Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: representative, Representative , then presentative, represent, representative, representatively .

Eng-Thai Lexitron Dict : representative, more than 7 found, display 1-7
 1. representative : (N) ; ตัวอย่าง ; Syn:example
 2. representative : (ADJ) ; เป็นตัวอย่าง ; Related:เป็นแบบอย่าง ; Syn:symbolic, typical
 3. representative : (N) ; ตัวแทน ; Related:ผู้แทน ; Syn:agent, delegate, proxy
 4. representative : (ADJ) ; เป็นตัวแทน
 5. rep : (ABBR) ; คำย่อของ Representative หรือ Republican
 6. Rep. : (ABBR) ; คำย่อของ Representative หรือ Republican
 7. agent : (N) ; ตัวแทน ; Related:ผู้แทน, เอเย่นต์ ; Syn:representative, deputy
 8. Eng-Thai Lexitron Dict : representative, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : representative, more than 7 found, display 1-7
 1. ผู้แทนราษฎร : (N) ; representative ; Related:assemblyman, member of parliament, congressman ; Syn:ส.ส., ผู้แทน, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ; Def:บุคคลที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ทําหน้าที่นิติบัญญัติในสภา ; Samp:มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งธนบุรีสิบคน ; Unit:ท่าน, คน
 2. สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร : (N) ; representative ; Related:member of the assembly, member of parliament, MP ; Syn:สมาชิกสภา ; Def:ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนให้เป็นสมาชิกของสภา ; Samp:เขาได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเขตนี้
 3. เป็นผู้แทน : (V) ; be a representative ; Related:be a delegate, be a proxy, be an agent, be a substitute ; Syn:เป็นตัวแทน ; Def:กระทำการต่างๆ หรือมีอำนาจทำการแทนบุคคลอื่น ; Samp:กำนันเป็นผู้แทนของหน่วยงานข้าราชการที่จะประสานกับประชาชน
 4. ผู้แทนพระองค์ : (N) ; royal representative ; Related:royal envoy ; Syn:ตัวแทน ; Def:ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการแทน ; Samp:นายธานินทร์ กรัยวิเชียร ฯพณฯองคมนตรี ผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 56 ; Unit:ท่าน
 5. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : (N) ; Member of the House of Representative ; Syn:ผู้แทนราษฎร, ส.ส. ; Def:บุคคลผู้ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนให้ทำหน้าที่แทนประชาชนในสภานิติบัญญัติ ; Samp:สมาชิกผู้แทนราษฎรลงมติผ่านกฎหมายให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา ; Unit:คน
 6. ตามแบบฉบับ : (ADJ) ; typical ; Related:representative, archetypal, characteristic, standard ; Def:ที่เป็นหลักปฏิบัติซึ่งเป็นบรรทัดฐาน, สิ่งที่ถือเป็นแบบได้ ; Samp:วิรุณคิดว่ารามเกียรติ์เป็นวรรณคดีตามแบบฉบับ
 7. คณะผู้แทน : (N) ; delegation ; Related:deputation, mission, representative ; Def:คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายอำนาจให้เป็นผู้กระทำการแทน ; Samp:คณะผู้แทนไทยที่ไปประชุมสหประชาชาติประสบความสำเร็จเกินคาด ; Unit:คณะ
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : representative, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : representative, not found

Budhism Thai-Thai Dict : representative, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : representative, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : representative, not found

(0.1315 sec)