Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: eulogy .

Eng-Thai Lexitron Dict : eulogy, 5 found, display 1-5
 1. eulogy : (N) ; ถ้อยคำสรรเสริญ ; Related:ข้อเขียนแสดงความยกย่องสรรเสริญ ; Syn:commendation, glorification
 2. panegyric : (N) ; คำสรรเสริญ ; Related:คำชมเชย ; Syn:eulogy, praise, tribute ; Ant:criticize, ingratitude, ungratefulness
 3. praise : (N) ; คำพูดยกย่อง ; Related:คำสรรเสริญ ; Syn:eulogy, laud, regard ; Ant:blame, condemnation
 4. salute : (N) ; การทำความเคารพ ; Related:การแสดงวันทยาหัตถ์ ; Syn:eulogy, salute

Thai-Eng Lexitron Dict : eulogy, 8 found, display 1-8
 1. คำชมเชย : (N) ; appreciation ; Related:eulogy, praise, good opinion, favourable comment, admiring words ; Syn:คำชม, คำยกย่อง, คำเยินยอ ; Samp:รองประธานรัฐสภาได้รับคำชมเชยจากสื่อมวลชนถึงการวางตัวเป็นกลางในการอภิปราย
 2. คำนิยม : (N) ; appreciation ; Related:eulogy, praise, good opinion, favourable comment, admiring words ; Syn:คำชมเชย, คำสรรเสริญ ; Samp:เขาโทรศัพท์มาให้ผมเขียนคำนิยมให้กับหนังของเขา
 3. คำสรรเสริญ : (N) ; praise ; Related:eulogy, encomium, laudation, commendation, panegyric ; Ant:คำเหยียดหยาม, คำว่ากล่าว ; Def:ถ้อยคำที่กล่าวอย่างเป็นทางการเพื่อยกย่องเชิดชูในคุณความดีที่ได้กระทำ ; Samp:เขาไม่ไหวติงต่อคำครหาหรือคำสรรเสริญของสาธารณชน
 4. คำสรรเสริญเยินยอ : (N) ; praise ; Related:eulogy, encomium, laudation, commendation, panegyric ; Ant:คำเหยียดหยาม, คำว่ากล่าว ; Def:ถ้อยคำที่กล่าวด้วยความนิยมพอใจเพื่อชมเชยหรือเยินยอในคุณความดี ; Samp:ข้าพเจ้าได้ยินคำสรรเสริญเยินยอท่านกันหนาหูทั้งจากหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์
 5. อรรจน์ : (N) ; praise ; Related:eulogy, admiration ; Syn:การยกย่อง, การสรรเสริญ, การเยินยอ
 6. การยอ : (N) ; praise ; Related:adulation, laudation, flattery, eulogy, admiration ; Syn:การยกยอ, การสรรเสริญเยินยอ ; Def:การกล่าวคำเพื่อเชิดชูหรือเพื่อให้ชอบใจ เช่น ยอพระเกียรติ ; Samp:การอภิปรายครั้งนี้ผมขอกราบเรียนท่านผู้ฟังที่เคารพว่าไม่ใช่การยอพระเกียรติแต่เป็นการนำข้อเท็จจริงซึ่งปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ชั้นต้นซึ่งนักประวัติศาสตร์ได้เก็บรวบรวมไว้มากล่าวกัน
 7. การสรรเสริญ : (N) ; praise ; Related:admiration, commendation, laudation, eulogy ; Syn:การยกย่อง, การเทิดทูน, การสรเสริญ, การแซ่ซ้องสรรเสริญ, การยกย่องชมเชย, การสรรเสริญเยินยอ ; Ant:การดูถูก, การลบหลู่ ; Def:การกล่าวคำยกย่อง เชิดชู หรือ เทิดทูน เช่น การสรรเสริญพระพุทธคุณ, การกล่าวคำชมด้วยความนิยมพอใจ หรือเยินยอในคุณความดี เช่น การสรรเสริญคนที่มีความกตัญญูรู้คุณ, การสรเสริญ ก็ใช้ ; Samp:ืความสำเร็จที่ได้มาโดยการเอาเปรียบผู้อื่นย่อมไม่ได้รับการสรรเสริญ
 8. ความชื่นชมยินดี : (N) ; delight ; Related:joyfulness, admiration, eulogy, esteem, pleasure ; Syn:ความชื่นชม, ความยินดี, ความปิติยินดี ; Ant:ความเกลียดชัง, ความชัง ; Samp:ลูกน้องแสดงความชื่นชมยินดีกับการเลื่อนตำแหน่งของหัวหน้า

Royal Institute Thai-Thai Dict : eulogy, not found

Budhism Thai-Thai Dict : eulogy, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : eulogy, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : eulogy, not found

(0.0412 sec)