Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: order, Order , then order, orders, disorder, ordered, ordering, orderly, reorder, suborder, orderless .

Eng-Thai Lexitron Dict : order, more than 7 found, display 1-7
 1. order : (N) ; ลำดับ ; Syn:sequence, succession
 2. order : (N) ; ใบสั่งซื้อสินค้า ; Related:คำสั่งซื้อสินค้า
 3. order : (VT) ; จัดระเบียบ ; Related:จัดให้เป็นระเบียบ ; Syn:arrange, organize ; Ant:disorganize
 4. Eng-Thai Lexitron Dict : order, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : order, more than 7 found, display 1-7
 1. ชี้นิ้ว : (V) ; order ; Related:command, issue orders, direct ; Syn:ออกคำสั่ง, บัญชา, บงการ, สั่ง ; Def:ได้แต่สั่งการให้ผู้อื่นทำ ไม่ลงมือทำเอง ; Samp:เจ้านายบางคนเอาแต่ชี้นิ้วสั่งลูกน้องให้ทำงาน
 2. สั่ง 1 : (V) ; order ; Related:command, give/issue orders, direct, instruct ; Syn:บัญชา, บงการ ; Def:บอกไว้เพื่อให้ทำหรือให้ปฏิบัติเป็นต้น ; Samp:การอ่านหรือเขียนข้อมูลจากเทป ไม่สามารถที่จะสั่งให้เทปเลือกอ่านเขียนส่วนใดส่วนหนึ่งบนเทปได้
 3. ออกคำสั่ง : (V) ; order ; Related:command, issue orders, direct, bid, charge ; Syn:บัญชา, บงการ, สั่ง ; Def:ระบุชี้ให้ดำเนินการตาม, ควบคุมดูแลสั่งการเฉียบขาด ; Samp:ระบบคอมพิวเตอร์นี้จะต้องสามารถออกคำสั่งแก้ไขสถานการณ์ได้ถ้ามีอะไรผิดปกติ
 4. การสั่งซื้อ : (N) ; order ; Samp:การสั่งซื้ออุปกรณ์สำนักงานต่างๆ เป็นหน้าที่ของฝ่ายจัดซื้อ
 5. จัดเรียง : (V) ; order ; Related:arrange, list ; Syn:จัด, เรียง ; Samp:ใจของยายจดจ่ออยู่ที่กระดาษที่ต้องจัดเรียงให้ได้ระดับเป็นชั้นๆ ไป
 6. บัญชาการ : (V) ; order ; Related:command, direct an undertaking ; Syn:สั่งการ, ออกคำสั่ง, บัญชา, สั่ง ; Def:สั่งการงานตามอำนาจหน้าที่ ; Samp:ผู้บัญชาการทำหน้าที่บัญชาการอยู่ที่หอบังคับการ
 7. ใบสั่ง : (N) ; order ; Def:หนังสือสั่งให้ปฏิบัติตามที่แจ้งไว้ ; Samp:อุปกรณ์การฉีดยาต้องซื้อโดยมีใบสั่งจากแพทย์ ; Unit:ใบ
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : order, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : order, not found

Budhism Thai-Thai Dict : order, 1 found, display 1-1
 1. กรรมนิยาม : order of act and result; the law of Karma.

ETipitaka Pali-Thai Dict : order, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : order, not found

(0.1799 sec)