise, direct, counsel ; Syn:นำทาง, ชี้นำ, แนะนำ, แนะแนว, แนะ ; Samp:อาจารย์ชี้แนะให้นักเรียนเลือกเรียนตามสาขาที่ถนัด
 7. ต่อ 2 : (V) ; teach ; Related:instruct, educate, discipline, inform ; Syn:สอน ; Def:สอนวิชาบางอย่างเช่น ดนตรีไทย โดยวิธีถ่ายทอดความรู้จากปากครูโดยตรง เช่น ; Samp:วันนี้ครูจะต่อเพลงเขมรไทรโยคให้
 8. ถ่ายทอด : (V) ; teach ; Related:instruct, pass on, impart ; Syn:สอน ; Def:บอกความรู้ที่ตนมีแก่ผู้อื่น ; Samp:ผมขอนำเนื้อหาของบทความมาถ่ายทอดให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบบ้าง
 9. สอน : (V) ; teach ; Related:instruct, educate, coach, tutor, guide, drill ; Ant:เรียน ; Def:บอกวิชาความรู้ให้, แสดงให้เข้าใจโดยวิธีบอกหรือทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเพื่อให้รู้ดีชั่วเป็นต้น ; Samp:ผมยังไม่มีคุณสมบัติพอที่จะสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้
 10. สอนสั่ง : (V) ; teach ; Related:instruct, educate, edify ; Syn:สอน, สั่งสอน, อบรม ; Samp:คุณยายสอนสั่งให้ลูกหลานทุกคนรู้จักมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่
 11. สั่งสอน : (V) ; teach ; Related:instruct, educate, coach, tutor, guide, drill ; Def:ชี้แจงให้เข้าใจและบอกให้ทำ ; Samp:ผู้ปกครองเด็กควรสั่งสอนให้เด็กมีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และปลูกฝังเด็กว่าไม่ควรแสดงความก้าวร้าว
 12. อบรม : (V) ; teach ; Related:instruct, coach, educate, guide ; Syn:อบรมบ่มนิสัย, บ่มนิสัย ; Def:แนะนำพร่ำสอนให้ซึมซาบเข้าจนติดเป็นนิสัย, ขัดเกลานิสัย ; Samp:ในครอบครัวพ่อแม่ทำหน้าที่อบรมเด็กทุกด้าน
 13. อบรมบ่มนิสัย : (V) ; teach ; Related:instruct, coach, educate, guide ; Syn:อบรม, บ่มนิสัย ; Def:แนะนำพร่ำสอนให้ซึมซาบเข้าจนติดเป็นนิสัย, ขัดเกลานิสัย ; Samp:หนังสือที่ท่านแปลและเรียบเรียงสามารถอบรมบ่มนิสัยของเยาวชนได้
 14. ชี้นำ : (V) ; guide ; Related:direct, show, instruct, indicate, give directions ; Syn:ชี้แนะ, แนะนำ, เสนอแนะ, แนะแนว, ชี้ทาง ; Samp:คุณพ่อชี้นำให้ลูกรู้จักค่าของเงิน
 15. สั่ง 1 : (V) ; order ; Related:command, give/issue orders, direct, instruct ; Syn:บัญชา, บงการ ; Def:บอกไว้เพื่อให้ทำหรือให้ปฏิบัติเป็นต้น ; Samp:การอ่านหรือเขียนข้อมูลจากเทป ไม่สามารถที่จะสั่งให้เทปเลือกอ่านเขียนส่วนใดส่วนหนึ่งบนเทปได้
 16. สั่งสอน : (V) ; teach someone a lesson ; Related:chasten, discipline, correct, give someone a lesson, punish, chastise, instruct ; Syn:ให้บทเรียน ; Def:ทำให้หลาบจำ ; Samp:หากไม่สั่งสอนเสียบ้าง พวกนี้ก็จะเหิมเกริม เที่ยวก่อความเดือดร้อนแก่สุจริตชนอยู่ร่ำไป
