Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: instructor , then constructor, instruct, instructor .

Eng-Thai Lexitron Dict : instructor, more than 7 found, display 1-7
 1. educator : (N) ; นักการศึกษา ; Related:นักวิชาการศึกษา ; Syn:instructor, pedagogue
 2. preceptor : (N) ; ครู ; Related:ผู้สอน, ผู้ให้ความรู้ ; Syn:instructor, mentor, lecturer
 3. master : (N) ; ครูผู้ชาย ; Related:ครู ; Syn:schoolmaster, instructor
 4. schoolteacher : (N) ; อาชีพครู ; Syn:educator, instructor, lecturer
 5. constructor : (N) ; ผู้สร้าง
 6. Eng-Thai Lexitron Dict : instructor, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : instructor, more than 7 found, display 1-7
 1. เกจิอาจารย์ : (N) ; instructor ; Related:teacher, expert ; Syn:อาจารย์ ; Def:อาจารย์บางพวก ; Samp:บุคคลสำคัญและปราชญ์ชาวบ้าน ได้แก่ พระมหากษัตริย์เจ้าผู้ครองนคร วีรบุรุษ, นักเขียน, นักประพันธ์, กวี สงฆ์นักพัฒนา, เกจิอาจารย์ และผู้มีความสามารถในศิลปวิทยาการแขนง ต่างๆ ; Unit:ท่าน, คน
 2. ทิศาปาโมกข์ : (N) ; famous instructor ; Related:great teacher ; Def:อาจารย์ผู้มีความรู้และชื่อเสียงโด่งดัง
 3. อาจารย์พิเศษ : (N) ; special instructor ; Def:อาจารย์ที่ได้รับเชิญมาสอน ; Samp:คณะอักษรศาสตร์เชิญอาจารย์จากต่างประเทศมาเป็นอาจารย์พิเศษ ; Unit:คน
 4. แม่พิมพ์ : (N) ; teacher ; Related:instructor ; Unit:คน
 5. อาจารย์ผู้บรรยาย : (N) ; lecturer ; Related:instructor ; Samp:ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอนวิชาภาษามาเลย์ให้กับอาจารย์ผู้บรรยาย เพื่อให้สามารถบรรยายเป็นภาษามาเลย์ได้ ; Unit:คน
 6. ครู : (N) ; teacher ; Related:instructor, school teacher ; Syn:คุณครู, อาจารย์, ครูบาอาจารย์ ; Ant:นักเรียน ; Def:ผู้สั่งสอนศิษย์, ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ; Samp:เมื่อเด็กโตขึ้นจะมีครูเป็นเครื่องถ่ายทอดค่านิยมของสังคมให้ ; Unit:คน
 7. ครูบาอาจารย์ : (N) ; teacher ; Related:instructor, school master, school teacher ; Syn:ครู, อาจารย์, คุณครู ; Ant:นักเรียน ; Def:ผู้สั่งสอนศิษย์, ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ; Samp:เขาเป็นอีกคนหนึ่งที่ซึมซับเอาคำสอนของครูบาอาจารย์ในโรงเรียนด้วยความตั้งอกตั้งใจ ; Unit:คน
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : instructor, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : instructor, not found

Budhism Thai-Thai Dict : instructor, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : instructor, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : instructor, not found

(0.1215 sec)