Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: elect , then election, elect, elective, elector, reelect, electing .

Eng-Thai Lexitron Dict : elect, more than 7 found, display 1-7
 1. elect : (ADJ) ; ซึ่งได้รับคัดเลือก ; Related:ซึ่งคัดเลือกแล้ว, ซึ่งผ่านการคัดเลือกไว้แล้ว, ที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี, ยอดเยี่ยม, หัวกะทิ
 2. elect : (VT) ; คัดเลือก ; Related:เลือก, คัด, ออกเสียงเลือกตั้ง ; Syn:choose, select
 3. elect as : (PHRV) ; ได้รับเลือกเป็น
 4. elect to : (PHRV) ; ได้รับเลือกเป็น
 5. elect with : (PHRV) ; ได้รับเลือกด้วย (คะแนนหรือคะแนนเสียง) ; Syn:return with
 6. president-elect : (N) ; ผู้ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีแต่ยังไม่ได้เข้ารับตำแหน่ง
 7. return : (VT) ; เลือกกลับเข้าไปอีก ; Syn:elect, choose, vote in
 8. Eng-Thai Lexitron Dict : elect, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : elect, more than 7 found, display 1-7
 1. เลือกตั้งซ่อม : (V) ; re-elect ; Def:เลือกสรรบุคคลให้เป็นผู้แทนหรือให้ดำรงตำแหน่งด้วยการออกเสียงลงคะแนนอีกครั้งหนึ่ง ; Samp:เราต้องกลับบ้านสิ้นเดือนนี้เพื่อกลับไปเลือกตั้งซ่อม
 2. ลงคะแนน : (V) ; vote ; Related:elect, ballot ; Samp:ในการเลือกตั้ง ส.ข. ครั้งนี้ คนในชุมชนมาลงคะแนนแค่ร้อยละ 10 เท่านั้น
 3. ลงคะแนนเสียง : (V) ; vote for ; Related:elect, cast one's vote, ballot, opt ; Syn:ลงคะแนน, โหวต ; Def:แสดงความเห็นโดยนับความเห็นของผู้ออกเสียงคนหนึ่งเป็นหนึ่งคะแนน ; Samp:ผู้ที่รับเงินเพื่อลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัคร เป็นพวกเห็นแก่เงิน
 4. ลงบัตร : (V) ; vote ; Related:elect, ballot ; Syn:ลงคะแนน
 5. ออกเสียง : (V) ; vote ; Related:elect, choose, select ; Syn:ลงคะแนน ; Def:ลงคะแนนเสียง, ลงคะแนนเลือกตั้ง, ออกความเห็น ; Samp:มีประชาชนจำนวนน้อยไปออกเสียงเลือกตั้ง
 6. เลือก : (V) ; choose ; Related:select, pick, assort, elect ; Syn:เลือกสรร, คัด, คัดเลือก, เลือกเฟ้น ; Def:คัดสิ่งที่มีจำนวนมากกว่าหนึ่งขี้นไปเพื่อเอาไว้หรือเอาออกตามต้องการ ; Samp:การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเรียงเบอร์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เลือกตั้งสามารถเลือกผู้สมัครเป็นรายบุคคลจากพรรคต่างๆ กัน
 7. เลือกคัด : (V) ; choose ; Related:select, pick, elect ; Syn:คัดเลือก, เลือก, คัด, เลือกสรร, เลือกเฟ้น ; Def:เลือกเอาที่ต้องการไว้, คัดเอาที่ไม่ต้องการออก ; Samp:คณะกรรมการต้องเลือกคัดบุคคลที่มีความสามารถที่สุดมาร่วมงาน
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : elect, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : elect, 4 found, display 1-4
 1. วิชาบังคับเลือก : น. รายวิชาเลือกที่ทางภาควิชาบังคับให้เรียนใน หลักสูตร. (อ. elective prescribed course).
 2. วิชาเลือก : น. รายวิชาที่กำหนดให้ผู้เรียนเลือกเรียนได้. (อ. elective course).
 3. วิชาเลือกบังคับ : น. รายวิชาเลือกที่อาจารย์ที่ปรึกษาบังคับให้เรียน เป็นรายบุคคล. (อ. prescribed elective course).
 4. วิชาเลือกเสรี : น. รายวิชาที่เลือกเรียนได้อย่างเสรี โดยผู้เรียนไม่ต้อง ถามอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน. (อ. free elective course).

Budhism Thai-Thai Dict : elect, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : elect, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : elect, not found

(0.1616 sec)