Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: army, Army , then arm, army, arming .

Thai-Eng Lexitron Dict : army, 74 found, display 1-50
 1. กองทัพ : (N) ; army ; Related:army corps, troops, forces ; Def:หน่วยทหารที่ประกอบด้วยทหาร 3 กองพล และมีทหารหน่วยอื่นๆ เช่น หน่วยทหารช่าง หน่วยทหารสื่อสาร หน่วยทหารรถถัง หน่วยทหารปืนใหญ่ เป็นส่วนประกอบ มีแม่ทัพเป็นผู้บังคับบัญชา ; Samp:ในที่สุดกองทัพของนายพลเจียงไคเช็กก็หนีไปตั้งมั่นที่ไต้หวัน ; Unit:กองทัพ
 2. พหล : (N) ; army ; Related:powerful army ; Syn:กองทัพ ; Samp:กษัตริย์ของประเทศศัตรูได้เกณฑ์พหลไพร่พลมาเป็นอันมากเพื่อตีเมือง ; Unit:กอง
 3. กองทัพบก : (N) ; army ; Related:ground force ; Syn:ทัพบก ; Def:กองทหารที่ทำการรบป้องกันประเทศภาคพื้นดิน ; Samp:กองทัพบกจะจัดให้มีการสวนสนามเนื่องในวันกองทัพไทยทุกปี ; Unit:กองทัพ
 4. ทัพบก : (N) ; army ; Related:armed force, soldiers, troops, military ; Syn:กองทัพบก ; Def:กองกำลังทหารที่ทำการรบภาคพื้นดิน ; Samp:รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมายใปลัดกระทรวงกลาโหมบังคับบัญชาดูแลบก.สูงสุดโดยมีทัพบก ทัพเรือและทัพอากาศเป็นหน่วยขึ้นตรงบก.สูงสุด
 5. พยุหเสนา : (N) ; army ; Related:troops, legions, hordes, unit ; Syn:หมู่เสนา, พยุหแสนยา, พยุหแสนยากร, หมู่เสนา ; Def:หมู่เสนา ; Samp:พระมหากษัตริย์ตรัสเรียกพยุหเสนาให้มาประชุมกันพร้อมหน้า ; Unit:นาย
 6. รี้พล : (N) ; army ; Related:troops, an array of soldiers or forces, battalions ; Syn:กระบวนทหาร, กองทหาร ; Samp:สมเด็จพระนเรศวรกรีธารี้พล เพื่อต่อต้านข้าศึก ที่กำลังรุดเข้ามา
 7. เหล่าทัพ : (N) ; army ; Related:force ; Def:กองกำลังทางทหารซึ่งแบ่งตามลักษณะเฉพาะของงาน ; Samp:อุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้สูญเสียบุคคลสำคัญของเหล่าทัพไปไม่น้อยเลย ; Unit:กอง
 8. ทหารช่าง : (N) ; army engineer ; Def:หน่วยทหารที่รับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมของกองทัพ ; Samp:พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งหน่วยทหารช่างขึ้น ในกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
 9. ทหารบก : (N) ; army officer ; Syn:ทหารรักษาพระองค์, ทหารราบ ; Def:ทหารที่ทำการรบทางภาคพื้นดิน ; Samp:ทหารเรือบางส่วนรู้สึกว่า ทหารบกกลุ่มหนึ่งกำลังจะก่อการจลาจลขึ้น ; Unit:คน, นาย
 10. แม่ทัพ : (N) ; army leader ; Unit:คน
 11. ร้อยโท : (N) ; army lieutenant ; Related:first lieutenant ; Samp:ใน ร.ศ. 130 มีนายร้อยตรี และร้อยโทหลายคนที่เป็นกบฏ
