Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: clarify , then clarify, clarifier, clarified, clarifies .

Eng-Thai Lexitron Dict : clarify, 15 found, display 1-15
 1. clarify : (VT) ; ทำให้ใสสะอาด ; Syn:purify, filter, refine
 2. clarify : (VT) ; ทำให้เข้าใจง่าย
 3. fog : (VT) ; ทำให้คลุมเครือ ; Related:ทำให้สับสน ; Syn:obfuscate, blur, darken ; Ant:clarify
 4. obfuscate : (VT) ; ทำให้สับสน ; Syn:perplex, confuse ; Ant:clarify
 5. elucidate : (VT) ; ชี้แจง (คำทางการ) ; Related:ขยายความ, ไขความ, จาระไน ; Syn:clarify, explain, illustrate
 6. elucidate : (VI) ; ชี้แจง (คำทางการ) ; Related:ขยายความ, ไขความ, จาระไน ; Syn:clarify, explain, illustrate
 7. explicate : (VT) ; อธิบาย (โดยเฉพาะข้อเขียน) อย่างละเอียด ; Related:แจกแจง, ขยายความ ; Syn:clarify, explain, illustrate
 8. illuminate : (VT) ; ชี้แจง ; Related:อธิบาย, ทำให้กระจ่าง ; Syn:clarify, explain, interpret
 9. illumine : (VT) ; ทำให้แจ่มแจ้ง (คำทางการ) ; Related:ให้ความกระจ่าง, อธิบาย ; Syn:clarify, illuminate
 10. refine : (VT) ; ทำให้บริสุทธิ์ ; Syn:clarify, purify
 11. simplify : (VT) ; ทำให้ง่ายขึ้น ; Related:ทำให้กระจ่างขึ้น, ทำให้ยุ่งยากน้อยลง ; Syn:clarify, ease, interpret, facilitate, unobstruct ; Ant:confuse, hinder, obstruct, complicate
 12. clear : (VT) ; ทำให้ชัดเจน ; Syn:clear up, clarify
 13. disabuse : (VT) ; ทำให้หายเข้าใจผิด ; Related:ช่วยแก้ไขข้อผิดพลาด ; Syn:undeceive, clarify
 14. disagreement, disambiguate : (VT) ; ทำให้กระจ่าง ; Related:ทำให้แจ่มแจ้ง ; Syn:explain, clarify ; Ant:confuse, obfuscate
 15. floor : (VT) ; ทำให้งง ; Related:ทำให้ประหลาดใจ, ทำให้สับสน ; Syn:bewilder, perplex, confound ; Ant:clarify, convince

Thai-Eng Lexitron Dict : clarify, 13 found, display 1-13
 1. อย่างชัดแจ้ง : (ADV) ; clarify ; Related:clearly ; Syn:อย่างชัดเจน ; Samp:ปัญหาแรกตอบได้อย่างชัดแจ้งว่ากฎหมายกำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำเป็น เงิน เท่านั้น
 2. อรรถาธิบาย : (V) ; explain ; Related:clarify, amplify (meaning) ; Syn:อธิบายความ, ขยายความ ; Samp:วิทยากรอรรถาธิบายสรรพคุณของสินค้ามากมาย
 3. อรรถาธิบาย : (V) ; explain ; Related:clarify, amplify (meaning) ; Syn:อธิบายความ, ขยายความ ; Samp:วิทยากรอรรถาธิบายสรรพคุณของสินค้ามากมาย
 4. ขยายความใน : (V) ; give details ; Related:explain, clarify, exemplify ; Syn:อธิบาย ; Def:ขยายเนื้อความให้กว้างหรือละเอียดกว่าเดิม ; Samp:ผู้บรรยายต้องการให้เกิดความกระจ่างในหลักการสำคัญของการบรรยายจึงจะขอขยายความในหัวข้อสำคัญ
 5. แจกแจง : (V) ; enumerate ; Related:explain, clarify, digest, analyse ; Syn:แจง, อธิบาย, ขยายความ ; Def:อธิบายขยายความออกไป, อธิบายแสดงรายละเอียด ; Samp:ช่างก่อสร้างแจกแจงรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ราคา ตลอดจนการวาดแบบอย่างชัดเจน
 6. แจง 2 : (V) ; explain ; Related:elucidate, expound, make clear, clarify ; Syn:แจกแจง, ขยายความ, กระจาย, อธิบาย, แถลง ; Def:ทำให้กระจ่าง, ชี้ให้เห็น ; Samp:สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ ( สยช . ) แจงสาเหตุที่เด็กออกมาเร่ร่อนว่ามีหลายประการ
 7. แจงสี่เบี้ย : (V) ; explain in details ; Related:give an exposition, elucidate, clarify, expound ; Def:อธิบายละเอียดชัดแจ้ง ; Samp:ผมแจงสี่เบี้ยให้เขาฟังถึงความรับผิดชอบของข้าราชการ
 8. ชี้แจง : (V) ; explain ; Related:elucidate, clarify, illuminate, make clear, report ; Syn:อธิบาย, รายงาน, สาธยาย, แจกแจง ; Def:พูดขยายความให้เข้าใจชัดเจน ; Samp:เขาถูกหัวหน้าพรรคขอร้องให้ชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
 9. ทุ่มเถียง : (V) ; argue ; Related:debate, discuss, talk about, clarify ; Syn:เจรจา, โต้ตอบ
 10. ให้เหตุผล : (V) ; explain ; Related:give a reason, offer a reason, clarify ; Syn:บอกเหตุผล ; Def:อธิบายถึงเหตุผล ; Samp:พงษ์ปฏิเสธที่จะไม่ลาออกโดยให้เหตุผลว่า ไม่ได้มีความสัมพันธ์ชู้สาวกับใคร
 11. บ่อพักน้ำ : (N) ; clarifier ; Samp:น้ำจะผ่านต่อไปยังบ่อพักน้ำเพื่อให้ตกตะกอนก่อนนำไปใช้ต่อ ; Unit:บ่อ
 12. นพนิต : (N) ; condensed cheese ; Related:clarified butter ; Syn:เนยข้น ; Def:เนยข้นชนิดหนึ่ง
 13. ผู้ชี้แจง : (N) ; one who explains ; Related:one who clarifies/elucidates/illuminates/sheds light on ; Def:บุคคลที่พูดขยายความให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น ; Samp:เขาเป็นผู้ชี้แจงให้ผู้บริหารเห็นความสำคัญของการสั่งซื้อสินค้า ; Unit:คน

Royal Institute Thai-Thai Dict : clarify, not found

Budhism Thai-Thai Dict : clarify, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : clarify, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : clarify, not found

(0.1654 sec)