Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: instructor , then constructor, instruct, instructor .

Thai-Eng Lexitron Dict : instructor, 44 found, display 1-44
 1. เกจิอาจารย์ : (N) ; instructor ; Related:teacher, expert ; Syn:อาจารย์ ; Def:อาจารย์บางพวก ; Samp:บุคคลสำคัญและปราชญ์ชาวบ้าน ได้แก่ พระมหากษัตริย์เจ้าผู้ครองนคร วีรบุรุษ, นักเขียน, นักประพันธ์, กวี สงฆ์นักพัฒนา, เกจิอาจารย์ และผู้มีความสามารถในศิลปวิทยาการแขนง ต่างๆ ; Unit:ท่าน, คน
 2. ทิศาปาโมกข์ : (N) ; famous instructor ; Related:great teacher ; Def:อาจารย์ผู้มีความรู้และชื่อเสียงโด่งดัง
 3. อาจารย์พิเศษ : (N) ; special instructor ; Def:อาจารย์ที่ได้รับเชิญมาสอน ; Samp:คณะอักษรศาสตร์เชิญอาจารย์จากต่างประเทศมาเป็นอาจารย์พิเศษ ; Unit:คน
 4. แม่พิมพ์ : (N) ; teacher ; Related:instructor ; Unit:คน
 5. อาจารย์ผู้บรรยาย : (N) ; lecturer ; Related:instructor ; Samp:ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอนวิชาภาษามาเลย์ให้กับอาจารย์ผู้บรรยาย เพื่อให้สามารถบรรยายเป็นภาษามาเลย์ได้ ; Unit:คน
 6. ครู : (N) ; teacher ; Related:instructor, school teacher ; Syn:คุณครู, อาจารย์, ครูบาอาจารย์ ; Ant:นักเรียน ; Def:ผู้สั่งสอนศิษย์, ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ; Samp:เมื่อเด็กโตขึ้นจะมีครูเป็นเครื่องถ่ายทอดค่านิยมของสังคมให้ ; Unit:คน
 7. ครูบาอาจารย์ : (N) ; teacher ; Related:instructor, school master, school teacher ; Syn:ครู, อาจารย์, คุณครู ; Ant:นักเรียน ; Def:ผู้สั่งสอนศิษย์, ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ; Samp:เขาเป็นอีกคนหนึ่งที่ซึมซับเอาคำสอนของครูบาอาจารย์ในโรงเรียนด้วยความตั้งอกตั้งใจ ; Unit:คน
 8. ครูผู้สอน : (N) ; teacher ; Related:instructor, master, school master, school teacher ; Syn:อาจารย์, ครู, คุณครู ; Ant:นักเรียน ; Samp:ครูผู้สอนไม่เคยอธิบายวิธีการใช้คำสั่งนี้ ; Unit:คน
 9. คุณครู : (N) ; teacher ; Related:instructor, professor ; Syn:อาจารย์ ; Ant:นักเรียน ; Samp:ข้าพเจ้าขอขอบคุณคุณครูใหญ่ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานวันนี้ ; Unit:คน
 10. ซินแส : (N) ; teacher ; Related:instructor, profession ; Syn:จีนแส, ครู, ซินแซ ; Samp:ซินแสชาวจีนที่คุณแม่นับถือ เป็นผู้ตั้งชื่อให้จริงให้ฉัน ; Unit:คน
 11. ผู้ฝึก : (N) ; coach ; Related:instructor, trainer, teacher, tutor ; Syn:ครูฝึก, คนฝึก, ผู้ฝึกสอน ; Def:ผู้นำในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนเป็นหรือมีความชำนาญ ; Samp:เขาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ฝึกทหารใหม่ ; Unit:คน
