Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: depict , then depict, depiction, pict, depicting .

Eng-Thai Lexitron Dict : depict, 8 found, display 1-8
 1. depict : (VT) ; พรรณนา ; Related:บรรยายให้เห็นภาพ ; Syn:portray
 2. depict : (VT) ; วาดภาพ ; Syn:picture, portray
 3. delineate : (VT) ; อธิบาย (คำทางการ) ; Related:พรรณนา, บรรยาย, ทำให้เข้าใจ ; Syn:depict, describe ; Ant:confuse, obfuscate
 4. picture : (VT) ; บรรยาย ; Related:พรรณนา ; Syn:depict, describe
 5. draw : (VI) ; วาดภาพ ; Related:ร่างภาพ, วาดรูป ; Syn:sketch, depict, pencil, portray
 6. depiction : (N) ; การวาดภาพ ; Syn:portrayal
 7. depiction : (N) ; การพรรณนา ; Related:การบรรยายให้เห็นภาพ ; Syn:portrayal
 8. drawing : (N) ; รูปวาด ; Related:ภาพวาด, การวาดรูป ; Syn:depicting, sketching

Thai-Eng Lexitron Dict : depict, 4 found, display 1-4
 1. พรรณนา : (V) ; describe ; Related:depict, narrate, relate, explain ; Syn:บรรยาย, สาธยาย ; Def:กล่าวเป็นเรื่องเป็นราวอย่างละเอียด ให้ผู้ฟังนึกเห็นเป็นภาพ ; Samp:ทหารด้วยกันพูดภาษาทหารกันสั้นๆ ก็รู้เรื่อง ไม่จำเป็นต้องพรรณนาอะไรมาก
 2. การพรรณนา : (N) ; description ; Related:explanation, depiction, portrayal, describing ; Syn:การอธิบาย, การบรรยาย, การเล่าเรื่อง ; Def:การกล่าวเป็นเรื่องเป็นราวอย่างละเอียด ให้ผู้ฟังนึกเห็นเป็นภาพ ; Samp:ในวิชาภาษาไทยมีแบบฝึกหัดเรื่องการพรรณนา โดยจะมีรูปภาพมาให้นักเรียนฝึกพรรณนาและส่งให้ครูตรวจและแก้ไข
 3. รูปเขียน : (N) ; painting ; Related:drawing, depiction ; Syn:ภาพเขียน, ภาพวาด, รูปวาด ; Def:ภาพที่วาดขึ้นตามความเป็นจริงหรือจินตนาการ ; Samp:เขาชอบซื้อรูปเขียนลวดลายแปลกๆ มาประดับบนฝาผนัง ; Unit:รูป
 4. วรรณนา : (N) ; description ; Related:narration, depiction ; Syn:พรรณนา, การอธิบาย ; Def:การกล่าวถ้อยคำให้ผู้ฟังนึกเห็นเป็นภาพ

Royal Institute Thai-Thai Dict : depict, not found

Budhism Thai-Thai Dict : depict, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : depict, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : depict, not found

(0.1483 sec)