Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: instructed , then instruct, uninstructed, constructed, instructed .

Eng-Thai Lexitron Dict : instructed, 13 found, display 1-13
 1. instruct : (VI) ; สั่งสอน ; Related:สอน, ให้ความรู้ ; Syn:educate, teach, train
 2. instruct : (VT) ; สั่งสอน ; Related:สอน, ให้ความรู้ ; Syn:educate, teach, train
 3. uninstructed : (ADJ) ; ซึ่งไม่ได้รับการศึกษา ; Related:ขาดการศึกษา ; Syn:uninformed, uneducated ; Ant:educated
 4. self-taught : (ADJ) ; ซึ่งเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ ; Related:ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้เอง, ซึ่งฝึกฝนเองได้ ; Syn:amateur, learned, self-educated, self-instructed
 5. instruct in : (PHRV) ; สอนในเรื่อง ; Related:ให้การศึกษา...ในเรื่อง ; Syn:educate in
 6. coach : (VT) ; ฝึกกีฬาให้ ; Related:สอนกีฬาให้ ; Syn:instruct, train, drill, teach
 7. educate (educated) : (VT) ; ให้การศึกษา ; Related:สั่งสอน ; Syn:instruct, teach, train
 8. din : (VT) ; พูดกรอกหูซ้ำๆ จนจำได้ ; Syn:instill, incalculate, instruct
 9. inform : (VT) ; แจ้งให้ทราบ ; Related:บอกให้ทราบ, รายงาน ; Syn:communicate, instruct, notify, advise
 10. lesson : (VT) ; สั่งสอน ; Related:สอน, ให้บทเรียน ; Syn:teach, instruct
 11. teach : (VT) ; สอน (วิชา) ; Related:ให้การศึกษา ; Syn:educate, instruct
 12. teach : (VI) ; สอน (วิชา) ; Related:ให้การศึกษา ; Syn:educate, instruct

Thai-Eng Lexitron Dict : instructed, more than 7 found, display 1-7
 1. เสี้ยมสอน : (V) ; instruct ; Related:teach ; Syn:สอน, ยุยง, สั่งสอน ; Def:สอนให้ฉลาดในอุบาย (มักใช้ในทางยุยงส่งเสริม) ; Samp:อเมริกันในฐานะผู้นำโลกกำลังเสี้ยมสอนอิหร่านให้เข้าโจมตีอิรัก
 2. อบรมสั่งสอน : (V) ; instruct ; Related:teach, educate, direct, give guidance ; Syn:อบรม, สั่งสอน, อบรมบ่มนิสัย, ขัดเกลา ; Def:พร่ำสอนให้ซึมซาบเข้าไปจนติดเป็นนิสัย, แนะนำชี้แจงให้เข้าใจในเรื่องที่ต้องการ ; Samp:ท่านพระครูอบรมสั่งสอนผมมาตั้งแต่ผมยังเล็กๆ
 3. กล่อมเกลา : (V) ; train ; Related:instruct ; Syn:ขัดเกลา, อบรม, อบรมบ่มนิสัย ; Def:อบรมให้มีนิสัยไปในทางดี ; Samp:ในวันธรรมสวนะทางโรงเรียนจะนิมนต์พระภิกษุมาเทศนากล่อมเกลาจิตใจแก่เด็กเป็นประจำ
 4. สอนหนังสือ : (V) ; teach ; Related:instruct ; Ant:เรียนหนังสือ ; Def:ทำให้ผู้อื่นได้รับความรู้โดยใช้หนังสือเป็นสื่อในการเรียน ; Samp:มาลีจะใช้เวลาช่วงกลางวันสอนหนังสือเด็กด้อยโอกาสเหล่านั้น
 5. สั่งสอน : (V) ; teach ; Related:instruct ; Syn:อบรม, สอน, อบรมสั่งสอน
 6. ชี้แนะ : (V) ; suggest ; Related:instruct, give directions, advise, direct, counsel ; Syn:นำทาง, ชี้นำ, แนะนำ, แนะแนว, แนะ ; Samp:อาจารย์ชี้แนะให้นักเรียนเลือกเรียนตามสาขาที่ถนัด
 7. ต่อ 2 : (V) ; teach ; Related:instruct, educate, discipline, inform ; Syn:สอน ; Def:สอนวิชาบางอย่างเช่น ดนตรีไทย โดยวิธีถ่ายทอดความรู้จากปากครูโดยตรง เช่น ; Samp:วันนี้ครูจะต่อเพลงเขมรไทรโยคให้
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : instructed, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : instructed, not found

Budhism Thai-Thai Dict : instructed, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : instructed, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : instructed, not found

(0.1265 sec)