Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: escape , then escape, escapement, escaping, escaped, escaper .

Eng-Thai Lexitron Dict : escape, more than 7 found, display 1-7
 1. escape : (N) ; การหนี (จากการถูกขัง) ; Related:การหลบ, การหลบหนี ; Syn:flight
 2. escape : (VI) ; หนี (จากการถูกขัง) ; Related:หลบหนี ; Syn:flee, fly, leave
 3. escape : (VT) ; หนี (จากการถูกขัง) ; Related:ลี้, หนีภัย, หลบภัย, หลบหนี ; Syn:flee, fly, leave
 4. escape from : (PHRV) ; หนีรอดจาก ; Related:หลุดรอดจาก
 5. escape to : (PHRV) ; หนีไปยัง ; Related:รอดไปยัง
 6. cut off someone's escape : (IDM) ; ป้องกันไม่ให้หนีโดยกั้นขวางไว้ ; Syn:cut off someone's retreat
 7. breakout : (N) ; การแหกคุก ; Syn:escape
 8. Eng-Thai Lexitron Dict : escape, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : escape, more than 7 found, display 1-7
 1. หนีรอด : (V) ; escape ; Related:get away, make good one's escape ; Syn:หนีพ้น ; Def:หนีพ้นจากการติดตาม ; Samp:กลุ่มโจรที่ปล้นรถทัวร์สามารถหนีรอดไปได้คนเดียว
 2. ติดปีก : (V) ; escape ; Related:flee, run away, avoid ; Syn:หนี, หลบหนี ; Def:หลบหนีไปอย่างรวดเร็วกะทันหัน ; Samp:ป่านนี้เขาคงติดปีกออกนอกประเทศไปแล้ว ไม่รอให้ตำรวจมาจับหรอก
 3. หนี : (V) ; escape ; Related:flee ; Def:ไปเสียให้พ้น, หลีกไปให้พ้น, ไปเสียให้พ้นจากอันตราย ; Samp:แรงงานของพม่าจำนวนไม่น้อยหนีออกมาทำงานต่างด้าว เพราะการละเมิดสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลในย่างกุ้ง
 4. หนีหาย : (V) ; escape ; Related:flee ; Def:หนีไปจนหาไม่พบ ; Samp:หลังจากได้รับการประกันตัวแล้ว เขาก็หนีหายไปอย่างไร้ร่องรอย
 5. หลีกหนี : (V) ; escape ; Related:run away from ; Syn:หนี, หลีกลี้, หลบลี้ ; Def:ไปให้พ้นจากสิ่งที่ไม่อยากประสบ ; Samp:ชาวชนบทหลายคนกระเสือกกระสนเข้ามาหางานทำในกรุงเทพฯ เพื่อหลีกหนีความทุกข์ยากในชนบท
 6. รอดหูรอดตา : (V) ; escape someone's notice ; Syn:หลงหูหลงตา, รอดสายตา ; Def:หลงหูหลงตาไป ; Samp:เขายืนยามอย่างระมัดระวัง จึงไม่มีอะไรรอดหูรอดตาไปได้
 7. แหกคุก : (V) ; escape from prison ; Related:break jail, pull a jailbreak ; Def:หนีออกจากคุก ; Samp:พวกนักโทษประหารแหกคุกหนีไปเมื่อเช้ามืดวันนี้
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : escape, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : escape, not found

Budhism Thai-Thai Dict : escape, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : escape, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : escape, not found

(0.1399 sec)