Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: inspect , then inspect, inspection, inspector, prospect, respect, inspective .

Eng-Thai Lexitron Dict : inspect, more than 7 found, display 1-7
 1. inspect : (VT) ; ตรวจสอบ ; Related:สำรวจ
 2. examine : (VT) ; พินิจพิจารณา ; Related:พินิจ, ตรวจ, สังเกต, จับตามอง, พิเคราะห์ ; Syn:inspect, study
 3. Eng-Thai Lexitron Dict : inspect, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : inspect, more than 7 found, display 1-7
 1. ตรวจงาน : (V) ; inspect ; Related:examine ; Syn:สำรวจ, ตรวจตรา, ตรวจ ; Samp:ผู้ตรวจการไปตรวจงานที่ภาคใต้
 2. พิจิต : (V) ; inspect ; Related:choose, select, examine ; Syn:เลือกคัด, ตรวจ
 3. วินิจ : (V) ; inspect ; Related:examine, consider, think over, investigate ; Syn:พิจารณา, พินิจ, ไตร่ตรอง ; Samp:คณะแพทย์วินิจพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียของยาตัวใหม่
 4. สอดส่องดูแล : (V) ; inspect ; Related:examine, scrutinize, investigate ; Syn:สอดส่อง, ดูแล ; Def:เอาใจใส่ตรวจตราดูทั่วๆ ไป ; Samp:ตำรวจทุกท้องที่ช่วยกันสอดส่องดูแลการทำผิดกฎหมายในรูปแบบต่างๆ
 5. เดินนา : (V) ; inspect a field for tax collection ; Def:สำรวจนาเพื่อเรียกเก็บภาษีอากร ; Samp:ในสมัยก่อนจะมีพนักงานไปเดินนาเพื่อเก็บภาษีที่นา
 6. ตรวจการ : (V) ; go on a tour of inspection ; Related:inspect ; Def:พิจารณาดูความเรียบร้อย ; Samp:เจ้านายจะมาตรวจการที่ทำการแห่งนี้เดือนละ 2 ครั้ง
 7. ตรวจชำระ : (V) ; check ; Related:inspect ; Samp:นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจชำระสะสางบทกฎหมายทั้งหมด
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : inspect, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : inspect, not found

Budhism Thai-Thai Dict : inspect, 1 found, display 1-1
 1. กราบ : to bow to the ground; to pay respect by making the five-point prostration; to prostrate.

ETipitaka Pali-Thai Dict : inspect, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : inspect, not found

(0.1835 sec)