Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: starter , then start, starters, starter, startering .

Eng-Thai Lexitron Dict : starter, more than 7 found, display 1-7
 1. self-starter : (N) ; ผู้ทำงานได้โดยไม่ต้องให้คนอื่นชี้แนะ ; Related:ผู้มีความคิดริเริ่ม, ผู้เริ่มสร้างสรรค์ ; Syn:starter
 2. non-starter : (N) ; ผู้ไม่มีโอกาสประสบความสำเร็จตั้งแต่เริ่มต้น (คำไม่เป็นทางการ) ; Syn:failure
 3. non-starter : (N) ; ม้าแข่งที่ไม่ได้ลงแข่ง
 4. self-starter : (N) ; อุปกรณ์ในรถยนต์ที่ใช้ติดเครื่องยนต์ให้ทำงาน
 5. neophyte : (N) ; ผู้เริ่มหัด ; Related:พวกมือใหม่, สมาชิกใหม่, คนเพิ่งหัด, คนเพิ่งเริ่ม ; Syn:amateur, beginner, novice, starter ; Ant:expert
 6. Eng-Thai Lexitron Dict : starter, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : starter, more than 7 found, display 1-7
 1. ก่อการ : (V) ; start ; Related:launch, initiate ; Syn:ริเริ่ม ; Samp:ผู้ร้ายวางแผนการที่จะก่อการคืนนี้
 2. ก่อตัว : (V) ; start ; Related:brew, develop, form ; Syn:ก่อรูป ; Samp:สภาวการณ์ของเศรษฐกิจตกต่ำซึ่งเริ่มก่อตัวมาตั้งแต่ปี 2540
 3. ตั้ง : (V) ; start ; Related:begin, commence, initiate ; Syn:เริ่ม, เริ่มมี ; Samp:พอตกเย็นฝนเริ่มตั้งเค้า
 4. ติด 1 : (V) ; start ; Related:set ; Ant:ดับ ; Def:จุดเครื่องยนต์ให้เริ่มการทำงาน ; Samp:เขาติดเครื่องรถยนต์ไว้ 5 นาทีเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องก่อนออกรถ
 5. เปิด : (V) ; start ; Related:found, establish, set up ; Def:เริ่มดำเนินกิจการ ; Samp:เขาตัดสินใจเปิดร้านอาหารหลังจากลาออกจากงานประจำ
 6. ริเริ่ม : (V) ; start ; Related:launch, initiate, begin, originate ; Syn:เริ่ม ; Def:เริ่มคิดเริ่มทำเป็นคนแรก ; Samp:พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงริเริ่มกิจการออมสินขึ้นในปีพ.ศ. 2450
 7. เริ่มกิจการ : (V) ; start ; Related:establish, begin, initiate, found, set up ; Syn:เปิดกิจการ ; Ant:ปิดกิจการ, ล้มเลิกกิจการ, เลิกกิจการ ; Samp:ร้านอาหารไทยในปารีสของผมจะเริ่มกิจการในเดือนหน้า
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : starter, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : starter, not found

Budhism Thai-Thai Dict : starter, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : starter, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : starter, not found

(0.1572 sec)