 12. ผู้ฝึกสอน : (N) ; trainer ; Related:instructor, teacher, lecturer ; Syn:ครูฝึก, คนฝึก, ผู้ฝึก ; Ant:ผู้เรียน ; Def:ผู้ที่ฝึกหัดการสอนในโรงเรียนตามหลักสูตรวิชาการศึกษา ; Samp:ดวงตาเป็นผู้ฝึกสอนในวิชาภาษาไทย ; Unit:คน
 13. ผู้สั่ง : (N) ; orderer ; Related:instructor, requirer, demander ; Ant:ผู้รับคำสั่ง ; Def:ผู้ที่บอกไว้เพื่อให้ทำหรือให้ปฏิบัติ ; Samp:พนักงานเสิร์ฟจะเปิดจุกขวดเหล้าให้ผู้สั่งดมก่อนตามธรรมเนียม ; Unit:คน
 14. แม่พิมพ์ : (N) ; teacher ; Related:instructor, tutor, master/mistress, mentor, schoolteacher, educator ; Syn:แม่พิมพ์ของชาติ ; Def:คนที่เป็นต้นแบบหรือเป็นแบบอย่าง เช่น คุณครู เป็นต้น ; Samp:เด็กๆ จะดูตัวอย่างจากแม่พิมพ์ของเขา เพราะอยู่ใกล้ชิดกับเขารองจากพ่อแม่ ; Unit:คน
 15. ศาสก : (N) ; teacher ; Related:instructor, tutor ; Syn:ผู้สอน, ผู้ชี้แจง, ผู้ชี้แนะ, ผู้สั่งสอน ; Unit:คน
 16. อาจารย์ : (N) ; teacher ; Related:instructor, schoolteacher, tutor, master, lecturer ; Syn:คุณครู, ครู, ครูบาอาจารย์ ; Def:ผู้สั่งสอนวิชาความรู้ให้กับผู้เรียน ; Samp:อย่าลืมทำบัตรเชิญอาจารย์ในภาควิชาทุกท่านให้มาร่วมงานด้วย
 17. อาจารย์ : (N) ; teacher ; Related:instructor, professor ; Syn:คุณครู ; Ant:นักเรียน, ลูกศิษย์ ; Def:ผู้สั่งสอนวิชาความรู้ ; Samp:คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ระดับ 4
 18. อาจารย์ผู้สอน : (N) ; teacher ; Related:instructor, lecturer ; Def:อาจารย์ที่ทำหน้าที่สอนในวิชาหนึ่งๆ ; Samp:อาจารย์ผู้สอนอธิบายเค้าโครงรายวิชาก่อนเริ่มการเรียนการสอน ; Unit:คน
 19. นักการศึกษา : (N) ; educator ; Related:pedagogue, instructor, principal, educationist ; Def:ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา ; Samp:ปัจจุบันนักการศึกษามุ่งสนใจพัฒนาการเด็กให้สามารถใช้สติปัญญาของเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ; Unit:คน
 20. ผู้สอน : (N) ; teacher ; Related:lecturer, instructor, coach, trainer, tutor ; Syn:ครู, อาจารย์ ; Ant:ผู้เรียน, นักเรียน ; Def:ผู้บอกวิชาความรู้ให้, ผู้แสดงให้เข้าใจโดยวิธีบอกหรือทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเพื่อให้รู้ดีชั่ว ; Samp:ในการสอน ผู้สอนจะต้องมีหลักในการจูงใจให้เด็กสนใจเรียน ; Unit:คน
 21. ศาสดา : (N) ; prophet ; Related:teacher, savant, instructor, tutor, master, religious founder ; Ant:สาวก ; Def:อาจารย์ผู้อบรมสั่งสอน โดยเฉพาะผู้ตั้งลัทธิศาสนา ; Samp:ศาสนาฮินดูและชินโตไม่มีศาสดา แต่คนก็ยังนับถือว่าเป็นศาสนา ; Unit:ท่าน, องค์
 22. ครูประจำชั้น : (N) ; class teacher ; Related:class instructor ; Def:ครูที่รับผิดชอบดูแลนักเรียนห้องนั้น ; Samp:ครูประจำชั้นคนใหม่เป็นครูที่ใจดีและเข้าใจเด็ก ; Unit:คน
