Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: select , then deselect, selection, select, selectee, selective, selectness, selecting, selected .

Eng-Thai Lexitron Dict : select, more than 7 found, display 1-7
 1. select : (ADJ) ; ซึ่งได้รับการคัดเลือก ; Related:ซึ่งผ่านการเลือกสรร ; Syn:chosen, picked
 2. select : (ADJ) ; ดีเลิศ ; Related:ดีที่สุด, ชั้นหนึ่ง, ชั้นเยี่ยม, คุณภาพสูง ; Syn:first-class, exclusive, privileged, superior
 3. select as : (PHRV) ; เลือกให้เป็น ; Related:เลือกเป็น ; Syn:choose as, choose for, select for
 4. select for : (PHRV) ; เลือกให้เป็น ; Related:เลือกเป็น ; Syn:choose as, choose for, select as
 5. select from : (PHRV) ; เลือกจาก ; Syn:choose from
 6. clannish : (ADJ) ; ที่รักแต่พวกพ้องตัวเอง ; Syn:select, cliquish
 7. Eng-Thai Lexitron Dict : select, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : select, more than 7 found, display 1-7
 1. คัด : (V) ; select ; Related:pick, choose, assort ; Syn:เลือกสรร, คัดเลือก, เลือกเฟ้น ; Def:เลือกจากสิ่งที่รวมกันอยู่ ; Samp:ในอดีตปฏิทินแม่โขงนั้นดังมากที่สุดเพราะคัดเอาบรรดาสาวสวยมานุ่งน้อยห่มน้อยถ่ายภาพกันให้เห็น
 2. เฟ้น : (V) ; select ; Related:choose, pick out ; Syn:เฟ้นหา, เลือกเฟ้น, คัดเลือก ; Def:คัดเอาแต่ที่ดี, คัดเอาแต่ที่ต้องการ ; Samp:พรรคการเมืองต้องเฟ้นผู้สมัครที่มีคุณสมบัติดีพร้อมเพื่อลงแข่งขัน
 3. เลือกเฟ้น : (V) ; select ; Related:pick, choose, assort, elect ; Syn:เลือกสรร, คัดเลือก, เฟ้นหา ; Def:คัดเอาแต่ที่ดี, คัดเอาแต่ที่ต้องการ ; Samp:นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เลือกเฟ้นสรรหาผู้ที่จะมอบหน้าที่ให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
 4. เลือกสรร : (V) ; select ; Related:pick out, choose, assort, cull from ; Syn:คัดเลือก, เลือกเฟ้น ; Def:พิจารณาเลือกเอาแต่ที่ดีๆ ; Samp:งานเขียนที่สำนักพิมพ์ผลิตล้วนเป็นงานที่เลือกสรรแล้วว่ามีคุณภาพ
 5. วิจิน : (V) ; select ; Related:choose, collect, pick up, keep ; Syn:เก็บ, คัดเลือก
 6. กลั่น : (V) ; sift ; Related:select ; Samp:คำพูดของเขาเป็นคำพูดที่กลั่นออกมาจากชายชาติตำรวจอย่างแท้จริง
 7. คัดตัว : (V) ; choose ; Related:select, pick ; Def:เลือกบุคคลที่เหมาะสม ; Samp:พรรคการเมืองมีทางเลือกที่จะเติบโตอย่างช้าๆ โดยคัดตัวผู้สมัครที่มีคุณภาพ มีอุดมการณ์ร่วมกันมาเข้าร่วมพรรค
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : select, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : select, not found

Budhism Thai-Thai Dict : select, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : select, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : select, not found

(0.1927 sec)