Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: scribe , then ascribe, describe, inscribe, prescribe, proscribe, scribal, scribe, subscribe, superscribe .

Eng-Thai Lexitron Dict : scribe, more than 7 found, display 1-7
 1. scribe : (N) ; ผู้คัดลอก ; Related:อาลักษณ์, เจ้าหน้าที่คัดลอก
 2. ascribe : (VT) ; จัดว่าเขียนโดย ; Related:ถือว่าประพันธ์โดย
 3. ascribe : (VT) ; ลงความเห็นว่าเป็นของ
 4. describe : (VT) ; ทำเป็นรูปร่างในอากาศ (คำทางการ) ; Related:วาดภาพในอากาศ
 5. inscribe : (VT) ; ลงรายการ ; Syn:list
 6. Eng-Thai Lexitron Dict : scribe, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : scribe, 13 found, display 1-13
 1. เขียนหนังสือ : (V) ; author ; Related:compose, scribe, write ; Syn:แต่งหนังสือ ; Ant:อ่านหนังสือ ; Def:เรียบเรียงหรือแต่งให้เป็นเรื่องราว ; Samp:ทมยันตีเขียนหนังสือที่เกี่ยวกับความรักได้ลึกซึ้งกินใจมาก
 2. จาร : (V) ; inscribe ; Related:engrave, write with a stylus ; Def:ใช้เหล็กแหลมเขียนลงบนใบลานเป็นต้น ให้เป็นตัวหนังสือ ; Samp:อาลักษณ์จารใบลานด้วยเหล็กแหลม
 3. จารึก : (V) ; inscribe ; Related:engrave, record, write ; Syn:สลัก, เขียน ; Def:เขียนรอยลึกเป็นตัวอักษรบนแผ่นศิลาหรือโลหะ ; Samp:บนหินปั้น เราจะเห็นตัวอักษร ป จารึกอยู่
 4. บรรยาย : (V) ; describe ; Related:narrate, lecture, recite ; Syn:เล่า, ชี้แจง, อธิบาย, นำเสนอ ; Def:ชี้แจงหรืออธิบายเรื่องให้ฟัง ; Samp:ผู้ประสบเหตุกำลังบรรยายเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ตำรวจฟัง
 5. บอก : (V) ; describe ; Related:tell, narrate, refer to ; Def:พูดให้รู้, เล่าให้ฟัง ; Samp:คุณยายบอกอาการให้หมอฟังอย่างละเอียด
 6. บอกรับเป็นสมาชิก : (V) ; subscribe ; Syn:เป็นสมาชิก ; Def:เข้าร่วมเป็นสมาชิกในสมาคมหรือองค์กร ; Samp:สำนักหอสมุดบอกรับเป็นสมาชิกวารสารภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวกับทางการแพทย์มานานกว่า 50 ปี
 7. พรรณนา : (V) ; describe ; Related:depict, narrate, relate, explain ; Syn:บรรยาย, สาธยาย ; Def:กล่าวเป็นเรื่องเป็นราวอย่างละเอียด ให้ผู้ฟังนึกเห็นเป็นภาพ ; Samp:ทหารด้วยกันพูดภาษาทหารกันสั้นๆ ก็รู้เรื่อง ไม่จำเป็นต้องพรรณนาอะไรมาก
 8. วาด 2 : (V) ; describe ; Def:การฟ้อนรำที่อ่อนช้อย ; Samp:นางรำวาดมืออย่างสวยงาม
 9. กำหนด : (V) ; specify ; Related:prescribe, stipulate, determine, define, fix, appoint ; Syn:ระบุ, ออกกฎ, บังคับ ; Samp:ข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าทุกคนต้องมาทำงานก่อนเวลา 9.00 น.
 10. กำหนดกฎเกณฑ์ : (V) ; specify ; Related:prescribe, stipulate, determine, define, fix, appoint ; Syn:ระบุ, ออกกฎ, บังคับ ; Samp:ภาษาที่มนุษย์ใช้นั้นมีวากยสัมพันธ์ซึ่งซับซ้อนจนไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ที่แน่นอนได้
 11. เล่า : (V) ; tell ; Related:relate, recount, narrate, describe, recite ; Syn:เล่าเรื่อง ; Def:พูดหรือบอกเรื่องราวให้ผู้อื่นฟัง ; Samp:ท่านนายพลเคยเล่าว่าบ้านเดิมอยู่ในวัดสะตือ จึงมีความผูกพันกับวัดนี้เป็นพิเศษ
 12. เล่าเรื่อง : (V) ; relate ; Related:tell, recount, narrate, describe, recite ; Syn:เล่า ; Def:พูดหรือบอกกล่าวเนื้อความต่างๆ ให้ผู้อื่นฟัง ; Samp:คุณย่าชอบเล่าเรื่องสมัยที่ยังเป็นสาวให้หลานๆ ฟังอยู่เสมอ
 13. สาธิต : (V) ; demonstrate ; Related:show, explain, illustrate, describe, elucidate ; Def:แสดงเป็นตัวอย่าง ; Samp:ทางร้านสาธิตวิธีการใช้มาเรียบร้อยแล้ว

Royal Institute Thai-Thai Dict : scribe, not found

Budhism Thai-Thai Dict : scribe, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : scribe, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : scribe, not found

(0.1654 sec)