Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: construct , then construct, construction, constructive, constructor, destruct, instruct, reconstruct, constructed, constructing, deconstruct .

Eng-Thai Lexitron Dict : construct, more than 7 found, display 1-7
 1. construct : (VT) ; ผูกเรื่อง ; Related:ผูกประโยค, สร้างประโยค
 2. construct : (VT) ; สร้าง ; Related:ก่อ ; Syn:build, make
 3. construct of : (PHRV) ; สร้างจาก ; Related:สร้างด้วย ; Syn:construct out of
 4. construct out of : (PHRV) ; สร้างจาก ; Related:สร้างด้วย ; Syn:construct of
 5. construct from : (PHRV) ; สร้างจาก ; Related:สร้างด้วย
 6. build : (VT) ; สร้าง ; Related:สถาปนา ; Syn:construct
 7. erect : (VT) ; สร้างขึ้น ; Related:สร้าง ; Syn:build, construct
 8. Eng-Thai Lexitron Dict : construct, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : construct, more than 7 found, display 1-7
 1. ก่อ : (V) ; construct ; Related:build, create, form ; Syn:ทำ, สร้าง ; Ant:ทำลาย, พัง ; Def:ทำให้มีขึ้น หรือเป็นรูปขึ้น ; Samp:พวกเราจะต้องก่อกำแพงที่พังลงไปขึ้นมาใหม่
 2. ก่อ : (V) ; construct ; Related:build, create, form ; Syn:ทำ, สร้าง ; Ant:ทำลาย, พัง ; Samp:ช่างปูนกำลังก่อกำแพง
 3. ปลูกสร้าง : (V) ; construct ; Related:build, erect ; Syn:ก่อสร้าง ; Def:ทำให้มีขึ้น ; Samp:ทางการมีคำสั่งให้ปลูกสร้างสะพานลอยเพิ่มขึ้นอีกหลายแห่ง เพื่อให้ความสะดวกแก่คนเดินทางเท้าที่จะข้ามถนน และลดอุบัติเหตุ
 4. ก่อสร้าง : (V) ; build ; Related:construct ; Syn:สร้าง ; Ant:ทำลาย, พัง ; Samp:บริษัทดอนเมืองโทลเวย์จะเริ่มก่อสร้างทางด่วนในเดือนหน้า
 5. เข้ารูป : (V) ; form ; Related:construct, take shape ; Def:ทำให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา ; Samp:คนงานกำลังเข้ารูปพลาสติกแบบใหม่
 6. ดำกล 2 : (V) ; build ; Related:construct, raise, establish, set up ; Syn:ก่อสร้าง, ตั้ง, ตั้งไว้
 7. Thai-Eng Lexitron Dict : construct, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : construct, not found

Budhism Thai-Thai Dict : construct, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : construct, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : construct, not found

(0.1894 sec)