Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: residence , then residence, residencey, residency, resident, residential .

Eng-Thai Lexitron Dict : residence, more than 7 found, display 1-7
 1. residence : (N) ; ที่อยู่อาศัย ; Related:ที่พัก, ถิ่นที่อยู่ ; Syn:domicile, house
 2. residency : (N) ; ที่อยู่อาศัย ; Syn:residence
 3. address : (N) ; หลักแหล่ง ; Related:ที่พัก, ที่อยู่อาศัย, ที่อยู่ ; Syn:residence, dwelling, home
 4. domicile : (N) ; ที่พัก ; Related:ที่อยู่, บ้าน ; Syn:residence, dwelling, home
 5. presence : (N) ; การอยู่ในสถานที่หนึ่ง (ของบุคคล) ; Related:การอยู่ในที่นี้ ; Syn:residence, inhabitance, habitancy
 6. Eng-Thai Lexitron Dict : residence, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : residence, more than 7 found, display 1-7
 1. ทำเนียบ : (N) ; residence ; Related:dwelling, official residence ; Syn:บ้าน, เรือน, เคหสถาน, ที่อาศัย, ที่พัก, ที่อยู่, จวน, พระราชวัง, ตำหนัก ; Def:ที่พักทางราชการของผู้มีตำแหน่งสูง ; Samp:เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 เดือนนี้ ได้มีการแสดงนาฏศิลป์เขมรที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ในกรุงเทพฯ
 2. ชุมรุม : (N) ; residence ; Related:dwelling place, abode ; Syn:ที่พัก, ที่อาศัย
 3. ที่พำนักพักพิง : (N) ; residence ; Related:resting place, quarters, dwelling place, lodgings, lodging house ; Syn:ที่อยู่อาศัย, ที่พักอาศัย ; Def:บ้านเรือนที่เป็นที่อยู่อาศัย ; Samp:ป้ายรถเมล์เป็นเพียงทัศนียภาพแปลกตา ที่ฉันมิอาจยึดเป็นที่พำนักพักพิงได้ ; Unit:แห่ง, ที่
 4. บ้านพัก : (N) ; residence ; Related:dwelling house, house, home ; Syn:ที่พัก, บ้าน, ที่อยู่ ; Def:บ้านที่อยู่อาศัย ; Samp:ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนบุกเข้าตรวจค้นบ้านพักของเจ้าพ่อคนดัง ; Unit:หลัง, บ้าน
 5. บ้านพักอาศัย : (N) ; residence ; Related:domicile, habitation, home, house ; Syn:บ้าน, ที่อยู่อาศัย, ที่พัก ; Samp:เขาไม่มีบ้านพักอาศัย ต้องอาศัยสวนสาธารณะเป็นที่พักพิง
 6. สำนัก : (N) ; residence ; Related:abode ; Syn:ที่ทำการ, ที่อยู่อาศัย ; Unit:สำนัก
 7. หลักแหล่ง : (N) ; residence ; Related:domicile, dwelling place, home ; Syn:ที่อยู่, ที่อาศัยถาวร ; Samp:เมื่อมนุษย์มีบ้านมีเมืองอยู่เป็นหลักแหล่งแล้วก็มีอารยธรรมของบ้านเมือง
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : residence, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : residence, not found

Budhism Thai-Thai Dict : residence, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : residence, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : residence, not found

(0.1326 sec)