Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: helper , then help, helper, helpers .

Eng-Thai Lexitron Dict : helper, more than 7 found, display 1-7
 1. helper : (N) ; ผู้ที่ช่วยเหลือ ; Related:คนที่ช่วยเหลือ ; Syn:assistant, assister
 2. adjunct : (N) ; ผู้ช่วย ; Syn:helper
 3. adjuvant : (N) ; ผู้ช่วย ; Syn:helper
 4. assistant : (N) ; ผู้ช่วย ; Related:ผู้ช่วยเหลือ ; Syn:helper
 5. supporter : (N) ; ผู้สนับสนุน ; Related:ผู้ส่งเสริม, ผู้อุปถัมภ์, ผู้สงเคราะห์, ผู้อุปการะ ; Syn:helper, adherent, patron, sponsor
 6. auxiliary : (N) ; เครื่องสนับสนุน ; Related:เครื่องช่วย, ผู้ที่ช่วยสนับสนุน ; Syn:supplement, assistant, helper
 7. booster : (N) ; การส่งเสริม ; Related:เครื่องเพิ่มกำลัง, ผู้สนับสนุน, สิ่งกระตุ้น ; Syn:auxiliary, helper
 8. Eng-Thai Lexitron Dict : helper, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : helper, more than 7 found, display 1-7
 1. แขนขวา : (N) ; efficient assistance ; Related:helper ; Syn:มือขวา, คนสนิท ; Ant:มือซ้าย, แขนซ้าย ; Def:ลูกน้องบริวารหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ; Samp:เขาเกิดไปมีความขัดแย้งกับแขนขวาของท่านนายพลเข้า ; Unit:คน
 2. เส้นสาย : (N) ; supporter ; Related:helper ; Syn:เส้น, พวกพ้อง, ผู้ช่วยเหลือ, คนช่วย, คนสนับสนุน ; Def:พวกพ้องหรือผู้ช่วยเหลือที่อยู่วงใน ; Samp:ระบบอุปถัมภ์ทำให้ผู้คนใช้เส้นสายเพื่อช่วงชิงเอาตำแหน่งหน้าที่การงาน ; Unit:คน
 3. ผู้สนับสนุน : (N) ; supporter ; Related:helper, sponsor, assistant, backer ; Syn:ผู้ส่งเสริม, ผู้ช่วยเหลือ ; Ant:ผู้คัดค้าน ; Def:ผู้ให้การส่งเสริม, ช่วยเหลือ, อุปการะ ; Samp:นางคอราซอน อะคีโนถูกกลุ่มผู้สนับสนุนบีบบังคับให้เธอต้องลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมัยที่สอง ; Unit:คน
 4. ผู้ยุยง : (N) ; abettor ; Related:assistant, helper, supporter ; Def:ผู้กระตุ้นให้เกิดความกระด้างกระเดื่อง ; Samp:เขาเป็นผู้ยุยงให้เพื่อนทั้ง 2 ฝ่ายแตกความสามัคคีกัน ; Unit:คน
 5. ลูกมือ : (N) ; assistant ; Related:accomplice, helper, helping hand, aide, right-hand man ; Syn:ผู้ช่วย, คนช่วย ; Def:ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย ; Samp:ทุกวันพ่อเข้าครัวทำกับข้าวมีแม่เป็นลูกมืออยู่ข้างๆ ; Unit:คน
 6. อุปการี : (N) ; supporter ; Related:patron, helper, benefactor ; Def:ผู้ช่วยเหลือ, ผู้อุดหนุน, หญิงใช้ว่า อุปการิณี
 7. ผู้รับใช้ : (N) ; servant ; Related:domestic helper ; Syn:คนรับใช้, คนใช้ ; Ant:เจ้านาย ; Def:ผู้มีหน้าที่รับใช้และอาศัยอยู่ในบ้านเจ้านาย ; Samp:เขาให้แม่อยู่บ้านหลังเดิม จัดหาลูกจ้าง ผู้รับใช้ให้พร้อมสรรพ ; Unit:คน
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : helper, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : helper, not found

Budhism Thai-Thai Dict : helper, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : helper, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : helper, not found

(0.1350 sec)