Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: teacher, Teacher , then teach, teacher, teachers .

Eng-Thai Lexitron Dict : teacher, more than 7 found, display 1-7
 1. teacher : (N) ; สิ่งที่ทำให้ได้เรียนรู้
 2. faculty : (N) ; คณะอาจารย์ ; Related:ครูสอนหนังสือ, ผู้เชี่ยวชาญ ; Syn:teacher, teaching staff
 3. pedagog : (N) ; อาจารย์ ; Related:ครู ; Syn:professor, teacher
 4. pedagogue : (N) ; อาจารย์ ; Related:ครู ; Syn:professor, teacher
 5. Eng-Thai Lexitron Dict : teacher, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : teacher, more than 7 found, display 1-7
 1. ครู : (N) ; teacher ; Related:instructor, school teacher ; Syn:คุณครู, อาจารย์, ครูบาอาจารย์ ; Ant:นักเรียน ; Def:ผู้สั่งสอนศิษย์, ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ; Samp:เมื่อเด็กโตขึ้นจะมีครูเป็นเครื่องถ่ายทอดค่านิยมของสังคมให้ ; Unit:คน
 2. ครูบาอาจารย์ : (N) ; teacher ; Related:instructor, school master, school teacher ; Syn:ครู, อาจารย์, คุณครู ; Ant:นักเรียน ; Def:ผู้สั่งสอนศิษย์, ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ; Samp:เขาเป็นอีกคนหนึ่งที่ซึมซับเอาคำสอนของครูบาอาจารย์ในโรงเรียนด้วยความตั้งอกตั้งใจ ; Unit:คน
 3. ครูผู้สอน : (N) ; teacher ; Related:instructor, master, school master, school teacher ; Syn:อาจารย์, ครู, คุณครู ; Ant:นักเรียน ; Samp:ครูผู้สอนไม่เคยอธิบายวิธีการใช้คำสั่งนี้ ; Unit:คน
 4. คุณครู : (N) ; teacher ; Related:instructor, professor ; Syn:อาจารย์ ; Ant:นักเรียน ; Samp:ข้าพเจ้าขอขอบคุณคุณครูใหญ่ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานวันนี้ ; Unit:คน
 5. ซินแส : (N) ; teacher ; Related:instructor, profession ; Syn:จีนแส, ครู, ซินแซ ; Samp:ซินแสชาวจีนที่คุณแม่นับถือ เป็นผู้ตั้งชื่อให้จริงให้ฉัน ; Unit:คน
 6. ผู้สอน : (N) ; teacher ; Related:lecturer, instructor, coach, trainer, tutor ; Syn:ครู, อาจารย์ ; Ant:ผู้เรียน, นักเรียน ; Def:ผู้บอกวิชาความรู้ให้, ผู้แสดงให้เข้าใจโดยวิธีบอกหรือทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเพื่อให้รู้ดีชั่ว ; Samp:ในการสอน ผู้สอนจะต้องมีหลักในการจูงใจให้เด็กสนใจเรียน ; Unit:คน
 7. พ่อพิมพ์ : (N) ; teacher ; Syn:อาจารย์, ครูบาอาจารย์, ครู ; Ant:แม่พิมพ์ ; Def:ครูหรือผู้ประศาสน์วิชาเพศชาย ; Samp:เขาเริ่มงานครั้งแรกเป็นพ่อพิมพ์ของชาติ โดยเป็นครูประชาบาลในจังหวัดสุรินทร์ ; Unit:คน
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : teacher, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : teacher, not found

Budhism Thai-Thai Dict : teacher, 1 found, display 1-1
 1. กรรมวาจาจารย์ : พระอาจารย์ผู้สวดกรรมวาจาประกาศในท่ามกลางสงฆ์ ในการอุปสมบท - Act-Announcing Teacher; (First) Ordination-Teacher.

ETipitaka Pali-Thai Dict : teacher, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : teacher, not found

(0.1758 sec)