Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: casual , then casual, casually, casualness, casualty, casuist .

Eng-Thai Lexitron Dict : casual, more than 7 found, display 1-7
 1. casual : (ADJ) ; ไม่เป็นทางการ ; Related:ลำลอง ; Syn:informal
 2. casual : (ADJ) ; ที่ไม่ค่อยสนใจ ; Related:ที่ไม่สนใจ, ที่ทำไปเรื่อยๆ ; Syn:apathetic, indifferent
 3. casual : (ADJ) ; เป็นบางครั้งบางคราว ; Syn:irregular, occasional
 4. cas : (SL) ; ปกติ (มาจาก casual) ; Related:ดีแล้ว
 5. full dress : (N) ; การแต่งกายแบบพิธีการ ; Ant:casual
 6. informal : (ADJ) ; ซึ่งเป็นกันเอง ; Syn:casual, ordinary, relaxed ; Ant:formal, exclusive
 7. Eng-Thai Lexitron Dict : casual, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : casual, 13 found, display 1-13
 1. ชุดลำลอง : (N) ; casual wear ; Related:informal attire ; Syn:ชุดอยู่บ้าน ; Samp:เขาอยู่ในชุดลำลองสวมเสื้อยืดแขนยาวมีสีสันกางเกงยีนรองเท้าบูต
 2. ลูกจ้างชั่วคราว : (N) ; casual worker ; Def:ลูกจ้างซึ่งได้รับการจ้างเพราะเกิดมีความต้องการแรงงานกระทันหันในช่วงสั้น ; Samp:ถึงแม้เขาจะได้เข้าไปทำงานในบริษัทแล้ว แต่ก็เป็นเพียงลูกจ้างชั่วคราว
 3. ไปรเวต : (ADJ) ; private ; Related:casual ; Syn:เป็นส่วนตัว, ลำลอง ; Ant:ทางการ ; Def:ไม่เป็นทางการ ; Samp:ผู้เข้าสัมนาสามารถแต่งกายในชุดไปรเวตเพื่อเข้าฟังการสัมนาได้
 4. ขาจร : (N) ; irregular customer ; Related:casual customer ; Ant:ขาประจำ, ลูกค้าประจำ ; Def:ผู้ที่ไม่ได้มาติดต่อเป็นประจำ ; Samp:รสชาติแบบนี้ขายได้แต่ขาจรเท่านั้นแหละ ; Unit:คน
 5. กรมธรรม์ประกันภัย : (N) ; casualty insurance policy ; Related:property insurance policy, insurance policy, insurance ; Def:ตราสารที่มีรายชื่อของผู้รับประกันภัยและมีรายการแสดงวัตถุที่เอาประกันภัย จำนวนเงินเอาประกันภัย ชื่อผู้เอาประกันภัย ชื่อผู้รับประกันภัย วันที่สัญญาเริ่มต้นและสิ้น และอื่นๆ ตามที่กฎหมายบังคับตลอดจนเงื่อนไขอื่นๆ เกี่ยวกับประโยชน์สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกัน ; Unit:ฉบับ
 6. ทำลวกๆ : (V) ; do casually ; Related:do carelessly ; Ant:รอบคอบ ; Def:ทำอย่างไม่ละเอียด ไม่รอบคอบ ; Samp:ประตูบานนี้พ่อทำลวกๆ ไว้เพียงเพื่อกันลม
 7. ผู้รับเคราะห์ : (N) ; victim ; Related:casualty ; Def:บุคคลที่ได้รับผลร้ายหรือเรื่องไม่ดีโดยไม่ได้คาดหมายหรือไม่ได้เป็นผู้ก่อเรื่องนั้นขึ้น ; Samp:ถ้ารัฐบาลทำอะไรแล้วขาดทุน ประชาชนก็จะเป็นผู้รับเคราะห์แทนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ; Unit:คน
 8. ผู้ประสบภัย : (N) ; victim ; Related:casualty, sufferer ; Def:บุคคลที่พบเจอหรืออยู่ในเหตุการณ์ที่น่ากลัวและมี อันตราย เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม เป็นต้น ; Samp:เจ้าหน้าที่กำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างสุดกำลังความสามารถ ; Unit:คน, กลุ่ม
 9. เผินๆ : (ADV) ; superficially ; Related:casually, carelessly ; Syn:คร่าวๆ, ผ่านๆ, ผิว, ลวกๆ ; Def:อย่างผิวๆ, ผาดๆ, ตื้นๆ ; Samp:นกคุ่มตัวค่อนข้างเล็ก ชอบวิ่งอยู่กับดิน มองดูเผินๆ คล้ายลูกไก่แต่แข็งแรงกว่า
 10. ความมักง่าย : (N) ; rough-and-readiness ; Related:carelessness, casualness, cursoriness, thoughtlessness, makeshift ; Def:นิสัยชอบเอาแต่ความสะดวกเข้าว่า ; Samp:มลพิษของสิ่งแวดล้อมรอบๆ เมืองชายทะเลเกิดจากความมักง่ายทิ้งขยะไม่เลือกที่
 11. โดยไม่ตั้งใจ : (ADV) ; unintentionally ; Related:involuntarily, inadvertently, casually, accidentally ; Syn:โดยไม่เจตนา ; Def:อย่างไม่ได้จงใจหรือมุ่งหมายให้เป็นไป ; Samp:เพื่อนของเราอาจส่งไวรัสมาให้เราทางอินเตอร์เน็ตโดยไม่ตั้งใจก็ได้
 12. ลวก : (ADV) ; carelessly ; Related:roughly, casually ; Syn:หยาบ, มักง่าย, ลวกๆ ; Samp:พ่อทำประตูไว้ลวกๆ ด้วยฟากมัดติดกรอบประตูไม้ไผ่
 13. ผ้าขาวม้า : (N) ; loincloth ; Related:bathing wearing casually, bathing cloth ; Syn:ผ้าผลัดอาบน้ำ, ผ้าเคียนพุง ; Def:ผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้ประจำตัวคนไทยแต่ก่อนใช้ผลัดอาบน้ำหรือเคียนพุง ; Samp:ชายชราหากางเกงขาสั้นหลวมๆ มานุ่งเสื้อกล้ามมาใส่แล้วหาผ้าขาวม้ามาคาดที่เอว ; Unit:ผืน

Royal Institute Thai-Thai Dict : casual, not found

Budhism Thai-Thai Dict : casual, 1 found, display 1-1
 1. กตัตตากรรม : กรรมสักว่าทำ, กรรมที่เป็นกุศลก็ตาม อกุศลก็ตาม สักแต่ว่าทำคือไม่ได้จงใจจะให้เป็นอย่างนั้นโดยตรง หรือมีเจตนาอ่อนไม่ชัดเจน ย่อมให้ผลต่อเมื่อไม่มีกรรมอื่น ท่านเปรียบเสมือนคนบ้ายิงลูกศร ย่อมไม่มีความหมายจะให้ถูกใคร ทำไปโดยไม่ตั้งใจชัดเจน ดู กรรม๑๒ - casual act, cumulative or reserve Karma.

ETipitaka Pali-Thai Dict : casual, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : casual, not found

(0.1448 sec)