Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: segment , then segment, segmental, segmentary, segmentation .

Eng-Thai Lexitron Dict : segment, more than 7 found, display 1-7
 1. segment : (VT) ; แยกเป็นส่วน ; Related:แยกเป็นตอน, แบ่งส่วน, แบ่งกลุ่ม, แบ่งเป็นท่อนๆ ; Syn:fractionize, fragment, divide, segment
 2. segment : (N) ; ส่วนตัด (ทางเรขาคณิต) ; Related:ส่วนของวงกลมที่ถูกตัดออก, ส่วนตัดของรูปวงกลม
 3. segment : (N) ; เสียงพูด (ทางภาษาศาสตร์) ; Related:ส่วนของวงกลมที่ถูกตัดออก, ส่วนตัดของรูปวงกลม
 4. segment : (N) ; กลุ่ม ; Related:ท่อน, ตอน, ข้อ, ส่วน, ส่วนที่แยกออก, กลีบ, พวก, ชิ้น, เสี้ยว ; Syn:part, piece, fragment, sector, section
 5. section : (N) ; ส่วนที่ตัดออก ; Related:ส่วนย่อย, ส่วนที่แยกออก, ท่อน, ตอน ; Syn:piece, segment
 6. sector : (N) ; ภาค (ทางเศรษฐกิจหรือสังคม) ; Related:กลุ่ม (ทางเศรษฐกิจหรือสังคม) ; Syn:section, segment
 7. Eng-Thai Lexitron Dict : segment, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : segment, 8 found, display 1-8
 1. ฝักมะขาม : (N) ; segment of a cart-wheel ; Related:a piece stuck to the cart wheel ; Def:ส่วนย่อยที่ต่อกันเป็นกงเกวียน ; Unit:อัน
 2. ฝักมะขาม : (N) ; segment of a cart-wheel ; Related:a piece of tamarind pod stuck to the cart wheel ; Def:ส่วนย่อยที่ต่อกันเป็นกงเกวียน ; Unit:อัน
 3. พู : (N) ; section ; Related:segment, portion ; Def:สิ่งที่มีลักษณะเป็นเหลี่ยมนูนขึ้นมา ; Samp:อย่าลืมเลือกที่พูใหญ่ๆ นะ จะได้กินเนื้อบ้าง
 4. ชิ้น : (N) ; piece ; Related:part, fragment, particle, bit, slice, chunk, slab, segment ; Def:ก้อนหรือแผ่นเล็กที่ตัด แล่ แบ่ง แยก หรือแตกออกจากส่วนใหญ่ ; Samp:ชิ้นงานประติมากรรมแต่ละชิ้น ต้องใช้ความสามารถของช่างทางด้านศิลปะอย่างมาก
 5. ปล้อง : (N) ; section ; Related:internode, segment ; Syn:ข้อ, บ้อง ; Def:ช่วงระยะระหว่างข้อของไม้ไผ่หรืออ้อย เป็นต้น, โดยปริยายใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น ; Samp:คนเล่นว่าวจะนิยมเสาะหาไม้ไผ่สีสุกที่มีปล้องยาวเรียวเรียกว่า เพชรไม้ มาเหลาทำโครงอันกลาง ; Unit:ปล้อง
 6. เสี้ยว : (N) ; part ; Related:cut, piece, portion, section, segment ; Samp:ผมได้เคยสัมผัสบางเสี้ยวในชีวิตของเขา
 7. ส่วนย่อย : (N) ; portion ; Related:small part/section/cut/piece/segment ; Ant:ส่วนรวม ; Samp:ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นมักจะประกอบด้วยส่วนย่อยต่างๆ มากมาย
 8. ส่วนย่อย : (N) ; portion ; Related:small part/section/cut/price/segment ; Ant:ส่วนรวม ; Samp:ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นมักจะประกอบด้วยส่วนย่อยต่างๆ มากมาย

Royal Institute Thai-Thai Dict : segment, not found

Budhism Thai-Thai Dict : segment, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : segment, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : segment, not found

(0.1475 sec)