Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: investigation, Investigation, INVESTIGATION , then investigate, investigation .

Eng-Thai Lexitron Dict : investigation, more than 7 found, display 1-7
 1. investigation : (N) ; การสืบสวน ; Related:การไต่สวน, การสอบสวน ; Syn:examination, inquiry, probe
 2. investigation : (N) ; การตรวจสอบหาความจริง ; Related:การตรวจสอบข้อเท็จจริง ; Syn:examination, exploration, scrutiny
 3. inquiry : (N) ; การไต่สวน ; Syn:investigation, query
 4. inquisition : (N) ; การสอบสวนหาความผิด ; Related:การสืบสวน, การพิจารณาคดี ; Syn:investigation, official inquiry, trial
 5. research : (N) ; การวิจัย ; Related:การศึกษา, การค้นคว้า ; Syn:investigation, study
 6. study : (N) ; การวิเคราะห์ ; Related:การตรวจสอบ ; Syn:investigation, inspection
 7. enquiry : (N) ; การไต่สวน ; Related:การสืบสวนหาข้อเท็จจริง ; Syn:analysis, investigation, probe
 8. Eng-Thai Lexitron Dict : investigation, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : investigation, more than 7 found, display 1-7
 1. การสืบสวน : (N) ; investigation ; Related:enquiry, inquiry, examination, research ; Syn:การสอบสวน, การไต่สวน, การไต่ถาม, การสืบค้น, การซัก, การพิสูจน์, การพิเคราะห์ ; Def:การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจได้ปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด ; Samp:ตำรวจรายงานความคืบหน้าของการสืบสวนคดีค้ายาบ้ารายใหญ่ที่จับได้ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้
 2. วิมังสา : (N) ; investigation ; Related:examination, trial ; Syn:การสอบสวน
 3. การดูงานต่างประเทศ : (N) ; going abroad on a tour of investigation ; Related:making a tour of inspection, visiting ; Samp:การดูงานต่างประเทศเพื่อนำมาพัฒนาบริษัทของเรานับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม ; Unit:ครั้ง
 4. ปิดสำนวน : (V) ; terminate the investigation ; Def:ยุติการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดี ; Samp:คดีนี้ถูกปิดสำนวนไปเรียบร้อยแล้ว
 5. งานค้นคว้า : (N) ; research ; Related:investigation, investigating ; Syn:งานวิจัย, งานค้นคว้าวิจัย ; Def:งานที่มีการสืบสาวหาข้อมูลอย่างถูกถ้วนตามหลักวิชา ; Samp:ในปัจจุบันมีงานค้นคว้าที่น่าสนใจของนักวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นมากมาย ; Unit:งาน,ชิ้น
 6. งานวิจัย : (N) ; research ; Related:investigation, study ; Syn:การวิจัย, การค้นคว้า, การค้นคว้าวิจัย, งานค้นคว้าวิจัย ; Samp:อาจารย์มหาวิทยาลัยควรทำงานสอนควบคู่ไปกับงานวิจัย ; Unit:ชิ้น,งาน
 7. การดูงาน : (N) ; observation ; Related:inspection, investigation, visiting ; Samp:การดูงานครั้งนี้นอกจากจะได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์แล้วยังได้ตื่นตากับสิ่งที่ไม่เคยพบด้วย ; Unit:ครั้ง
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : investigation, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : investigation, not found

Budhism Thai-Thai Dict : investigation, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : investigation, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : investigation, not found

(0.1650 sec)