 17. สั่งสอน : (V) ; teach someone a lesson ; Related:chasten, discipline, correct, give someone a lesson, punish, chastise, instruct ; Syn:ให้บทเรียน ; Def:ทำให้หลาบจำ ; Samp:หากไม่สั่งสอนเสียบ้าง พวกนี้ก็จะเหิมเกริม เที่ยวก่อความเดือดร้อนแก่สุจริตชนอยู่ร่ำไป
 18. หล่อหลอม : (V) ; preach ; Related:teach, instruct, enlighten ; Syn:ขัดเกลา ; Def:อบรมและพร่ำสอน ; Samp:สถาบันศาสนาเป็นที่พึ่งทางจิตใจและหล่อหลอมจริยธรรมและคุณธรรมให้แก่ประชาชน
 19. กำชับ : (V) ; reiterate ; Related:urge, repeat, insist firmly, instruct explicitly, order repeatedly ; Syn:สั่งย้ำ ; Def:สั่งย้ำให้แน่นอน, สั่งสำทับ, สั่งแล้วสั่งอีก ; Samp:แม่กำชับให้เขามารับน้องที่สนามบินให้ทันเวลา
 20. กำชับกำชา : (V) ; reiterate ; Related:urge, repeat, insist firmly, instruct explicitly, order repeatedly ; Syn:สั่งย้ำ ; Def:สั่งย้ำให้แน่นอน, สั่งสำทับ, สั่งแล้วสั่งอีก ; Samp:หัวหน้ากำชับกำชาให้ทุกคนเตรียมตัว
 21. ก่อ : (V) ; construct ; Related:build, create, form ; Syn:ทำ, สร้าง ; Ant:ทำลาย, พัง ; Def:ทำให้มีขึ้น หรือเป็นรูปขึ้น ; Samp:พวกเราจะต้องก่อกำแพงที่พังลงไปขึ้นมาใหม่
 22. ก่อ : (V) ; construct ; Related:build, create, form ; Syn:ทำ, สร้าง ; Ant:ทำลาย, พัง ; Samp:ช่างปูนกำลังก่อกำแพง
 23. เกจิอาจารย์ : (N) ; instructor ; Related:teacher, expert ; Syn:อาจารย์ ; Def:อาจารย์บางพวก ; Samp:บุคคลสำคัญและปราชญ์ชาวบ้าน ได้แก่ พระมหากษัตริย์เจ้าผู้ครองนคร วีรบุรุษ, นักเขียน, นักประพันธ์, กวี สงฆ์นักพัฒนา, เกจิอาจารย์ และผู้มีความสามารถในศิลปวิทยาการแขนง ต่างๆ ; Unit:ท่าน, คน
 24. ปลูกสร้าง : (V) ; construct ; Related:build, erect ; Syn:ก่อสร้าง ; Def:ทำให้มีขึ้น ; Samp:ทางการมีคำสั่งให้ปลูกสร้างสะพานลอยเพิ่มขึ้นอีกหลายแห่ง เพื่อให้ความสะดวกแก่คนเดินทางเท้าที่จะข้ามถนน และลดอุบัติเหตุ
 25. วิธีใช้ : (N) ; instruction ; Related:direction ; Syn:วิธีการใช้ ; Samp:ผู้บริโภคควรศึกษาวิธีใช้ที่ข้างกล่องก่อนนำเครื่องมือมาใช้ ; Unit:วิธี
 26. อนุศาสน์ : (N) ; instruction ; Related:teaching, direction, precept ; Syn:การสอน
 27. ชุดคำสั่ง : (N) ; instruction set ; Def:ชุดของคำสั่งเครื่อง (ทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์) ; Samp:มาโครสามารถวิ่งไปสู่ตอนท้ายสุดของชุดคำสั่งเหล่านี้ และวิ่งกลับไปสู่ตอนต้นของชุดคำสั่งอีกครั้ง ; Unit:ชุด
 28. สื่อการสอน : (N) ; instruction media
 29. ราโชวาท : (N) ; king's instruction ; Related:the instructions or speeches made by the king, royal instruction ; Def:คำสั่งสอนของพระราชา.
