Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: prerogative .

Eng-Thai Lexitron Dict : prerogative, 2 found, display 1-2
  1. command : (N) ; อำนาจบังคับบัญชา ; Related:อำนาจบัญชาการ, อำนาจสั่งการ ; Syn:authority, control, leadership, mastery, sway, domination, dominion, sovereignty, prerogative, authorisation, authorization, supremacy, primacy, suzerainty, jurisdiction

Thai-Eng Lexitron Dict : prerogative, 5 found, display 1-5
  1. อภิสิทธิ์ : (N) ; privilege ; Related:prerogative ; Syn:สิทธิพิเศษ ; Def:สิทธินอกเหนือขอบเขต, สิทธิเหนือกฎหรือระเบียบที่วางไว้, สิทธิที่ได้รับนอกเหนือไปจากกฎหรือระเบียบที่วางไว้ ; Samp:ในการค้า ทุกคนควรมีสิทธิ์เท่ากัน ไม่ควรมีใครได้อภิสิทธิ์
  2. สิทธิพิเศษ : (N) ; privilege ; Related:prerogative, perquisite ; Def:อำนาจหรือประโยชน์ที่เหนือไปจากปกติธรรมดา ; Samp:ท่านที่สมัครเป็นสมาชิกของเราจะได้รับสิทธิพิเศษหลายประการ
  3. เอกสิทธิ์ : (N) ; privilege ; Related:prerogative, perquisite, perk ; Syn:สิทธิพิเศษ ; Def:สิทธิพิเศษที่ให้แก่บุคคลโดยเฉพาะ ; Samp:ผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อสหประชาชาติจะได้รับเอกสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นที่จำเป็น
  4. สิทธิประโยชน์ : (N) ; privilege ; Related:right, advantage, concession, prerogative ; Samp:ประธานได้พิจารณาการขอรับสิทธิประโยชน์ของโฮปเวลล์ในระยะถัดมา
  5. อำนาจ : (N) ; authority ; Related:power, right, privilege, prerogative ; Syn:สิทธิ ; Samp:หากผู้เป็นเจ้าของเครื่องไม่สามารถมาดำเนินการได้เอง เขาต้องมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาทำแทน

Royal Institute Thai-Thai Dict : prerogative, not found

Budhism Thai-Thai Dict : prerogative, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : prerogative, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : prerogative, not found

(0.0265 sec)