 12. เสบียง : (N) ; (army) provisions ; Related:foodstuffs, (food) reserves ; Syn:เสบียงกรัง, เสบียงอาหาร ; Def:อาหารที่จะเอาไปกินระหว่างเดินทางไกล ; Samp:ตำรวจได้ดักซุ่มโจมตี ผกค. ที่ลงมารับเสบียง
 13. ขับพล : (V) ; march an army ; Related:move a troop, command army ; Syn:ยกทัพ, ยกพล ; Def:เคลื่อนกองทัพเข้าโจมตีข้าศึก ; Samp:แม่ทัพเร่งขับพลขึ้นฝั่งเพื่อไม่ให้ศัตรูรู้ตัว
 14. ตาทัพ : (N) ; route of an army ; Related:route of march, march of an army, route that an army is going to take, compare to the squares or moves in a chess game, movements of the army ; Syn:ทัพ, แนวทัพ ; Def:ทางที่กองทัพเดิน ซึ่งเปรียบด้วยตาหรือแต้มหมากรุก ; Samp:กองทหารข้าศึกพยายามเข้ามาขัดตาทัพของฝ่ายเรา
 15. ปีกขวา : (N) ; right flank (of an army) ; Related:right wing (of an army) ; Def:กองทหารทางขวาของกองทัพใหญ่ ; Samp:แม่ทัพบัญชาให้กองกำลังปีกขวากระจายกำลังโอบล้อมข้าศึก
 16. ปีกขวา : (N) ; right flank (of an army) ; Related:right wing (of an army) ; Def:กองทหารทางขวาของกองทัพใหญ่ ; Samp:แม่ทัพบัญชาให้กองกำลังปีกขวากระจายกำลังโอบล้อมข้าศึก
 17. ปีกซ้าย : (N) ; flank (of an army) ; Related:left wing (of an army) ; Ant:ปีกขวา ; Def:กองทหารทางซ้ายของกองทัพใหญ่ ; Samp:ร.อ.เบญจะ อินทรประชา เป็นผบ.ร้อย.ฯ เข้าตีทางปีกซ้ายของกองกำลังฝ่ายตรงข้าม
 18. ปีกซ้าย : (N) ; flank (of an army) ; Related:left wing (of an army) ; Ant:ปีกขวา ; Def:กองทหารทางซ้ายของกองทัพใหญ่ ; Samp:ร.อ.เบญจะ อินทรประชา เป็นผบ.ร้อย.ฯ เข้าตีทางปีกซ้ายของกองกำลังฝ่ายตรงข้าม
 19. การเกณฑ์ทหาร : (N) ; conscription for army service ; Samp:การเกณฑ์ทหารมีเป็นประจำทุกปี
 20. เกณฑ์ทหาร : (V) ; conscript (for army service) ; Related:draft (men into the armed forces), levy troops, recruit, enlist ; Def:เรียกกองเกินเข้าประจำการ, ขึ้นทะเบียนทหาร ; Samp:ชายไทยทุกคนจะต้องถูกเกณฑ์ทหารเมื่ออายุครอบ 20 ปีบริบูรณ์เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
 21. เดินทัพ : (V) ; move the army ; Related:march, move troops, advance ; Syn:ยกทัพ, เคลื่อนกองทัพ, ยกพล, กรีธาทัพ, กรีธาพล, เคลื่อนพล ; Samp:ข้าศึกเดินทัพมาถึงพรมแดนแล้ว
 22. ใบดำ : (N) ; black marker which indicate that person must not enroll an army ; Def:ใบสลากที่จัดไว้ให้ผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารจับ ถ้าจับได้ใบดำก็ไม่ต้องเป็นทหาร ; Samp:ผู้ที่จับได้ใบดำ ไม่ต้องเป็นพลทหาร และไม่ต้องเข้ากรมกองแต่ต้องมีใบสด. 43 ; Unit:ใบ
