Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: filar , then file, fila, filar .

Eng-Thai Lexitron Dict : filar, more than 7 found, display 1-7
 1. filar : (ADJ) ; เกี่ยวกับเส้นใย ; Related:เกี่ยวกับเส้นด้าย
 2. fila : (N) ; เส้นใย ; Related:สิ่งที่เหมือนเส้นใย ; Syn:filum
 3. file 1 : (N) ; เอกสารที่จัดเก็บเป็นหมวดหมู่
 4. file 1 : (N) ; แฟ้มข้อมูล (ที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร์)
 5. file 1 : (VI) ; เดินแถว ; Related:เดินเรียงแถว
 6. file 1 : (N) ; แฟ้มเอกสาร ; Related:แฟ้มเก็บเอกสาร ; Syn:folder, filing, repository
 7. file 1 : (VT) ; ส่งต้นฉบับไปที่สำนักพิมพ์ ; Related:ส่งต้นฉบับไปที่สำนักข่าว
 8. Eng-Thai Lexitron Dict : filar, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : filar, more than 7 found, display 1-7
 1. ตะไบ 1 : (N) ; file ; Related:rasp ; Syn:เครื่องถูไม้ ; Def:เหล็กเครื่องมือใช้ถูโลหะอื่นๆ ให้เกลี้ยงเกลาเป็นต้น มีหลายชนิด เช่น ตะไบท้องปลิง ตะไบหางหนู ; Samp:ตะไบเป็นอุปกรณ์สำคัญในการตกแต่งเครื่องใช้ต่างๆ ; Unit:เล่ม, อัน
 2. แฟ้ม : (N) ; file ; Related:folder ; Syn:ไฟล์, แฟ้มข้อมูล ; Def:ชุดของโปรแกรมคำสั่ง หรือข้อมูลที่เก็บอยู่ในฮาร์ดดิสก์ ดิสก์ หรือสื่ออื่นๆ ; Samp:หลายๆ หน่วยงานได้ค้นพบไวรัสคอมพิวเตอร์อยู่ในแฟ้มโปรแกรมหลายแฟ้ม ซึ่งผู้ใช้เครื่องเหล่านี้ต่างไม่ได้คาดฝันมาก่อนเลย ; Unit:แฟ้ม
 3. แฟ้ม : (N) ; file ; Related:folder, binder, dossier ; Def:ที่สำหรับเก็บแผ่นกระดาษ มีปกหน้าปกหลัง ทำด้วยกระดาษแข็ง เป็นต้น มีหลายชนิด ; Samp:ข้อมูลของโรงพยาบาลที่เก็บไว้ในแฟ้มมักจะเป็นทะเบียนคนไข้ปัจจุบัน และทะเบียนแพทย์และนางพยาบาล ; Unit:แฟ้ม
 4. แฟ้มข้อมูล : (N) ; file ; Def:ที่สำหรับเก็บข้อมูลต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ทั้งที่เป็นเอกสารและภาพภายใต้การตั้งชื่อเฉพาะ ; Samp:ปัญหาคือไม่สามารถเปิดแฟ้มข้อมูลเพื่ออ่านได้
 5. ไฟล์ : (N) ; file ; Syn:แฟ้ม, แฟ้มข้อมูล ; Def:ชุดของโปรแกรมคำสั่ง หรือข้อมูลที่เก็บอยู่ในฮาร์ดดิสก์ ดิสก์ หรือสื่ออื่นๆ ; Samp:เราสามารถนำไฟล์จากเครื่องอื่นมาใช้งานในเครื่องของเราได้ โดยบันทึกไฟล์นั้นลงบนแผ่นดิสก์ ; Unit:ไฟล์
 6. ยื่นคำร้อง : (V) ; file a complaint ; Related:file a petition ; Def:ยื่นคำขอต่อทางราชการ เพื่อให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ผู้ร้อง ; Samp:เขาไปยื่นคำร้องกับงานบัณฑิตเพื่อขอเก็บข้อมูลประกอบการทำวิทยานิพนธ์
 7. ตู้เก็บเอกสาร : (N) ; file cabinet ; Related:filing cabinet ; Samp:ที่ทำงานใหม่ของเขามีเพียงโต๊ะเก้าอี้ทำงานและตู้เก็บเอกสารเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : filar, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : filar, not found

Budhism Thai-Thai Dict : filar, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : filar, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : filar, not found

(0.1149 sec)