Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: faction , then fact, faction, factional, factions, factionist .

Eng-Thai Lexitron Dict : faction, more than 7 found, display 1-7
 1. faction : (N) ; ปัญหาหรือความขัดแย้งภายในกลุ่ม ; Syn:dissension
 2. faction : (N) ; ฝ่ายหรือกลุ่มที่มีเสียงส่วนน้อย
 3. inner circle : (N) ; กลุ่มคนวงใน ; Syn:clique, faction
 4. fact : (N) ; ส่วนของข้อมูล
 5. factional : (ADJ) ; เกี่ยวข้องกับฝ่ายหรือพรรคการเมือง
 6. Eng-Thai Lexitron Dict : faction, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : faction, more than 7 found, display 1-7
 1. ค่าย : (N) ; group ; Related:faction, party, side, clique, coterie ; Syn:กลุ่ม, พวก, ฝ่าย ; Def:ฝ่ายที่มีความคิดเห็นเป็นแนวเดียวกัน ; Samp:แต่ละสำนักพิมพ์ต่างก็หยิบกลยุทธ์ วิธีการขายของแต่ละค่ายออกมาใช้กันจนหมดพุง ซึ่งส่งผลให้สินค้าขายดีมากขึ้น
 2. ก๊ก : (N) ; group ; Related:party, faction, gang, clique ; Syn:กลุ่ม, พวก, พรรค, เหล่า, หมู่ ; Samp:ก๊กพระยาตากหนีไปอยู่จันทบุรีหลังจากกรุงแตก ; Unit:ก๊ก
 3. ขั้ว : (N) ; pole ; Related:wing, faction, group, cause, party, side ; Syn:ด้าน, ฝ่าย, ข้าง, แบบ ; Def:ข้างหรือฝ่ายนั้นที่มีคุณสมบัติคล้ายกัน ; Samp:สองคนนี้เหมือนอยู่กันคนละขั้ว ไม่มีวันจะเข้ากันได้เลย ; Unit:ขั้ว, ข้าง
 4. ข้าง : (N) ; side ; Related:group, faction ; Syn:ฝ่าย, ด้าน, พวก ; Def:ฝั่งหรือฝ่ายที่อยู่ ; Samp:เรื่องนี้เธอจะอยู่ข้างใคร บอกมาให้ชัดเลย ; Unit:ข้าง, ฝ่าย
 5. ฝักฝ่าย : (N) ; group ; Related:company, party, school, faction, section, side ; Syn:กลุ่ม, พวก, ข้าง, ฝักฝ่าย ; Def:กลุ่มคนที่มีความคิดเห็นตรงกัน ; Samp:นักเรียนในห้องแยกกันเป็นฝักฝ่ายเพราะความเห็นไม่ตรงกัน
 6. ฝ่าย : (N) ; side ; Related:party, sector, faction ; Syn:ข้าง, พวก, ส่วน ; Samp:เวลาเกิดสงคราม จะมีการจับลูกเมียของฝ่ายตรงข้ามไปทรมาน เพื่อให้สามีบอกความลับ ; Unit:ฝ่าย
 7. ฝ่าย : (CLAS) ; group ; Related:side, party, faction ; Syn:ข้าง, พวก, ส่วน ; Samp:การทำให้เครื่องใหม่ครอบคลุมรุ่นเก่านั้น มีประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย ; Unit:ฝ่าย
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : faction, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : faction, not found

Budhism Thai-Thai Dict : faction, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : faction, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : faction, not found

(0.1825 sec)