 23. ใบแดง : (N) ; red marker which indicate that person must enroll an army ; Def:ใบสลากที่จัดไว้ให้ผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารจับ ถ้าจับได้ใบแดงก็ต้องเป็นทหาร ; Samp:ทุกคนที่จับได้ใบแดง ต้องเป็นทหารตามจำนวนปีและจำนวนเดือนที่กำหนด ; Unit:ใบ
 24. ยกพล : (V) ; advance the army ; Related:move the troops, dispatch troops, send out troops ; Syn:ยกทัพ, ยกพวก ; Def:โยกย้ายหรือพากันไปเป็นกลุ่มใหญ่ ; Samp:ผู้ประท้วงยกพลจากทำเนียบไปรวมกันอยู่ที่หน้ารัฐสภา
 25. ร้อยเอก : (N) ; an army captain ; Related:captain ; Samp:ขณะที่ครองยศร้อยเอก เขาได้นำทหารเข้าปราบปรามนักศึกษา พร้อมทั้งเข้าทำลายองค์การนักศึกษา
 26. สะกดทัพ : (V) ; hypnotize the army ; Def:ทำให้กองทัพหลับ ; Samp:โหรทำนายว่าฝ่ายข้าศึกจะสะกดทัพแล้วลักพาพระรามไป
 27. ท.ทบ. : (N) ; Royal Thai Army Radio and Television ; Syn:สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
 28. ทบ. : (N) ; Royal Thai Army ; Syn:กองทัพบก
 29. ผบ.ทบ. : (N) ; Commander-in-Chief of the Army ; Syn:ผู้บัญชาการทหารบก
 30. พยุหแสนยา : (N) ; troops ; Related:army, legions, hordes, unit ; Syn:พยุหเสนา, พยุหแสนยากร, หมู่เสนา ; Def:หมู่เสนา ; Samp:เหล่าพยุหแสนยาต่างถวายความเคารพต่อพระมหากษัตริย์ ; Unit:นาย
 31. พลากร : (N) ; troops ; Related:army, armed forces ; Syn:กองทหาร ; Def:กองทหารเป็นจำนวนมาก ; Samp:หมู่พลากรกำลังร่วมประชุมในการกำหนดกลยุทธ์การศึก ; Unit:กอง
 32. แสนยากร : (N) ; troops ; Related:army, troop of soldiers ; Syn:กองทัพ ; Def:หมู่ทหาร
 33. กองทหาร : (N) ; troops ; Related:forces, army ; Samp:กองทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์เดินสวนสนามหน้าพระที่นั่ง ; Unit:กอง
 34. การทหาร : (N) ; military ; Related:armed forces, army ; Samp:การทหารควรแยกออกจากการเมืองอย่างเด็ดขาด
 35. ทัพ : (N) ; troops ; Related:armed forces, army, forces ; Syn:กองทัพ, กองทหาร ; Samp:นโปเลียนยกทัพไปตีรุสเซีย ; Unit:กอง, ทัพ
 36. พยุหะ : (N) ; procession ; Related:troops, army, legion, hordes ; Syn:พยู่ห์, กระบวน, หมู่, กองทัพ
 37. พล : (N) ; forces ; Related:troops, army ; Syn:ทหาร, กำลังพล, กำลัง, กองพล ; Samp:ผู้บัญชาการรบได้วางแผนเพื่อลำเลียงพลของฝ่ายวอชิงตันในการทำสงครามที่ยอร์คทาวน์ ; Unit:นาย
 38. แม่ทัพ : (N) ; commander-in-chief ; Related:army leader, general ; Syn:นายทัพ, ผู้นำทัพ, หัวหน้าทัพ ; Def:ผู้เป็นหัวหน้าของกองทัพ ; Samp:ขุนแผนได้รับมอบหมายให้เป็นแม่ทัพนำทหารขึ้นไปตีเมืองเชียงใหม่ ; Unit:คน
