Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: headship , then head, headship .

Eng-Thai Lexitron Dict : headship, more than 7 found, display 1-7
 1. headship : (N) ; ตำแหน่งผู้นำ ; Related:ตำแหน่งหัวหน้า ; Syn:leadership
 2. chairmanship : (N) ; ความเป็นประธาน ; Related:ความเป็นหัวหน้า ; Syn:headship, chair
 3. chair : (N) ; ตำแหน่งประธาน ; Syn:chairmanship, headship
 4. head : (N) ; ศีรษะ ; Related:หัว
 5. head : (VI) ; มุ่งหน้าไป ; Related:มุ่งไปทาง
 6. Eng-Thai Lexitron Dict : headship, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : headship, more than 7 found, display 1-7
 1. ความเป็นหัวหน้า : (N) ; headship ; Related:leadership, command ; Syn:ความเป็นผู้นำ ; Ant:ความเป็นผู้ตาม ; Samp:ผู้นำควรมีความเป็นหัวหน้าสูงสามารถควบคุมลูกน้องได้
 2. กบาล : (N) ; head ; Related:skull ; Syn:หัว, ศีรษะ ; Def:ส่วนบนสุดของร่างกายคน หรือ สัตว์ ; Samp:นักเลงหัวไม้แถวบ้านถูกจับเพราะใช้ไม้ตีกบาลนักเลงอีกพวกหนึ่ง ; Unit:หัว
 3. กระบาล : (N) ; head ; Related:skull, pate ; Syn:หัว, กะโหลก, ศีรษะ ; Samp:อย่ามาเล่นกระบาลฉัน ฉันไม่ชอบ
 4. เกล้า : (N) ; head ; Related:skull ; Syn:หัว, กระหม่อม, เศียร, ศีรษะ ; Samp:การลงภาพบุคคลในสถาบันที่สาธารณชนเคารพสักการะและนับถือไว้เหนือเกล้าเหนือหัวนั้นควรระมัดระวังความเสื่อมเสียหายให้มาก ; Unit:หัว
 5. เกศ : (N) ; head ; Syn:หัว, ศีรษะ ; Samp:ขณะนั่งสูบยาอยู่ริมฝั่งก็มองเห็นเกศพระพุทธรูปโผล่ขึ้นปริ่มน้ำ
 6. เกศา : (N) ; head ; Syn:หัว, ศีรษะ ; Samp:พระเกศาของสมเด็จวัดบางขุนพรหม (วัดใหม่อมตรส) พิมพ์ทรงเจดีย์คล้ายปลีกล้วย
 7. จ่า : (N) ; head ; Related:chief, chieftain, leader ; Syn:หัวหน้า, หัวโจก ; Ant:ลูกน้อง ; Unit:คน
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : headship, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : headship, not found

Budhism Thai-Thai Dict : headship, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : headship, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : headship, not found

(0.1456 sec)