Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: inform , then informal, conform, deform, form, infirm, inform, informant, information, informative, informed, informer, reform, informing .

Eng-Thai Lexitron Dict : inform, more than 7 found, display 1-7
 1. inform : (VT) ; แจ้งให้ทราบ ; Related:บอกให้ทราบ, รายงาน ; Syn:communicate, instruct, notify, advise
 2. inform : (ADJ) ; ซึ่งไม่มีรูปร่าง (คำโบราณ) ; Syn:formless, vague
 3. inform about : (PHRV) ; บอกให้ทราบเกี่ยวกับ ; Related:บอกให้รู้ถึง ; Syn:inform of
 4. inform of : (PHRV) ; บอกให้ทราบในเรื่อง ; Syn:inform about
 5. inform on : (PHRV) ; แจ้ง (ตำรวจหรือผู้มีอำนาจ) ให้ทราบ ; Related:รายงานให้รู้ ; Syn:inform against
 6. inform against : (PHRV) ; แจ้ง (ตำรวจหรือผู้มีอำนาจ) ให้ทราบ ; Related:รายงานให้รู้ ; Syn:grass on, peach on, rat on, shit on, tell of, tell on
 7. Eng-Thai Lexitron Dict : inform, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : inform, more than 7 found, display 1-7
 1. คาบ 2 : (V) ; inform ; Related:tell, communicate the news, pass on the information ; Def:แจ้งข่าวให้คนอื่นรู้ ; Samp:เขาคาบรายละเอียดมารายงานเจ้าพ่ออย่างเรียบร้อยหมดเปลือก
 2. แจ้ง : (V) ; inform ; Related:tell, advise, notify ; Syn:บอก ; Samp:น้องไปแจ้งข่าวดีแก่แม่
 3. แจ้งเหตุ : (V) ; inform ; Related:notify, tell ; Syn:บอกเหตุ ; Def:บอกให้รู้ถึงเหตุการณ์หรือเรื่องราวสำคัญ ; Samp:เขามาแจ้งเหตุด้วยตัวเองและเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ขณะนั้น
 4. แจ้งให้ทราบ : (V) ; inform ; Related:announce ; Syn:บอก, บอกให้ทราบ, บอกกล่าว ; Ant:รับฟัง ; Samp:ฝ่ายบริหารแจ้งให้ทราบว่าจะมีพนักงานใหม่มาทำงานที่แผนกนี้
 5. ทูล : (V) ; inform ; Related:report, tell ; Syn:เสนอ, บอก, กล่าว, รายงาน ; Samp:ข้าราชการท่านหนึ่งได้ทูลถึงความทุกข์สุขให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทราบ
 6. บอกเล่าเก้าสิบ : (V) ; inform ; Related:notify, apprise, announce to ; Syn:บอกเล่า, บอก ; Def:บอกกล่าวให้รู้ ; Samp:ท่านได้บอกเล่าเก้าสิบให้ทราบกันทั่วไป
 7. เรียน : (V) ; inform ; Related:report, address ; Def:บอกให้ผู้ใหญ่ หรือนายทราบ ; Samp:เขาหาจังหวะเหมาะๆ เพื่อเข้าพบเจ้านาย แล้วเรียนให้ท่านทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : inform, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : inform, not found

Budhism Thai-Thai Dict : inform, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : inform, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : inform, not found

(0.2120 sec)