Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: report , then port, report, reportable, reportedly, reported, reporter, reporting .

Eng-Thai Lexitron Dict : report, more than 7 found, display 1-7
 1. report : (N) ; ชื่อเสียง ; Related:ความเลื่องลือ, ความโด่งดัง, กิตติศัพท์ ; Syn:repute
 2. report : (VT) ; บันทึก ; Related:ทำบันทึก
 3. report : (N) ; รายงาน ; Syn:account, statement
 4. report : (N) ; ข่าว ; Related:ข่าวลือ ; Syn:article, news, rumour
 5. report : (VI) ; รายงานตัว ; Syn:appear, present oneself
 6. Eng-Thai Lexitron Dict : report, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : report, more than 7 found, display 1-7
 1. การรายงานผล : (N) ; report ; Related:information ; Syn:การแจ้งผล ; Samp:การรายงานผลการแข่งขันทางโทรทัศน์ช้ากว่าทางวิทยุเพราะเกิดความผิดพลาดในส่งข้อมูล
 2. แจ้งความ : (V) ; report ; Related:inform, notify ; Syn:แจ้งเหตุ, ฟ้องร้อง ; Def:บอกให้ทราบความ, แจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงาน ; Samp:เขาไม่ได้ไปแจ้งความกับตำรวจเพราะรู้ว่านั่นมันไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิง
 3. เพ็ดทูล : (V) ; report ; Related:to speak to royalty ; Syn:พิดทูล ; Def:พูดกับเจ้านาย ; Samp:เขาคอยเพ็ดทูลเจ้านายเพื่อประจบประแจงให้ตนได้ดี
 4. รายงาน : (V) ; report ; Related:provide information, give an account of ; Def:บอกเรื่องราวที่ไปทำหรือไปรู้มา ; Samp:นักกีฬาหลายคนรายงานว่า เวลาเล่นต่อหน้าผู้ดูจะเล่นได้ดีกว่าเล่นคนเดียว
 5. รายงาน : (N) ; report ; Related:written record ; Def:เรื่องราวที่ไปศึกษาค้นคว้าแล้วนำมาเสนอที่ประชุม ครู อาจารย์ หรือผู้บังคับบัญชา เป็นต้น ; Samp:ข้าพเจ้านำเอาหนังสือฉบับนั้นเขียนประกอบรายงาน
 6. รายงานตัว : (V) ; report to ; Related:present oneself, report for duty ; Samp:เขาได้รับหมายเรียกให้เข้ากรุงเทพฯ เพื่อรายงานตัวต่อผู้บริหารระดับสูง
 7. บอกข่าว : (V) ; report news ; Syn:ส่งข่าว ; Samp:ไม่มีใครบอกข่าวนี้ให้ผมทราบมาก่อนเลย
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : report, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : report, not found

Budhism Thai-Thai Dict : report, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : report, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : report, not found

(0.1910 sec)