Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: binder , then bind, binder .

Eng-Thai Lexitron Dict : binder, more than 7 found, display 1-7
 1. binder : (N) ; สิ่งที่ใช้ผูกหรือมัด
 2. folder : (N) ; ที่เก็บเอกสาร ; Syn:file, binder, portfolio
 3. bind : (VT) ; มัด ; Related:รัด, ผูก ; Syn:adhere, cleave, bond ; Ant:loosen
 4. bind : (N) ; สิ่งที่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกสบาย ; Related:สิ่งที่น่ารำคาญ ; Syn:nuisance
 5. bind : (VT) ; รัด ; Related:คาด ; Syn:fasten ; Ant:loosen
 6. bind down : (PHRV) ; ผูก ; Related:มัด, พัน ; Syn:tie down
 7. bind fast : (PHRV) ; ผูกให้แน่น ; Related:มัดให้แน่น
 8. Eng-Thai Lexitron Dict : binder, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : binder, more than 7 found, display 1-7
 1. แฟ้ม : (N) ; file ; Related:folder, binder, dossier ; Def:ที่สำหรับเก็บแผ่นกระดาษ มีปกหน้าปกหลัง ทำด้วยกระดาษแข็ง เป็นต้น มีหลายชนิด ; Samp:ข้อมูลของโรงพยาบาลที่เก็บไว้ในแฟ้มมักจะเป็นทะเบียนคนไข้ปัจจุบัน และทะเบียนแพทย์และนางพยาบาล ; Unit:แฟ้ม
 2. กระสัน : (V) ; bind ; Related:tie, fasten ; Syn:ผูกให้แน่น ; Samp:เขาพยายามกระสันเชือกเข้าไว้กับเสาให้แน่น
 3. เก็บเล่ม : (V) ; bind ; Related:tie, fasten ; Def:รวบรวมหนังสือหรือแผ่นภาพที่พิมพ์ไว้แล้วเรียงตามลำดับเลขหน้าเข้าเป็นเล่ม (ใช้แก่การพิมพ์) ; Samp:ทุกวันนี้ โรงพิมพ์เกิดขึ้นเป็น 100 แห่ง หนังสือแต่ต้องคิดว่าจะเอาดีทางด้านใด เก็บเล่ม เย็บเล่ม เข้าปก เป็นต้น
 4. ตรึง : (V) ; bind ; Related:fix, tie up, compel, confine, detain, restrict ; Syn:ติด, ติดอยู่ ; Def:ทำให้ติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, ทำให้หยุดอยู่กับที่ ; Samp:เสียงร้องอันไพเราะของเธอตรึงผู้ฟังให้เงียบสนิท
 5. ผนึก : (V) ; bind ; Related:tie, ally ; Syn:ประสาน, ร่วมมือ ; Def:รวมกันให้เป็นปึกแผ่น ; Samp:ชาวบ้านผนึกกำลังต่อสู้กับข้าศึก
 6. พัน 2 : (V) ; bind ; Related:coil ; Syn:ม้วน, วน ; Def:วงรอบด้วยสิ่งที่เป็นเส้นสาย หรือสิ่งที่มีลักษณะเช่นนั้น, วัดโดยรอบ ; Samp:นายท้ายพันเชือกไว้รอบหลักที่หัวเรือ
 7. มัด : (V) ; bind ; Related:tie, fasten, wrap ; Syn:ผูก ; Def:ผูกรัดเข้าด้วยกัน, ผูกรัดให้แน่นด้วยเชือก เป็นต้น ; Samp:ลูกน้องมัดหญ้าคาเป็นท่อนๆ แล้วยัดเข้าไปในยาง
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : binder, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : binder, not found

Budhism Thai-Thai Dict : binder, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : binder, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : binder, not found

(0.1258 sec)