Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: scholar , then scholarship, scholar, scholarly .

Thai-Eng Lexitron Dict : scholar, 24 found, display 1-24
 1. นักเรียนทุน : (N) ; scholar ; Def:นักเรียนที่ได้รับเงินทุนเพื่อใช้ในการศึกษาเล่าเรียน ; Samp:ประทีปเป็นนักเรียนทุนของมหาวิทยาลัย ; Unit:คน
 2. ปัญญาชน : (N) ; scholar ; Related:graduate, intellectual, knowledgeable person ; Syn:นักปราชญ์, บัณฑิต ; Def:คนที่มีความรู้หรือความฉลาดอันเกิดแต่การเรียนมามาก ; Samp:ภายหลังการปฏิบัติโดยฝ่ายเขมรแดงเป็นผลให้คนระดับปัญญาชนจำนวนมากมายต้องเสียชีวิตหรือถูกขับไล่โดยลักลอบกันออกนอกประเทศ
 3. ผู้รอบรู้ : (N) ; scholar ; Related:learned man, savant, intellectual ; Syn:ผู้รู้, นักปราชญ์ ; Def:บุคคลที่มีความรู้หลายอย่าง, บุคคลที่รู้กว้างขวางในเรื่องต่างๆ ; Samp:แพทย์ประจำตัวของเขาเป็นผู้รอบรู้เรื่องโรคทุกชนิด ; Unit:คน
 4. พหูสูต : (N) ; scholar ; Related:learned person, well-read person ; Syn:ผู้รู้, ผู้รอบรู้, ปราชญ์ ; Def:ผู้สดับตรับฟังมาก, ผู้ศึกษาเล่าเรียนมาก ; Samp:ต้องหมั่นศึกษาเพิ่มพูนความรู้ให้มากถึงจะเป็นพหูสูตได้ ; Unit:คน
 5. พหูสูต : (N) ; scholar ; Related:learned man ; Def:ผู้สดับตรับฟังมาก, ผู้ศึกษาเล่าเรียนมาก ; Samp:ความเป็นผู้ได้เรียนรู้ได้สดับตรับฟังมามากจนได้ชื่อว่า “พหูสูต” เป็นมงคลสูงสุด กล่าวคือ เป็นคุณธรรมนำตนไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขในชีวิต ; Unit:คน
 6. พิชญ์ : (N) ; scholar ; Related:savant, wise person ; Syn:นักปราชญ์ ; Def:ผู้ที่มีความรู้สูง, ผู้มีความรู้ในเรื่องต่างๆ มากมาย ; Unit:คน
 7. สุธี : (N) ; sage ; Related:scholar ; Syn:นักปราชญ์ ; Def:คนมีปัญญาหรือคนฉลาด ; Unit:คน
 8. เธียร : (N) ; sage ; Related:scholar, wise person, philosopher, savant, highbrow ; Syn:เมธี, นักปราชญ์
 9. นักวิชาการ : (N) ; academician ; Related:scholar, academic ; Def:ผู้มีความรู้ ความชำนาญ และศึกษาลึกซึ้งในสาขาวิชานั้นๆ ; Samp:งานนี้เหมาะกับพวกนักวิชาการมากกว่าศิลปินอย่างเรา ; Unit:คน
 10. วิญญู : (N) ; sage ; Related:scholar, savant ; Syn:ผู้รู้แจ้ง, นักปราชญ์, ผู้รู้ ; Samp:วิญญูย่อมใช้วิจารณญาณแยกแยะสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ; Unit:คน
 11. วิทิต : (N) ; sage ; Related:scholar, learned person, savant ; Syn:ผู้รู้ ; Def:ผู้คงแก่เรียน ; Unit:คน
 12. วิทู : (N) ; sage ; Related:scholar, learned person, savant, expert ; Syn:ผู้ฉลาด, ผู้รอบรู้, ผู้มีปัญญา, ผู้ชำนาญ ; Unit:คน
 13. นักเรียน : (N) ; student ; Related:learner, pupil, scholar, disciple, undergraduate ; Def:ผู้ศึกษาเล่าเรียนจากโรงเรียน ; Samp:การเรียนการสอนในปัจจุบันจะยึดความต้องการของนักเรียนเป็นหลัก ; Unit:คน
 14. นักศึกษา : (N) ; student ; Related:learner, pupil, scholar, disciple, undergraduate ; Syn:นิสิต ; Def:ผู้มีความรู้สอบไล่ได้ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือมีความรู้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ซึ่งเข้ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ; Samp:นักศึกษารวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อประท้วงระบบของรัฐบาล ; Unit:คน
 15. ปราชญ์ : (N) ; philosopher ; Related:sage, learned man, savant, scholar ; Syn:นักปราชญ์, ผู้รู้, ผู้รอบรู้ ; Def:ผู้มีปัญญารอบรู้ ; Samp:พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ทรงเป็นปราชญ์ทางภาษาและนักเขียนที่ยิ่งใหญ่ของไทย ; Unit:คน, ท่าน
 16. มนัสวี : (N) ; sage ; Related:wise person, scholar, intellectual, astute person, learned person ; Syn:นักปราชญ์, คนฉลาด ; Def:ผู้เป็นปราชญ์, ผู้มีความคิดสูง, ผู้มีใจเด็ดเดี่ยว
 17. วิทวัส : (N) ; savant ; Related:philosopher, sage, scholar, learned person, intelligent person ; Syn:ผู้รู้, นักปราชญ์, ผู้มีปัญญา ; Unit:คน
 18. ทุนการศึกษา : (N) ; scholarship ; Related:education fund ; Syn:ทุนเล่าเรียน ; Samp:รัฐบาลมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กในชนบท ; Unit:ทุน
 19. ทุนเล่าเรียน : (N) ; scholarship ; Related:educational capital ; Syn:ทุนการศึกษา
 20. ชิงทุน : (V) ; compete for a scholarship ; Samp:เขากำลังจะสอบเพื่อชิงทุนไปนอก
 21. ทุนรัฐบาล : (N) ; government scholarship
 22. ทุนเล่าเรียนหลวง : (N) ; king's scholarship
 23. ให้ทุน : (V) ; give a scholarship ; Syn:มอบทุน ; Def:มอบทุนให้ ; Samp:สหรัฐอเมริกาได้สนับสนุนและให้ทุนทำวิจัยเกี่ยวกับการให้คอมพิวเตอร์แปลภาษาโดยอัตโนมัติแก่ประเทศไทย
 24. คงแก่เรียน : (ADJ) ; erudite ; Related:learned, scholarly ; Def:ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมามาก ; Samp:เราต้องการนักการเมืองที่เป็นผู้คงแก่เรียนเข้ามาบริหาร
 25. [1-24]

(0.1253 sec)