Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: compose , then compose, composed, composer, compost, composure, decompose, discompose, compos, pose, composing, recompose .

Eng-Thai Lexitron Dict : compose, more than 7 found, display 1-7
 1. indite : (VT) ; ประพันธ์ ; Related:เขียนกลอน, แต่งกลอน ; Syn:compose, write
 2. melodize : (VT) ; แต่งทำนอง ; Related:เรียบเรียงทำนอง, แต่งเพลง ; Syn:compose, symphonize
 3. melodize : (VI) ; แต่งทำนอง ; Related:เรียบเรียงทำนอง, แต่งเพลง ; Syn:compose, symphonize
 4. pen 1 : (VT) ; เขียนด้วยปากกา ; Related:แต่งหนังสือ ; Syn:compose, write, indite
 5. Eng-Thai Lexitron Dict : compose, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : compose, more than 7 found, display 1-7
 1. แต่ง : (V) ; compose ; Related:write, draw up ; Syn:เขียน, นิพนธ์, รจนา, ประพันธ์ ; Def:เรียบเรียงให้เป็นเรื่องราว ; Samp:นักร้องบางคนสามารถแต่งเพลงเองได้
 2. รจนา : (V) ; compose ; Related:write, author ; Syn:ประพันธ์ ; Samp:หลักสูตรการศึกษาพระพุทธศาสนาของพระภิกษุสามเณรนั้น รจนาโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส
 3. รจเรข : (V) ; compose ; Related:author, write ; Syn:รจเลข, แต่ง
 4. ร้อยกรอง : (V) ; compose ; Syn:เรียบเรียง ; Def:แต่งหนังสือดีให้มีความไพเราะ, เรียบเรียงถ้อยคำให้เป็นระเบียบตามบัญญัติแห่งฉันทลักษณ์ ; Samp:เขาร้อยกรองเรื่องของเขาด้วยถ้อยคำหรูหรา
 5. เรียงความ : (V) ; compose ; Related:write a composition or an essay ; Def:เอาคำมาประกอบแต่งเป็นเรื่อง ; Samp:นักเขียนระดับมาตรฐานจะเรียงความโดยผูกเป็นประโยค ให้ผู้อ่านอ่านได้ง่ายๆ ชัดเจน
 6. เรียงร้อย : (V) ; compose ; Def:ลำดับหรือแต่งข้อความ ; Samp:พระสารประเสริฐสามารถเลือกสรรถ้อยคำนำมาเรียงร้อยให้ฟังไพเราะอย่างมีปฎิภาณ
 7. ตั้งสติ : (V) ; compose oneself ; Related:be calm (/cool/composed) ; Syn:ควบคุมสติ, มีสติ ; Samp:เขาตั้งสติเพื่อรอรับฟังรายชื่อผู้ประสบเหตุเครื่องบินตก
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : compose, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : compose, not found

Budhism Thai-Thai Dict : compose, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : compose, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : compose, not found

(0.2051 sec)