Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: postal , then post, postal .

Eng-Thai Lexitron Dict : postal, more than 7 found, display 1-7
 1. postal : (ADJ) ; เกี่ยวกับที่ทำการไปรษณีย์ ; Syn:post office, mail, airmail, express
 2. parcel post : (N) ; พัสดุไปรษณีย์ ; Related:พัสดุภัณฑ์ ; Syn:post, postal service
 3. post 3 : (N) ; การไปรษณีย์ ; Syn:mail service, postal service, P.O.
 4. postcard : (N) ; โปสการ์ด ; Related:ไปรษณียบัตร ; Syn:postal card, letter card, note
 5. Eng-Thai Lexitron Dict : postal, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : postal, more than 7 found, display 1-7
 1. เช็คไปรษณีย์ : (N) ; postal cheque ; Related:postal order ; Def:ตราสารสำหรับขายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการส่งเงิน โดยเจ้าพนักงาน ณ ที่ทำการไปรษณีย์แห่งหนึ่ง ให้เจ้าพนักงาน ณ ที่ทำการไปรษณีย์แห่งใดแห่งหนึ่งจ่ายเงินให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งระบุนามไว้ หรือผู้ถือตราสารนั้น ; Samp:เขาส่งเช็คไปรษณีย์ไปให้แม่ที่ต่างจังหวัด ; Unit:ฉบับ, ใบ
 2. รหัสไปรษณีย์ : (N) ; postal code ; Related:postcode, ZIP code
 3. ไปรษณียนิเทศ : (N) ; book of postal regulation ; Def:สมุดกฎข้อบังคับ คำสั่ง หรือประกาศว่าด้วยการไปรษณีย์ทั่วไป ; Samp:ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับไปรษณีย์ จะรู้จักไปรษณียนิเทศกันทุกคน ; Unit:เล่ม
 4. ไปรษณียภัณฑ์ : (N) ; parcel post ; Related:postal mater ; Syn:พัสดุภัณฑ์, พัสดุไปรษณีย์, หีบห่อ ; Def:ของที่ส่งทางไปรษณีย์ มีขนาดเล็กและมีน้ำหนักน้อยกว่าพัสดุไปรษณีย์ ; Samp:ข้างในเป็นห้องเก็บมีไปรษณียภัณฑ์ซึ่งวางเรียงรายอยู่บนชั้น ; Unit:ชิ้น, กล่อง, ห่อ
 5. ตำแหน่งหน้าที่ : (N) ; post ; Related:position, rank ; Syn:ตำแหน่งงาน ; Def:ฐานะทางหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบ ; Samp:เขามีตำแหน่งหน้าที่สูงกว่าแต่ก่อนมาก ฉันไม่กล้าไปพบเขาหรอก
 6. ไปรษณีย์ : (N) ; post ; Related:mail ; Def:วิธีการส่งหนังสือและหีบห่อสิ่งของโดยมีองค์การที่ตั้งขึ้นเป็นเจ้าหน้าที่รับส่ง ; Samp:เขาไปส่งธนาณัติที่ไปรษณีย์ ; Unit:แห่ง
 7. สดมภ์ : (N) ; post ; Related:pillar ; Syn:เสา, หลัก ; Unit:ต้น, เสา
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : postal, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : postal, 1 found, display 1-1
 1. ไปรษณียบัตร : [ไปฺรสะนียะบัด, ไปฺรสะนีบัด] น. แผ่นกระดาษ ที่ใช้ส่งข่าวสารโดยไม่ต้องบรรจุซองซึ่งองค์การที่มีหน้าที่จัดส่ง เป็นผู้จัดทำขึ้น. (อ. postal card).

Budhism Thai-Thai Dict : postal, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : postal, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : postal, not found

(0.1336 sec)