Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: proportional , then proportion, proportional, proportionality, proportionally .

Eng-Thai Lexitron Dict : proportional, 14 found, display 1-14
 1. proportional : (ADJ) ; ได้สัดส่วน ; Syn:proportionate, equivalent
 2. proportionable : (ADJ) ; ซึ่งได้สัดส่วน ; Related:ซึ่งเป็นอัตราส่วน ; Syn:proportional
 3. proportionate : (ADJ) ; ได้สัดส่วน ; Syn:proportional, balanced, equal
 4. symmetrical : (N) ; ซึ่งสมมาตรกัน ; Related:ซึ่งมีสัดส่วนสมดุลกัน ; Syn:balanced, well-formed, proportional
 5. proportion : (N) ; ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ
 6. proportion : (VT) ; ทำให้ได้สัดส่วน ; Related:ทำให้กลมกลืนกัน
 7. proportionality : (N) ; ความได้สัดส่วน
 8. proportionally : (ADV) ; ตามส่วน
 9. be out of all proportion to : (IDM) ; ไม่เข้ากัน (ขนาดหรือรูปร่าง)
 10. be out of all proportion to : (IDM) ; เกินหรือน้อยกว่าความเป็นจริง ; Related:เกินจริง ; Syn:get out of
 11. out of all proportion : (IDM) ; สัดส่วนเกินจริง ; Related:สัดส่วนไม่สมจริง
 12. symmetry : (N) ; การมีสัดส่วนที่รับกัน ; Related:ความสมมาตร ; Syn:proportion, harmony, balance
 13. ratio : (N) ; อัตราส่วน ; Related:สัดส่วน, อัตราเปรียบเทียบ ; Syn:comparison, proportion

Thai-Eng Lexitron Dict : proportional, 9 found, display 1-9
 1. ปฏิภาค : (V) ; be proportional ; Syn:เป็นปฏิภาค, เทียบเคียง ; Samp:อัตราความเร็วเป็นปฏิภาคกับระยะทาง
 2. ผิดส่วน : (V) ; be not proportional ; Def:ไม่เหมือนส่วนที่จริง, ไม่ได้สัดส่วนที่เหมาะสม ; Samp:ส่วนลำตัวกับช่วงขามันผิดส่วนอยู่ เลยดูตลกๆ บอกไม่ถูก
 3. ถูกส่วน : (ADJ) ; suitable ; Related:right, accurate, proportional ; Syn:ได้สัดส่วน, สมส่วน
 4. ปฏิภาค : (N) ; proportion ; Related:ratio ; Syn:ส่วนเปรียบ
 5. สัดส่วน : (N) ; proportion ; Syn:รูปทรง, รูปร่าง
 6. สัดส่วน : (N) ; proportion ; Related:ratio ; Syn:ส่วนสัด ; Def:ส่วนผสมของสิ่งต่างๆ ตามอัตราที่กำหนด ; Samp:โดยส่วนตัวของนายรัชฎามีสัดส่วนการถือครองหุ้นไม่มากนัก
 7. ได้ขนาด : (V) ; be proportionate ; Related:be proportional, be balanced ; Def:ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ; Samp:ไม้ไผ่ที่ตัดมาได้ขนาดกับรั้วเดิมพอดี
 8. ได้ส่วน : (V) ; be proportionate ; Related:be proportional, be balanced ; Def:ได้ขนาดที่พอเหมาะพอดี ; Samp:รูปปั้นนี้ได้ส่วน ดูสวยงามลงตัวเหมือนของจริงมาก
 9. ขนาด : (N) ; size ; Related:magnitude, dimension, proportion, measure, calibre ; Syn:สัดส่วน ; Def:ลักษณะของรูปที่กำหนดสังเกตได้ว่าใหญ่ เล็ก สั้น ยาว หนัก หรือ เบา เท่านั้นเท่านี้ เช่น ขนาดใหญ่ ขนาดยาว ขนาด 2 X 1 เมตร ; Samp:การออกแบบวงจรไฟฟ้าขนาดจิ๋ว ช่วยประหยัดต้นทุนได้มาก

Royal Institute Thai-Thai Dict : proportional, 1 found, display 1-1
 1. สัดส่วน : น. ส่วนผสมของสิ่งต่าง ๆ ตามอัตราที่กําหนด เช่น ในการ ผสมปูนโบกฝาผนังจะใช้ซีเมนต์ ทราย และปูนขาว ตามสัดส่วน ๓ : ๒ : ๑; (คณิต) การเท่ากันของ ๒ อัตราส่วน หมายความว่า อัตราส่วน ของปริมาณที่ ๑ ต่อปริมาณที่ ๒ เท่ากับอัตราส่วนของปริมาณที่ ๓ ต่อ ปริมาณที่ ๔ เช่น ๑ กิโลกรัม, ๒ กิโลกรัม; ๑๐๐ บาท, ๒๐๐ บาท ได้ชื่อว่า เป็นสัดส่วนกันก็เพราะ ๑ กิโลกรัม๒ กิโลกรัม = ๑๒ = ๑๐๐ บาท๒๐๐ บาท = ๑๒ ? ๑ กิโลกรัม : ๒ กิโลกรัม = ๑๐๐ บาท : ๒๐๐ บาท.). (อ. proportion)

Budhism Thai-Thai Dict : proportional, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : proportional, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : proportional, not found

(0.1340 sec)