 30. คำสั่งมาโคร : (N) ; macro instruction
 31. ทิศาปาโมกข์ : (N) ; famous instructor ; Related:great teacher ; Def:อาจารย์ผู้มีความรู้และชื่อเสียงโด่งดัง
 32. อาจารย์พิเศษ : (N) ; special instructor ; Def:อาจารย์ที่ได้รับเชิญมาสอน ; Samp:คณะอักษรศาสตร์เชิญอาจารย์จากต่างประเทศมาเป็นอาจารย์พิเศษ ; Unit:คน
 33. ก่อสร้าง : (V) ; build ; Related:construct ; Syn:สร้าง ; Ant:ทำลาย, พัง ; Samp:บริษัทดอนเมืองโทลเวย์จะเริ่มก่อสร้างทางด่วนในเดือนหน้า
 34. โปรแกรม : (N) ; program ; Related:instruction ; Syn:รายการ ; Samp:ไม่รู้ว่าโปรแกรมหนังเดือนนี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง
 35. โปรแกรม : (N) ; program ; Related:instruction ; Syn:ชุดคำสั่ง ; Def:ชุดคำสั่งที่กำหนดระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ; Samp:โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเก่ามาก ; Unit:โปรแกรม, ชุด
 36. แม่พิมพ์ : (N) ; teacher ; Related:instructor ; Unit:คน
 37. อาจารย์ผู้บรรยาย : (N) ; lecturer ; Related:instructor ; Samp:ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอนวิชาภาษามาเลย์ให้กับอาจารย์ผู้บรรยาย เพื่อให้สามารถบรรยายเป็นภาษามาเลย์ได้ ; Unit:คน
 38. การอบรม : (N) ; teaching ; Related:instructing, tutoring ; Syn:การอบรมสั่งสอน, การอบรมเลี้ยงดู ; Def:การแนะนำพร่ำสอนให้ซึมซาบเข้าไปจนติดเป็นนิสัย ; Samp:ในสมัยก่อนเจ้าอาวาสและพระภิกษุสงฆ์มีบทบาทสำคัญในการอบรมเด็กให้เป็นคนดีในสังคม
 39. เข้ารูป : (V) ; form ; Related:construct, take shape ; Def:ทำให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา ; Samp:คนงานกำลังเข้ารูปพลาสติกแบบใหม่
 40. ครู : (N) ; teacher ; Related:instructor, school teacher ; Syn:คุณครู, อาจารย์, ครูบาอาจารย์ ; Ant:นักเรียน ; Def:ผู้สั่งสอนศิษย์, ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ; Samp:เมื่อเด็กโตขึ้นจะมีครูเป็นเครื่องถ่ายทอดค่านิยมของสังคมให้ ; Unit:คน
 41. ครูบาอาจารย์ : (N) ; teacher ; Related:instructor, school master, school teacher ; Syn:ครู, อาจารย์, คุณครู ; Ant:นักเรียน ; Def:ผู้สั่งสอนศิษย์, ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ; Samp:เขาเป็นอีกคนหนึ่งที่ซึมซับเอาคำสอนของครูบาอาจารย์ในโรงเรียนด้วยความตั้งอกตั้งใจ ; Unit:คน
 42. ครูผู้สอน : (N) ; teacher ; Related:instructor, master, school master, school teacher ; Syn:อาจารย์, ครู, คุณครู ; Ant:นักเรียน ; Samp:ครูผู้สอนไม่เคยอธิบายวิธีการใช้คำสั่งนี้ ; Unit:คน
 43. คุณครู : (N) ; teacher ; Related:instructor, professor ; Syn:อาจารย์ ; Ant:นักเรียน ; Samp:ข้าพเจ้าขอขอบคุณคุณครูใหญ่ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานวันนี้ ; Unit:คน
 44. ซินแส : (N) ; teacher ; Related:instructor, profession ; Syn:จีนแส, ครู, ซินแซ ; Samp:ซินแสชาวจีนที่คุณแม่นับถือ เป็นผู้ตั้งชื่อให้จริงให้ฉัน ; Unit:คน
 45. ดำกล 2 : (V) ; build ; Related:construct, raise, establish, set up ; Syn:ก่อสร้าง, ตั้ง, ตั้งไว้
 46. ต่อ 2 : (V) ; build ; Related:construct, make, form, establish, erect ; Syn:สร้าง ; Def:สร้างสิ่งของโดยวิธีนำส่วนต่างๆ มาประกอบกันเป็นรูปร่างของสิ่งนั้น เช่น ต่อเรือ ต่อกรง ; Samp:พ่อกับลูกช่วยกันต่อกรงสุนัขใหม่ให้ใหญ่ขึ้น
 47. ต่อเรือ 1 : (V) ; build a boat ; Related:construct, make ; Syn:สร้าง, ประกอบ ; Def:สร้างเรือ ; Samp:เขาต่อเรือส่งไปขายยังที่ต่างๆ ทั่วประเทศ
 48. ถกล 1 : (V) ; build ; Related:construct, set up, erect ; Syn:ก่อสร้าง, ตั้ง
 49. ปลูก : (V) ; build ; Related:construct, set up ; Syn:สร้าง, ปลูกสร้าง ; Def:เอาสิ่งต่างๆ มาปรุงกันเข้าเพื่อทำเป็นที่อยู่หรือที่พักอาศัยโดยวิธีฝังเสาลงในดิน ; Samp:เมื่อเขาทั้งคู่ตกลงที่จะแต่งงานด้วยกันแล้ว เขาก็เริ่มปลูกเรือนหอทันที
 50. [1-50] | 51-76

(0.1393 sec)