 23. เสี้ยมสอน : (V) ; instruct ; Related:teach ; Syn:สอน, ยุยง, สั่งสอน ; Def:สอนให้ฉลาดในอุบาย (มักใช้ในทางยุยงส่งเสริม) ; Samp:อเมริกันในฐานะผู้นำโลกกำลังเสี้ยมสอนอิหร่านให้เข้าโจมตีอิรัก
 24. อบรมสั่งสอน : (V) ; instruct ; Related:teach, educate, direct, give guidance ; Syn:อบรม, สั่งสอน, อบรมบ่มนิสัย, ขัดเกลา ; Def:พร่ำสอนให้ซึมซาบเข้าไปจนติดเป็นนิสัย, แนะนำชี้แจงให้เข้าใจในเรื่องที่ต้องการ ; Samp:ท่านพระครูอบรมสั่งสอนผมมาตั้งแต่ผมยังเล็กๆ
 25. กล่อมเกลา : (V) ; train ; Related:instruct ; Syn:ขัดเกลา, อบรม, อบรมบ่มนิสัย ; Def:อบรมให้มีนิสัยไปในทางดี ; Samp:ในวันธรรมสวนะทางโรงเรียนจะนิมนต์พระภิกษุมาเทศนากล่อมเกลาจิตใจแก่เด็กเป็นประจำ
 26. สอนหนังสือ : (V) ; teach ; Related:instruct ; Ant:เรียนหนังสือ ; Def:ทำให้ผู้อื่นได้รับความรู้โดยใช้หนังสือเป็นสื่อในการเรียน ; Samp:มาลีจะใช้เวลาช่วงกลางวันสอนหนังสือเด็กด้อยโอกาสเหล่านั้น
 27. สั่งสอน : (V) ; teach ; Related:instruct ; Syn:อบรม, สอน, อบรมสั่งสอน
 28. ชี้แนะ : (V) ; suggest ; Related:instruct, give directions, advise, direct, counsel ; Syn:นำทาง, ชี้นำ, แนะนำ, แนะแนว, แนะ ; Samp:อาจารย์ชี้แนะให้นักเรียนเลือกเรียนตามสาขาที่ถนัด
 29. ต่อ 2 : (V) ; teach ; Related:instruct, educate, discipline, inform ; Syn:สอน ; Def:สอนวิชาบางอย่างเช่น ดนตรีไทย โดยวิธีถ่ายทอดความรู้จากปากครูโดยตรง เช่น ; Samp:วันนี้ครูจะต่อเพลงเขมรไทรโยคให้
 30. ถ่ายทอด : (V) ; teach ; Related:instruct, pass on, impart ; Syn:สอน ; Def:บอกความรู้ที่ตนมีแก่ผู้อื่น ; Samp:ผมขอนำเนื้อหาของบทความมาถ่ายทอดให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบบ้าง
 31. สอน : (V) ; teach ; Related:instruct, educate, coach, tutor, guide, drill ; Ant:เรียน ; Def:บอกวิชาความรู้ให้, แสดงให้เข้าใจโดยวิธีบอกหรือทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเพื่อให้รู้ดีชั่วเป็นต้น ; Samp:ผมยังไม่มีคุณสมบัติพอที่จะสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้
 32. สอนสั่ง : (V) ; teach ; Related:instruct, educate, edify ; Syn:สอน, สั่งสอน, อบรม ; Samp:คุณยายสอนสั่งให้ลูกหลานทุกคนรู้จักมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่
 33. สั่งสอน : (V) ; teach ; Related:instruct, educate, coach, tutor, guide, drill ; Def:ชี้แจงให้เข้าใจและบอกให้ทำ ; Samp:ผู้ปกครองเด็กควรสั่งสอนให้เด็กมีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และปลูกฝังเด็กว่าไม่ควรแสดงความก้าวร้าว
