Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: author , then author, authority, authors .

Eng-Thai Lexitron Dict : author, more than 7 found, display 1-7
 1. author : (N) ; ผู้เขียน ; Related:นักประพันธ์, นักเขียน, ผู้แต่ง ; Syn:writer
 2. author : (N) ; ผู้คิดสร้าง ; Related:ผู้สร้าง ; Syn:creator, originator
 3. scenarist : (N) ; นักเขียนบทภาพยนตร์ ; Syn:author, dramatist, writer
 4. screenwriter : (N) ; ผู้เขียนบทภาพยนตร์ ; Related:คนเขียนบท, ผู้เขียนบท ; Syn:author, dramatist, playwright, writer
 5. father : (N) ; ผู้ก่อตั้ง ; Related:ผู้ให้กำเนิด, ผู้ริเริ่ม ; Syn:founder, author, creator
 6. Eng-Thai Lexitron Dict : author, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : author, more than 7 found, display 1-7
 1. เขียนหนังสือ : (V) ; author ; Related:compose, scribe, write ; Syn:แต่งหนังสือ ; Ant:อ่านหนังสือ ; Def:เรียบเรียงหรือแต่งให้เป็นเรื่องราว ; Samp:ทมยันตีเขียนหนังสือที่เกี่ยวกับความรักได้ลึกซึ้งกินใจมาก
 2. คนเขียน : (N) ; author ; Related:writer, playwright, poet, essayist, novelist ; Syn:ผู้เขียน, นักเขียน, ผู้แต่ง ; Def:ผู้แต่งหนังสือ ; Samp:คนเขียนบทกวีเรื่องฤดูกาลได้แรงบันดาลใจจากสถานการณ์หนึ่งของสังคมในช่วงนั้น ; Unit:คน
 3. ผู้ประพันธ์ : (N) ; author ; Related:writer, poet ; Syn:ผู้แต่ง, ผู้เขียน ; Samp:ผู้ประพันธ์หนังสือจินดามณีซึ่งเป็นตำราเรียนภาษาไทยเล่มแรก คือ พระโหราธิบดี ; Unit:คน
 4. นักเขียน : (N) ; novelist ; Related:author, writer, fiction writer, prose writer, fictionist ; Syn:นักประพันธ์ ; Def:ผู้แต่งหรือผู้เขียนหนังสือเป็นอาชีพ ; Samp:นักเขียนที่ทำต้นฉบับด้วยลายมือยังมีอีกมาก ; Unit:คน
 5. นักประดิษฐ์ : (N) ; inventor ; Related:author, originator, creator ; Syn:ผู้ทำ, นักคิดค้น ; Samp:ดร.ดนัยเป็นนักประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมของปีนี้ ; Unit:คน
 6. นักประพันธ์ : (N) ; novelist ; Related:author, writer ; Syn:ผู้ประพันธ์, นักเขียน ; Def:ผู้แต่งหรือเขียนหนังสือ ; Samp:อัญชันเป็นนามปากกาของนักประพันธ์คนหนึ่ง ; Unit:คน
 7. ผู้เรียบเรียง : (N) ; complier ; Related:author, writer, composer ; Samp:รายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาสาระมีปรากฏอยู่ในคำนำของผู้เรียบเรียงแล้ว
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : author, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : author, not found

Budhism Thai-Thai Dict : author, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : author, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : author, not found

(0.1389 sec)