Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: teach , then teach, teachable, teacher, teaching .

Eng-Thai Lexitron Dict : teach, more than 7 found, display 1-7
 1. teach : (N) ; ครู (คำไม่เป็นทางการ) ; Related:ชี้ให้เห็นความทุกข์ทรมานจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้กลัวที่จะทำ
 2. teach : (VI) ; สอน (วิชา) ; Related:ให้การศึกษา ; Syn:educate, instruct
 3. teach : (VT) ; สอน (วิชา) ; Related:ให้การศึกษา ; Syn:educate, instruct
 4. You cant' teach an old dog new tricks. : (IDM) ; แก่เกินกว่าจะเรียนรู้สิ่งใหม่
 5. taught : (VI) ; กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ teach
 6. taught : (VT) ; กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ teach
 7. Eng-Thai Lexitron Dict : teach, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : teach, more than 7 found, display 1-7
 1. ต่อ 2 : (V) ; teach ; Related:instruct, educate, discipline, inform ; Syn:สอน ; Def:สอนวิชาบางอย่างเช่น ดนตรีไทย โดยวิธีถ่ายทอดความรู้จากปากครูโดยตรง เช่น ; Samp:วันนี้ครูจะต่อเพลงเขมรไทรโยคให้
 2. ถ่ายทอด : (V) ; teach ; Related:instruct, pass on, impart ; Syn:สอน ; Def:บอกความรู้ที่ตนมีแก่ผู้อื่น ; Samp:ผมขอนำเนื้อหาของบทความมาถ่ายทอดให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบบ้าง
 3. ฝึกสอน : (V) ; teach ; Def:สอนให้ทำจนเป็น ; Samp:นอกจากรับฝึกสอนสุนัขแล้ว เจ้าหน้าที่เหล่านี้ต้องคอยดูแลสุขภาพของสุนัขด้วย
 4. สอน : (V) ; teach ; Related:instruct, educate, coach, tutor, guide, drill ; Ant:เรียน ; Def:บอกวิชาความรู้ให้, แสดงให้เข้าใจโดยวิธีบอกหรือทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเพื่อให้รู้ดีชั่วเป็นต้น ; Samp:ผมยังไม่มีคุณสมบัติพอที่จะสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้
 5. สอนสั่ง : (V) ; teach ; Related:instruct, educate, edify ; Syn:สอน, สั่งสอน, อบรม ; Samp:คุณยายสอนสั่งให้ลูกหลานทุกคนรู้จักมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่
 6. สอนหนังสือ : (V) ; teach ; Related:instruct ; Ant:เรียนหนังสือ ; Def:ทำให้ผู้อื่นได้รับความรู้โดยใช้หนังสือเป็นสื่อในการเรียน ; Samp:มาลีจะใช้เวลาช่วงกลางวันสอนหนังสือเด็กด้อยโอกาสเหล่านั้น
 7. สั่งสอน : (V) ; teach ; Related:instruct ; Syn:อบรม, สอน, อบรมสั่งสอน
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : teach, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : teach, not found

Budhism Thai-Thai Dict : teach, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : teach, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : teach, not found

(0.1314 sec)