Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: balanced , then balance, balanced, unbalanced, imbalanced .

Eng-Thai Lexitron Dict : balanced, more than 7 found, display 1-7
 1. balanced : (ADJ) ; ที่สมดุล
 2. well-balanced : (ADJ) ; ซึ่งได้สมดุล ; Related:ซึ่งได้สัดส่วน
 3. even : (ADJ) ; (จำนวน) เท่ากัน ; Syn:balanced, equal, equivalent
 4. symmetrical : (N) ; ซึ่งสมมาตรกัน ; Related:ซึ่งมีสัดส่วนสมดุลกัน ; Syn:balanced, well-formed, proportional
 5. proportionate : (ADJ) ; ได้สัดส่วน ; Syn:proportional, balanced, equal
 6. unequal : (ADJ) ; ซึ่งไม่เท่ากัน ; Related:เหลื่อมล้ำ, ซึ่งไม่เท่าเทียมกัน, ซึ่งไม่สมดุล ; Syn:unequalized, unbalanced, nonequivalent ; Ant:fair, balanced, equivalent
 7. Eng-Thai Lexitron Dict : balanced, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : balanced, more than 7 found, display 1-7
 1. สมดุล : (ADJ) ; balanced ; Syn:พอเหมาะ ; Samp:ภาวะการเงินของประเทศอยู่ในภาวะสมดุล
 2. สมดุล : (V) ; be balanced ; Syn:เท่ากัน, เสมอกัน ; Samp:ภาวะว่างงานเกิดขึ้นเพราะปริมาณของคนกับงานไม่สมดุลกัน
 3. ได้ขนาด : (V) ; be proportionate ; Related:be proportional, be balanced ; Def:ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ; Samp:ไม้ไผ่ที่ตัดมาได้ขนาดกับรั้วเดิมพอดี
 4. ได้ส่วน : (V) ; be proportionate ; Related:be proportional, be balanced ; Def:ได้ขนาดที่พอเหมาะพอดี ; Samp:รูปปั้นนี้ได้ส่วน ดูสวยงามลงตัวเหมือนของจริงมาก
 5. สมตัว : (V) ; be well-proportioned ; Related:be well-balanced ; Def:เหมาะกับตัวเอง ; Samp:ตัวของเขาเล็ก เท้าสั้น แต่เขาวิ่งเร็วและคล่องแคล่วว่องไว ไม่สมตัว
 6. สมตัว : (V) ; be well proportioned ; Related:be well-balanced ; Def:เหมาะกับตัวเอง ; Samp:ตัวของเขาเล็ก เท้าสั้น แต่เขาวิ่งเร็วและคล่องแคล่วว่องไว ไม่สมตัว
 7. เสมอ : (V) ; be equal ; Related:be even, be balanced ; Syn:เท่ากัน ; Def:มีความเท่าเทียมกันหรือเหมือนกัน ; Samp:เขาสองคนเสมอกันในเรื่องความหล่อ แต่ฐานะต่างกันราวฟ้ากับดิน
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : balanced, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : balanced, not found

Budhism Thai-Thai Dict : balanced, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : balanced, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : balanced, not found

(0.1326 sec)