Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: notify , then not, note, notify .

Eng-Thai Lexitron Dict : notify, more than 7 found, display 1-7
 1. notify of : (PHRV) ; แจ้งให้ทราบ (อย่างเป็นทางการ)
 2. notify to : (PHRV) ; แจ้ง (ข้อมูล) เกี่ยวกับอย่างเป็นทางการ
 3. apprise : (VT) ; แจ้งข่าว ; Syn:notify, inform, apprize
 4. apprize : (VT) ; แจ้งข่าว ; Syn:notify, inform, apprise
 5. advise : (VT) ; แจ้ง ; Related:แจ้งให้ทราบ, แจ้งข่าว ; Syn:inform, notify
 6. advise of : (PHRV) ; แจ้งให้ทราบ ; Related:ให้ข้อมูล ; Syn:inform, fill in, notify, tell, tip off
 7. Eng-Thai Lexitron Dict : notify, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : notify, more than 7 found, display 1-7
 1. บอกกล่าว : (V) ; notify ; Related:apprise, inform, announce to ; Syn:บอก, แจ้ง ; Def:บอกให้ผู้อื่นเป็นพยานรับรู้ไว้ ; Samp:ก่อนอื่นต้องขอบอกกล่าวกันว่าหนังสือเล่มนี้มิใช่เรื่องที่เขียนขึ้นเองโดยที่ไม่ได้รู้ข้อเท็จจริง
 2. แจ้งเหตุ : (V) ; inform ; Related:notify, tell ; Syn:บอกเหตุ ; Def:บอกให้รู้ถึงเหตุการณ์หรือเรื่องราวสำคัญ ; Samp:เขามาแจ้งเหตุด้วยตัวเองและเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ขณะนั้น
 3. บอกเล่าเก้าสิบ : (V) ; inform ; Related:notify, apprise, announce to ; Syn:บอกเล่า, บอก ; Def:บอกกล่าวให้รู้ ; Samp:ท่านได้บอกเล่าเก้าสิบให้ทราบกันทั่วไป
 4. แจ้ง : (V) ; inform ; Related:tell, advise, notify ; Syn:บอก ; Samp:น้องไปแจ้งข่าวดีแก่แม่
 5. แจ้งความ : (V) ; report ; Related:inform, notify ; Syn:แจ้งเหตุ, ฟ้องร้อง ; Def:บอกให้ทราบความ, แจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงาน ; Samp:เขาไม่ได้ไปแจ้งความกับตำรวจเพราะรู้ว่านั่นมันไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิง
 6. บอกเล่า : (V) ; tell ; Related:inform, notify, announce to, apprise ; Syn:ชี้แจง, บรรยาย, บอก, เล่า, สาธยาย ; Samp:ระหว่างการประชุม ตัวแทนเพื่อนชาวเขมรได้บอกเล่าถึงสภาพความเป็นอยู่ และปัญหาของชาวเขมรในค่ายอพยพ
 7. แจ้งตำรวจ : (V) ; inform the police ; Related:notify the police ; Def:บอกกล่าวตำรวจเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น ; Samp:พลเมืองดีแจ้งตำรวจว่าในสลัมแห่งนี้มีการซื้อขายยาบ้ากัน
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : notify, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : notify, 3 found, display 1-3
 1. โน้ต ๑, โน้ตเพลง : น. เครื่องหมายกําหนดเสียงดนตรี. (อ. note).
 2. โน้ต ๒ : ก. บันทึก. น. จดหมายสั้น ๆ. (อ. note).
 3. แบงก์ : (ปาก) น. ธนาคาร. (อ. bank); ธนบัตร. (อ. bank note).

Budhism Thai-Thai Dict : notify, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : notify, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : notify, not found

(0.1250 sec)