 34. อบรม : (V) ; teach ; Related:instruct, coach, educate, guide ; Syn:อบรมบ่มนิสัย, บ่มนิสัย ; Def:แนะนำพร่ำสอนให้ซึมซาบเข้าจนติดเป็นนิสัย, ขัดเกลานิสัย ; Samp:ในครอบครัวพ่อแม่ทำหน้าที่อบรมเด็กทุกด้าน
 35. อบรมบ่มนิสัย : (V) ; teach ; Related:instruct, coach, educate, guide ; Syn:อบรม, บ่มนิสัย ; Def:แนะนำพร่ำสอนให้ซึมซาบเข้าจนติดเป็นนิสัย, ขัดเกลานิสัย ; Samp:หนังสือที่ท่านแปลและเรียบเรียงสามารถอบรมบ่มนิสัยของเยาวชนได้
 36. ชี้นำ : (V) ; guide ; Related:direct, show, instruct, indicate, give directions ; Syn:ชี้แนะ, แนะนำ, เสนอแนะ, แนะแนว, ชี้ทาง ; Samp:คุณพ่อชี้นำให้ลูกรู้จักค่าของเงิน
 37. นวกรรมิก : (N) ; superintendent ; Related:construction, constructor, overseer, supervisor, inspector ; Def:ผู้ดูแลการก่อสร้าง
 38. ผู้ผลิต : (N) ; producer ; Related:manufacturer, maker, constructor, creator ; Syn:ผู้สร้าง, ผู้ประกอบการ ; Ant:ผู้บริโภค ; Def:ผู้ที่ลงทุนและดำเนินการใช้ที่ดิน เครื่องจักร และว่าจ้างคนงานมาทำการผลิตสินค้าเพื่อขายในตลาด ; Samp:สุวัฒน์เป็นผู้ผลิตกระเป๋าส่งออกรายใหญ่คนหนึ่งของประเทศ ; Unit:คน
 39. สั่ง 1 : (V) ; order ; Related:command, give/issue orders, direct, instruct ; Syn:บัญชา, บงการ ; Def:บอกไว้เพื่อให้ทำหรือให้ปฏิบัติเป็นต้น ; Samp:การอ่านหรือเขียนข้อมูลจากเทป ไม่สามารถที่จะสั่งให้เทปเลือกอ่านเขียนส่วนใดส่วนหนึ่งบนเทปได้
 40. สั่งสอน : (V) ; teach someone a lesson ; Related:chasten, discipline, correct, give someone a lesson, punish, chastise, instruct ; Syn:ให้บทเรียน ; Def:ทำให้หลาบจำ ; Samp:หากไม่สั่งสอนเสียบ้าง พวกนี้ก็จะเหิมเกริม เที่ยวก่อความเดือดร้อนแก่สุจริตชนอยู่ร่ำไป
 41. สั่งสอน : (V) ; teach someone a lesson ; Related:chasten, discipline, correct, give someone a lesson, punish, chastise, instruct ; Syn:ให้บทเรียน ; Def:ทำให้หลาบจำ ; Samp:หากไม่สั่งสอนเสียบ้าง พวกนี้ก็จะเหิมเกริม เที่ยวก่อความเดือดร้อนแก่สุจริตชนอยู่ร่ำไป
 42. หล่อหลอม : (V) ; preach ; Related:teach, instruct, enlighten ; Syn:ขัดเกลา ; Def:อบรมและพร่ำสอน ; Samp:สถาบันศาสนาเป็นที่พึ่งทางจิตใจและหล่อหลอมจริยธรรมและคุณธรรมให้แก่ประชาชน
 43. กำชับ : (V) ; reiterate ; Related:urge, repeat, insist firmly, instruct explicitly, order repeatedly ; Syn:สั่งย้ำ ; Def:สั่งย้ำให้แน่นอน, สั่งสำทับ, สั่งแล้วสั่งอีก ; Samp:แม่กำชับให้เขามารับน้องที่สนามบินให้ทันเวลา
 44. กำชับกำชา : (V) ; reiterate ; Related:urge, repeat, insist firmly, instruct explicitly, order repeatedly ; Syn:สั่งย้ำ ; Def:สั่งย้ำให้แน่นอน, สั่งสำทับ, สั่งแล้วสั่งอีก ; Samp:หัวหน้ากำชับกำชาให้ทุกคนเตรียมตัว
 45. [1-44]

(0.1204 sec)