Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: sway , then sway, swaying .

Eng-Thai Lexitron Dict : sway, more than 7 found, display 1-7
 1. sway : (N) ; การแกว่งไกว ; Related:การโคลงเคลง, การแกว่งไปมา ; Syn:swaying, wavering, undulation
 2. sway : (VT) ; ครอบงำ ; Related:มีอิทธิพลต่อ, เหนี่ยวนำ, ชักจูง ; Syn:influence, affect, induce, persuade
 3. sway : (VT) ; แกว่งไปมา ; Related:โซเซ, ส่าย, แกว่งไกว, โคลงเคลง ; Syn:swing, wave, oscillate
 4. sway : (N) ; อำนาจครอบงำ ; Related:การครอบงำ, การมีอิทธิพลต่อ ; Syn:influence, power, control
 5. sway : (VI) ; แกว่งไปมา ; Related:โซเซ, ส่าย, แกว่งไกว, โคลงเคลง ; Syn:swing, wave, oscillate
 6. sway : (VI) ; ลังเลใจ ; Related:ตัดสินใจไม่ได้, สองจิตสองใจ ; Syn:oscillate, waver between opinions
 7. Eng-Thai Lexitron Dict : sway, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : sway, more than 7 found, display 1-7
 1. กวะแกว่ง : (V) ; sway ; Related:wield, wave, brandish ; Syn:กวัดแกว่ง, แกว่ง, กวัดไกว ; Samp:ทหารทั้งสองฝ่ายต่างก็กวะแกว่งดาบเข้าห้ำหั่นกัน
 2. กวัดไกว : (V) ; sway ; Related:swing, vacillate ; Def:เหวี่ยงไปมา ; Samp:ใบไม้กวัดไกวไปมา
 3. การส่าย : (N) ; sway ; Related:wobble, swing, shake ; Def:การแกว่งไปมา, การย้ายไปมา (อย่างว่าวส่าย)
 4. แกว่ง : (V) ; sway ; Related:swing, brandish, wave, wobble, oscillate ; Syn:แกว่งไกว, ไกว ; Ant:นิ่ง ; Def:อาการที่เคลื่อนไหวไปทางโน้นทีทางนี้ทีโดยที่โคนหรือต้นของสิ่งนั้นติดอยู่กับสิ่งอื่น, โดยปริยายหมายความว่า ไม่อยู่กับที่, ไม่อยู่ในแนว ; Samp:ลูกตุ้มนาฬิกาแกว่งไปมา
 5. แกว่งไกว : (V) ; sway ; Related:swing, brandish, wave, wobble, oscillate ; Syn:แกว่ง, ไกว ; Ant:นิ่ง ; Samp:ปลาตะเพียนใบลานสีสวยแกว่งไกวตามลมไหววับวับ
 6. แกว่งไปแกว่งมา : (V) ; sway ; Related:swing, rock, brandish, flourish, oscillate ; Syn:แกว่ง ; Ant:นิ่ง ; Def:อาการที่เคลื่อนไหวไปทางโน้นทีทางนี้ทีโดยที่โคนหรือต้นของสิ่งนั้นติดอยู่กับสิ่งอื่น ; Samp:สะพานข้ามลำธารแกว่งไปแกว่งมาราวกับลวดที่ขึงสำหรับให้นักไต่ลวดข้าม
 7. โงกเงก : (V) ; sway ; Related:swing, lean, vibrate ; Syn:โยกเยก, คลอนแคลน, โยกโคลง, เอนไปเอนมา ; Ant:มั่นคง, แข็งแรง ; Samp:อย่าไปเหยียบกิ่งไม้นั้นนะ มันโงกเงกเต็มทีแล้ว
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : sway, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : sway, not found

Budhism Thai-Thai Dict : sway, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : sway, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : sway, not found

(0.1009 sec)