Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: regard , then disregard, regard, regardant, regardful, regarding, regardless, regarded, regards .

Eng-Thai Lexitron Dict : regard, more than 7 found, display 1-7
 1. regard : (VT) ; พิจารณา ; Syn:consider, judge, think
 2. regard : (N) ; ความเป็นที่นับถือ ; Related:ความเคารพ ; Syn:esteem, respect
 3. regard : (N) ; จ้องมอง ; Related:ดู, เพ่ง ; Syn:gaze, look, watch
 4. regard : (VT) ; เอาใจใส่ ; Related:สนใจ
 5. regard : (N) ; การจ้องมอง ; Syn:gaze, look, stare
 6. regard as : (PHRV) ; พิจารณาว่าเป็น ; Related:เห็นว่าเป็น ; Syn:count as, reckon as
 7. Eng-Thai Lexitron Dict : regard, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : regard, more than 7 found, display 1-7
 1. ถือเป็น : (V) ; regard ; Syn:นับว่าเป็น ; Samp:สิ่งที่เป็นอันดับถือเป็นมโนทัศน์หนึ่ง
 2. นับ : (V) ; regard ; Related:believe, consider ; Syn:ถือเป็น, นับเป็น, นับว่า ; Samp:เวลาผ่านมานานเก็บไว้ให้ลูกหลานดูแค่นี้ ก็นับว่าเป็นบุญแล้ว
 3. นับว่า : (V) ; regard as ; Related:count as, reckon as ; Syn:ถือว่า ; Samp:การขนส่งโดยทางรถไฟนับว่าเป็นที่นิยมกันทั่วไปทั้งนี้เพราะเป็นพาหนะที่สามารถบรรทุกของได้ครั้งละมากๆ
 4. เป็นอันว่า : (CONJ) ; regard as ; Related:count as ; Syn:สรุปว่า ; Def:เป็นคำเชื่อมแสดงการสรุปเหตุการณ์ที่จะเกิดตามมา ; Samp:หลังจากที่อบให้ผิวเรียบสนิทแล้วก็เป็นอันว่าเราได้วัตถุดิบที่พร้อมเข้าสู่ขั้นตอนการปั้มรูปร่างแผ่นดิสก์
 5. เข้าถึง : (V) ; appreciate ; Related:regard ; Def:เข้าใจหรือรู้ความหมายอย่างลึกซึ้ง ; Samp:คนพวกนี้เข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าได้ง่าย เพราะมีจิตศรัทธามากเหลือเกิน
 6. ความคิดถึง : (N) ; miss ; Related:regard, consideration ; Syn:การนึกถึง, ความระลึกถึง, ความนึกถึง ; Samp:ความคิดถึงภรรยาทำให้เขาต้องโทรศัพท์ทางไกลกลับบ้านทุกวัน
 7. ความเคารพ : (N) ; respect ; Related:regard, esteem ; Syn:ความนับถือ, ความเคารพนับถือ ; Samp:ความเคารพครูบาอาจารย์เป็นสิ่งที่น่านับถือและยกย่อง
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : regard, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : regard, not found

Budhism Thai-Thai Dict : regard, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : regard, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : regard, not found

(0.1704 sec)