Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: originator .

Eng-Thai Lexitron Dict : originator, 8 found, display 1-8
 1. originator : (N) ; ผู้คิดค้น ; Related:ผู้ให้กำเนิด ; Syn:creator, inventor
 2. architect : (N) ; ผู้สร้าง ; Related:ผู้สรรค์สร้าง ; Syn:creator, originator
 3. author : (N) ; ผู้คิดสร้าง ; Related:ผู้สร้าง ; Syn:creator, originator
 4. creator : (N) ; ผู้ประดิษฐ์ ; Related:ผู้สร้างสรรค์ ; Syn:inventor, producer, originator
 5. founder 1 : (N) ; ผู้ก่อตั้ง ; Related:ผู้ทำ, ผู้สร้าง, ผู้สถาปนา ; Syn:builder, creator, originator
 6. inventor : (N) ; นักประดิษฐ์ ; Related:คนต้นคิด ; Syn:creator, originator
 7. planner : (N) ; ผู้วางแผน ; Syn:inventor, originator

Thai-Eng Lexitron Dict : originator, 8 found, display 1-8
 1. เจ้าตำรับ : (N) ; originator ; Related:creator, initiator, founder, inventor, father ; Syn:ต้นตำรับ ; Def:ผู้เป็นต้นคิดในการประดิษฐ์หรือสร้างแบบแผนขึ้น ; Samp:ลัทธิมาร์กซผู้เป็นเจ้าตำรับสังคมนิยมกำลังตกต่ำลงเรื่อยๆ ; Unit:คน
 2. ผู้ริเริ่ม : (N) ; originator ; Related:creator, inventor, founder, initiator ; Syn:ผู้ก่อตั้ง, ผู้สถาปนา, ผู้ตั้ง, ผู้คิดค้น, ผู้ก่อกำเนิด, ผู้บุกเบิก ; Ant:ผู้ทำลาย ; Def:ผู้เริ่มคิดเริ่มทำเป็นคนแรก ; Samp:ฮิปโปคราเตสเป็นผู้ริเริ่มทางการแพทย์จนได้รับสมญาว่าเป็น บิดาแห่งการแพทย์ ; Unit:คน
 3. ต้นตำรับ : (N) ; initiator ; Related:originator ; Syn:เจ้าของ, คนคิด, ผู้ประดิษฐ์, เจ้าตำรับ ; Def:ผู้เป็นต้นคิดในการประดิษฐ์หรือสร้างแบบแผนขึ้น ; Samp:น้ำพริกนรกของกรมราชทัณฑ์คือต้นตำรับอาหารคนจน
 4. ผู้เริ่มต้น : (N) ; initiator ; Related:originator ; Syn:ผู้ริเริ่ม, คนเริ่มต้น ; Def:คนที่เริ่มทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นคนแรก ; Samp:ผู้เริ่มต้นทำสิ่งใดก่อนย่อมมีโอกาสที่ดีกว่าผู้อื่น อย่างน้อยก็คงมีเวลาเตรียมตัวมากกว่า ; Unit:คน
 5. นักประดิษฐ์ : (N) ; inventor ; Related:author, originator, creator ; Syn:ผู้ทำ, นักคิดค้น ; Samp:ดร.ดนัยเป็นนักประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมของปีนี้ ; Unit:คน
 6. ผู้ประดิษฐ์ : (N) ; inventor ; Related:creator, originator ; Def:บุคคลที่จัดทำขึ้นหรือคิดสร้างขึ้นใหม่ให้เหมือนของจริงหรือให้แตกต่างไปจากของธรรมชาติ ; Samp:กระทรวงได้จัดให้มีการมอบรางวัลเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ประดิษฐ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ทุกคน ; Unit:คน
 7. ผู้สถาปนา : (N) ; founder ; Related:initiator, originator, inventor ; Syn:ผู้สร้าง, ผู้ก่อตั้ง, ผู้ตั้ง, ผู้ริเริ่ม ; Def:ผู้ยกย่องโดยแต่งตั้งให้สูงขึ้น, ผู้ที่ตั้งขึ้น ; Samp:พ่อขุนรามคำแหงเป็นผู้สถาปนาอาณาจักรสุโขทัย ; Unit:คน
 8. ผู้ให้กำเนิด : (N) ; founder ; Related:initiator, originator, inventor ; Syn:ผู้ก่อตั้ง, ผู้สร้าง, ผู้ก่อกำเนิด, ผู้บุกเบิก, ผู้ริเริ่ม ; Samp:พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย ; Unit:คน

Royal Institute Thai-Thai Dict : originator, not found

Budhism Thai-Thai Dict : originator, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : originator, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : originator, not found

(0.0189 sec)