Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: recede , then cede, concede, recede, receding, reced .

Eng-Thai Lexitron Dict : recede, more than 7 found, display 1-7
 1. recede : (VI) ; ถอยหลัง ; Related:ล่าถอย ; Syn:recoil, turn back
 2. recede : (VI) ; ตกต่ำ ; Syn:abate, decrease
 3. recede : (VI) ; ห่างออก ; Syn:be distant
 4. recede from : (PHRV) ; ถอยจาก ; Related:ห่างจาก, ลดต่ำจาก
 5. recede from : (PHRV) ; ทำไม่สำเร็จ ; Related:ล้มเหลว
 6. ebb : (VI) ; ลดลง (น้ำทะเล) ; Related:(กระแสน้ำ) ลงจากฝั่ง ; Syn:flow back, recede
 7. cede : (VT) ; ยกให้ ; Syn:surrender, yield
 8. Eng-Thai Lexitron Dict : recede, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : recede, 14 found, display 1-14
 1. คล้อยห่าง : (V) ; recede into the distance ; Samp:แม้ดวงตะวันเพิ่งจะคล้อยห่างไป แต่ความชุลมุนก็กลับเข้ามาแทนที่เหมือนทุกวัน
 2. ถอยกรูด : (V) ; move back ; Related:retreat in disarray, recede ; Def:ถอยอย่างไม่มีระเบียบ, ถอยอย่างตั้งตัวไม่ติด ; Samp:ได้ว่าเพียงเห็นเขา หล่อนก็ถอยกรูดเบียดตัวเองเข้ากับซอกตึกเพื่อไม่ให้เขาเห็น
 3. ถอยกลับ : (V) ; retreat ; Related:backward, move back, withdraw, recede ; Syn:ล่ากลับ ; Ant:เดินหน้า ; Def:เคลื่อนไปข้างหลัง ; Samp:ความสามารถข้อนี้จะทำให้เราถอยกลับ เพื่อดูข้อมูลที่ไหลเลื่อนผ่านจอภาพไปแล้วได้
 4. ถอยหลัง : (V) ; lag behind ; Related:fall behind, recede ; Def:ไม่เจริญก้าวหน้า ; Samp:เมื่อชาวบ้านไม่เอาธุระหรือปล่อยบ้านเมือง บ้านเมืองก็จะถอยหลัง
 5. ร่น : (V) ; move back ; Related:move closer, retreat, curtail, shorten, recede ; Def:ขยับถอยให้ชิดเข้ามาหรือให้ห่างออกไป ; Samp:เจือทองจำต้องร่นเนื้อที่ของห้องนี้เข้ามา เพราะมันติดรั้วบ้านเกินไป
 6. ลดน้อยลง : (V) ; decrease ; Related:reduce, lower, subside, recede, cut down, diminish, bring down, lessen ; Syn:ลดลง ; Ant:เพิ่มขึ้น, เพิ่มมากขึ้น ; Def:ลดปริมาณลงไป ; Samp:ไฟฟ้าสถิตบริเวณหน้าจอคอมพิวเตอร์ทำให้ฝุ่นผงลดน้อยลงไป
 7. ต่อ 2 : (V) ; concede ; Related:surrender, allow ; Def:ท้าพนันโดยยอมลดเปรียบให้ เช่น ต่อให้ ; Samp:ผมต่อให้คุณวิ่งไปก่อน 100 เมตร
 8. ต่อให้ 1 : (V) ; concede ; Related:give handicap, give an advantage, give a head start ; Syn:อ่อนข้อให้ ; Samp:เขาต่อให้คู่ต่อสู้ของเขาสองคะแนน
 9. สารภาพ : (V) ; confess ; Related:concede, profess, admit ; Syn:รับสารภาพ, ยอมรับ, รับ ; Ant:ปฏิเสธ ; Def:ยอมรับผิดตามความเป็นจริง, ยอมรับว่าได้กระทำความผิด ; Samp:ผู้ต้องหายอมสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่า และยังซัดทอดถึงตัวผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังคดีนี้
 10. การถอย : (N) ; going back ; Related:backing up, retreat, reverse, receding, withdrawal, abatement, declination ; Syn:การถดถอย, การเสื่อม, การลด, การลง, การลดลง, การหลีก, การเลี่ยง, การหนี, การเลื่อน, การเคลื่อน ; Def:การเคลื่อนหรือทำให้เคลื่อนไปข้างหลัง, การขยับออกจากที่, การเลื่อนที่ รวมถึงการลดลง ; Samp:การถอยไปตั้งหลักของเขาในครั้งนี้อาจจะเป็นการรุกในทางการเมืองครั้งต่อไปของเขาก็เป็นได้
 11. ยกนิ้ว : (V) ; accept the other's superiority ; Related:acknowledge, grant, concede, assent, consent ; Syn:ยกนิ้วให้, ยอมรับ, นับถือ ; Def:ยอมให้เป็นเยี่ยม ; Samp:ฝีมือทำกับข้าวของแม่ครัวยอดเยี่ยมมาจนต้องยกนิ้วให้
 12. รับ : (V) ; confess ; Related:admit, plead guilty, acknowledge, come clean, concede ; Syn:ยอมรับ, รับผิด, ยอม, สารภาพ ; Def:ให้คำตอบที่ไม่ปฏิเสธ, ยอมสารภาพ ; Samp:เขารับว่าเขาเป็นผู้วางแผนและกระทำเองทั้งหมด
 13. สารภาพผิด : (V) ; confess ; Related:disclose, concede, admit ; Syn:ยอมรับผิด, รับผิด ; Samp:เขาสารภาพผิดว่ารับเงินช่วยเหลือจากนักธุรกิจผู้หนึ่ง ซึ่งต้องคดีหลบเลี่ยงภาษีอยู่ในขณะนี้
 14. ประนอม : (V) ; make concessions ; Related:compromise, concede to another's wishes, conciliate, be conciliated, come to terms ; Syn:อะลุ้มอล่วย, ทำการปรองดอง, รอมชอม, ผ่อนหนักผ่อนเบา ; Samp:ลูกหนี้ยอมประนอมหนี้ให้กับเจ้าหนี้ดังนั้นจึงไม่มีการฟ้องร้องขึ้นศาลกัน

Royal Institute Thai-Thai Dict : recede, not found

Budhism Thai-Thai Dict : recede, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : recede, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : recede, not found

(0.1599 sec)