 39. ขุนพล : (N) ; warlord ; Related:military commander, army commander, military leader ; Syn:แม่ทัพ, ขุนศึก, นายทัพ ; Def:ผู้ที่เป็นหัวหน้าทัพของกองทหาร ; Samp:ปราสาทหลังใหญ่นี้เป็นที่พักผ่อนของขุนพลท่านหนึ่ง ; Unit:คน, ท่าน
 40. ทางการทหาร : (N) ; military ; Related:armed forces, army force ; Def:ด้านการทหาร ; Samp:คอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญในทางการทหารเพราะอาวุธสมัยใหม่จะมีคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ควบคุมทำให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 41. กองทัพน้อย : (N) ; brigade ; Related:minor army ; Def:หน่วยทหารที่ประกอบด้วยทหารหลายกองพล มีจำนวนไม่แน่นอน เป็นการจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง มีแม่ทัพน้อยเป็นผู้บังคับบัญชา ; Samp:เขาเป็นทหารในกองทัพน้อย ; Unit:กองทัพ
 42. เข้าประจำการ : (V) ; serve ; Related:be on active service, be on active duty, be active, be on service, enlist in the army ; Syn:ปฏิบัติงาน, ปฏิบัติราชการ ; Def:เข้าปฏิบัติหน้าที่ ; Samp:ทหารอเมริกันนับหมื่นนับแสนคนทยอยเดินทางไปเข้าประจำการที่ชายแดนซาอุดิอาระเบีย
 43. ถอยทัพ : (V) ; retreat ; Related:withdraw troops, order a retreat, withdraw forces or an army ; Syn:ถอนทัพกลับ ; Ant:ยกทัพ ; Samp:แม่ทัพสั่งให้ถอยทัพในสถานการณ์ที่ข้าศึกกำลังได้เปรียบ
 44. ทหารพราน : (N) ; scout ; Related:field army ; Syn:หน่วยสอดแนม ; Def:ผู้ทำหน้าที่สอดแนมของกองทหาร ; Samp:ทหารพรานมีหน้าที่เดินลาดตระเวนตามบริเวณแนวชายแดนของประเทศไทย ; Unit:คน, นาย
 45. ยก 1 : (V) ; advance ; Related:march, march on, move the army to ; Syn:เคลื่อนไป, พากันไป ; Samp:ข้าศึกยกทัพมาประชิดประตูเมือง
 46. ยกกำลัง : (V) ; mobilize ; Related:assemble, prepare, gather, raise an army ; Syn:รวมพล ; Samp:มีทหารพม่ายกกำลังมา 3 กองพลเพื่อโจมตีชนกลุ่มน้อย
 47. ลำแขน : (N) ; arm ; Related:upper arm ; Syn:แขน ; Def:อวัยวะที่ต่อจากไหล่ทั้ง 2 ข้าง ; Samp:คนตีกลองเก่งๆ มักจะมีลำแขนบริเวณกล้ามเนื้อใต้ข้อศอกแข็งพองโตกว่าคนอื่น ; Unit:ข้าง
 48. แขน : (N) ; arm ; Related:limb ; Def:ส่วนของอวัยวะจากไหล่ถึงข้อมือทั้ง 2 ข้าง ; Samp:ผู้หญิงคนนี้มีแขนเรียวสวยราวกับแขนของนางละคร ; Unit:ข้าง
 49. จับอาวุธ : (V) ; arm ; Ant:วางอาวุธ ; Def:ถืออาวุธ หรือโดยปริยายหมายถึง การลุกขึ้นมาต่อสู้ ; Samp:ประชาชนจับอาวุธลุกฮือขึ้นต่อสู้การกดข่มขี่ข่มเหงของผู้นำเผด็จการ
 50. ติดอาวุธ : (V) ; arm ; Related:equip with weapons, bear arms ; Ant:ปลดอาวุธ ; Def:มีอาวุธประจำ ; Samp:กองกำลังของเราติดอาวุธพร้อมมูล
 51. [1-50] | 51-74

(0.1485 sec)