Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: sector , then sect, sector, sectorial .

Eng-Thai Lexitron Dict : sector, 10 found, display 1-10
 1. sector : (N) ; เขตป้องกันในความรับผิดชอบของทหารหน่วยหนึ่งๆ (ทางการทหาร) ; Related:เขตรับผิดชอบของทหาร ; Syn:subdivision, division, area, command
 2. sector : (VT) ; แบ่งออกเป็นส่วนๆ ; Related:แยก, ซอย, แบ่ง ; Syn:divide, separate
 3. sector : (N) ; ส่วนของวงกลม (ทางเรขาคณิต) ; Related:รูปตัดที่อยู่ระหว่างเส้นรัศมี 2 เส้นกับส่วนของเส้นรอบวง, เซ็กเตอร์
 4. sector : (N) ; ภาค (ทางเศรษฐกิจหรือสังคม) ; Related:กลุ่ม (ทางเศรษฐกิจหรือสังคม) ; Syn:section, segment
 5. command : (N) ; คนในบังคับบัญชา ; Syn:unit, squad, group, company, battalion, regiment, army, division, post, garrison, brigade, platoon, corps, battery, sector, vanguard
 6. segment : (N) ; กลุ่ม ; Related:ท่อน, ตอน, ข้อ, ส่วน, ส่วนที่แยกออก, กลีบ, พวก, ชิ้น, เสี้ยว ; Syn:part, piece, fragment, sector, section
 7. sect : (N) ; นิกาย (ทางศาสนา) ; Related:กลุ่ม, พรรค, สำนัก, คณะ, ภาค, ลัทธิ, หมู่, เหล่า ; Syn:group, division, party, branch, denomination
 8. sectorial : (ADJ) ; ซึ่งแบ่งออกเป็นส่วนๆ ; Related:เป็นส่วนๆ, เป็นภาค
 9. sectorial : (ADJ) ; ซึ่งใช้สำหรับตัด (ทางสัตววิทยา) ; Related:ใช้กัด, ใช้ตัด
 10. denomination : (N) ; นิกายในศาสนาคริสต์ ; Syn:church, sect, subsect

Thai-Eng Lexitron Dict : sector, 15 found, display 1-15
 1. หน่วยงานราชการ : (N) ; government sector ; Related:state sector ; Syn:หน่วยราชการ, หน่วยงานรัฐบาล ; Ant:หน่วยงานเอกชน ; Samp:วิทยาลัยครูเป็นหน่วยงานราชการจึงได้รับงบประมาณจากรัฐบาล ; Unit:แห่ง, ที่, หน่วย, หน่วยงาน
 2. ภาครัฐบาล : (N) ; government sector ; Syn:ภาครัฐ ; Ant:ภาคเอกชน ; Samp:การใช้คอมพิวเตอร์ในภาครัฐบาลขยายตัวมากขึ้น ซึ่งมีผลทำให้วิธีการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงไป
 3. ภาคอุตสาหกรรม : (N) ; industrial sector ; Ant:ภาคเกษตรกรรม, ภาคเกษตร ; Samp:ปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมอย่างละ 17 ล้านคน
 4. ภาคเอกชน : (N) ; private sector ; Ant:ภาครัฐบาล ; Def:หน่วยงานส่วนบุคคล ; Samp:ปัจจุบันรัฐกำลังประสบปัญหาข้าราชการระดับมันสมองหนีออกจากระบบราชการไปทำงานภาคเอกชน
 5. วงการเศรษฐกิจ : (N) ; economic sector ; Syn:แวดวงเศรษฐกิจ ; Def:หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ ; Samp:เขาเป็นผู้นำในวงการเศรษฐกิจที่ริเริ่มระบบเศรษฐกิจแนวใหม่ ; Unit:วงการ
 6. แผนก : (CLAS) ; division ; Related:section, sector, subdivision, department ; Syn:กอง, เหล่า, พวก, หมู่ ; Samp:ลองนับดูว่าบริษัทเรามีกี่แผนก แล้วก็จดบันทึกไว้
 7. แผนก : (N) ; division ; Related:section, sector, subdivision, department ; Syn:กอง, เหล่า, พวก, หมู่ ; Def:ส่วนย่อยของส่วนใหญ่ ; Samp:แผนกส่วนใหญ่ของเรายังไม่จำเป็นต้องใช้ระบบเครือข่ายในตอนนี้ ; Unit:แผนก
 8. ฝ่าย : (N) ; side ; Related:party, sector, faction ; Syn:ข้าง, พวก, ส่วน ; Samp:เวลาเกิดสงคราม จะมีการจับลูกเมียของฝ่ายตรงข้ามไปทรมาน เพื่อให้สามีบอกความลับ ; Unit:ฝ่าย
 9. ฝ่ายรัฐบาล : (N) ; government party ; Related:government sector ; Def:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคที่ได้ร่วมเป็นรัฐบาล ; Samp:ในช่วงหลายสิบปีมานี้มีแรงผลักดันจากฝ่ายรัฐบาลที่จะลดอิทธิพลส่วนตัวของพ่อค้านักธุรกิจลง ; Unit:ฝ่าย
 10. นิกาย : (N) ; sect ; Related:denomination ; Syn:หมู่, พวก ; Def:ใช้เกี่ยวกับศาสนา ในกรณีเช่น คณะนักบวชในศาสนาเดียวกัน ที่แยกออกไปเป็นพวกๆ ; Samp:กษัตริย์แห่งเกาะสุมาตรานำศาสนานิกายมหายานเข้ามาเผยแพร่ ที่นครศรีธรรมราช ; Unit:นิกาย
 11. อรัญวาสี : (N) ; sect of monks who lived in the jungle ; Def:ชื่อคณะสงฆ์โบราณ ซึ่งตั้งอารามอยู่ในป่าห่างจากชุมนุมชน ; Samp:พระรูปนี้เป็นพระที่อยู่ฝ่ายอรัญวาสี
 12. พวก : (CLAS) ; group ; Related:party, company, set, gang, sect, clique, coterie ; Syn:ฝ่าย, กลุ่ม, คณะ, หมู่, เหล่า, ทีม ; Def:ลักษณนามของคน สัตว์ หรือสิ่งต่างๆ ที่รวมกันเข้าเป็นกลุ่มเป็นหมู่ ; Samp:โปรแกรมพวกนี้จะเป็นโปรแกรมการกุศลซึ่งเป็นโปรแกรมที่ประโยชน์ใช้งานได้จริง ; Unit:พวก
 13. ธรรมยุต : (N) ; Dhammyuttika ; Related:sect of Buddhist monks, sub-sect of the Thai theravada school of Buddhism ; Syn:ธรรมยุติกนิกาย ; Def:ชื่อนิกายหนึ่งของพุทธศาสนา
 14. ชีเปลือย : (N) ; nude ascetic ; Related:sect of Indian ascetics wear no clothing ; Def:นักบวชจำพวกหนึ่ง ถือเพศเปลือยกาย, โดยปริยายใช้เรียกคนที่ไม่นุ่งผ้า ; Samp:พวกชีเปลือยกำลังคิดจะตั้งนิคมขึ้นในประเทศไทย
 15. อุตรนิกาย : (N) ; Uttaranikaya ; Related:Mahayana sect of Buddhism in the north ; Syn:มหายาน ; Def:ชื่อนิกายหนึ่งในพระพุทธศาสนา คือ นิกายฝ่ายเหนือ

Royal Institute Thai-Thai Dict : sector, not found

Budhism Thai-Thai Dict : sector, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : sector, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : sector, not found

(0.1363 sec)