Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: destruct , then construct, destruct, destruction, destructive, instruct .

Eng-Thai Lexitron Dict : destruct, more than 7 found, display 1-7
 1. destruct : (VI) ; ถูกทำลายลง ; Related:ถูกล้างลง ; Syn:ruin
 2. destruct : (N) ; การทำลาย ; Related:การทำลายล้าง ; Syn:demolishment, ruin
 3. destruct : (ADJ) ; ที่ใช้เพื่อทำลายล้าง ; Related:ที่ล้างผลาญ ; Syn:ruinable, devastative
 4. construct : (VT) ; ผูกเรื่อง ; Related:ผูกประโยค, สร้างประโยค
 5. construct : (VT) ; สร้าง ; Related:ก่อ ; Syn:build, make
 6. destruction : (N) ; วิธีทำลาย ; Related:สาเหตุของการทำลาย
 7. Eng-Thai Lexitron Dict : destruct, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : destruct, more than 7 found, display 1-7
 1. ฉุด : (V) ; hold back ; Related:stop, destruct, prevent, restraint ; Syn:ฉุดดึง, ฉุดรั้ง ; Def:ทำให้ตกต่ำลง ; Samp:เขาคิดอยู่ตลอดเวลาขืนอยู่กับเธอต่อไปคงมีแต่จะฉุดอนาคตเธอให้มืดบอดลง
 2. ก่อ : (V) ; construct ; Related:build, create, form ; Syn:ทำ, สร้าง ; Ant:ทำลาย, พัง ; Samp:ช่างปูนกำลังก่อกำแพง
 3. ก่อ : (V) ; construct ; Related:build, create, form ; Syn:ทำ, สร้าง ; Ant:ทำลาย, พัง ; Def:ทำให้มีขึ้น หรือเป็นรูปขึ้น ; Samp:พวกเราจะต้องก่อกำแพงที่พังลงไปขึ้นมาใหม่
 4. ปลูกสร้าง : (V) ; construct ; Related:build, erect ; Syn:ก่อสร้าง ; Def:ทำให้มีขึ้น ; Samp:ทางการมีคำสั่งให้ปลูกสร้างสะพานลอยเพิ่มขึ้นอีกหลายแห่ง เพื่อให้ความสะดวกแก่คนเดินทางเท้าที่จะข้ามถนน และลดอุบัติเหตุ
 5. ภังคะ : (N) ; destruction ; Related:ruin ; Syn:การแตก, การทำลาย
 6. เสี้ยมสอน : (V) ; instruct ; Related:teach ; Syn:สอน, ยุยง, สั่งสอน ; Def:สอนให้ฉลาดในอุบาย (มักใช้ในทางยุยงส่งเสริม) ; Samp:อเมริกันในฐานะผู้นำโลกกำลังเสี้ยมสอนอิหร่านให้เข้าโจมตีอิรัก
 7. อบรมสั่งสอน : (V) ; instruct ; Related:teach, educate, direct, give guidance ; Syn:อบรม, สั่งสอน, อบรมบ่มนิสัย, ขัดเกลา ; Def:พร่ำสอนให้ซึมซาบเข้าไปจนติดเป็นนิสัย, แนะนำชี้แจงให้เข้าใจในเรื่องที่ต้องการ ; Samp:ท่านพระครูอบรมสั่งสอนผมมาตั้งแต่ผมยังเล็กๆ
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : destruct, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : destruct, 1 found, display 1-1
 1. การกลั่นทำลาย : น. กรรมวิธีที่ให้ความร้อนสูงแก่สารอินทรีย์ โดยไม่ให้อากาศเข้า เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีขึ้นแก่สารนั้น ให้ผลเป็นสารที่ระเหยได้และแยกตัวออกมา เช่น การกลั่นทําลาย ขี้เลื่อย ให้ผลเป็นเมทิลแอลกอฮอล์ กรดน้ำส้ม และสารอื่นอีก, การกลั่นทําลายถ่านหิน ให้ผลเป็นแก๊สถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ น้ำมันเบนซิน ลูกเหม็นกันแมลงสาบ และสารอื่นที่มีประโยชน์อีกมาก กากที่เหลือเรียกว่า ถ่านโค้ก. (อ. destructive distillation).

Budhism Thai-Thai Dict : destruct, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : destruct, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : destruct, not found

(0.1681 sec)