Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: senior citizen, citizen, senior, Senior .

Eng-Thai Lexitron Dict : senior citizen, more than 7 found, display 1-7
 1. senior citizen : (N) ; ผู้สูงอายุมักเป็นผู้ที่เกษียณแล้วและรับเบี้ยบำเหน็จบำนาญ ; Syn:oldster
 2. golden ager : (N) ; วัยทอง ; Related:คนวัยทอง, คนสูงอายุ ; Syn:elder, senior citizen ; Ant:youngster
 3. oldster : (N) ; คนแก่ ; Syn:senior citizen, old man, old woman, golden-ager
 4. senior : (N) ; ผู้มีอาวุโสกว่า ; Related:ผู้ที่มีอายุมากกว่า ; Syn:elder, master, superior
 5. senior : (N) ; นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
 6. senior : (ADJ) ; อาวุโส ; Related:ซึ่งมีอายุมากกว่า, ซึ่งเป็นรุ่นพี่ ; Syn:elder, older
 7. Eng-Thai Lexitron Dict : senior citizen, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : senior citizen, more than 7 found, display 1-7
 1. ผู้มีอายุ : (N) ; senior citizen ; Related:the elderly, old people ; Syn:ผู้สูงอายุ, ผู้สูงวัย ; Def:บุคคลที่มีอายุมากแล้ว อยู่ในวัยชราหรือแก่แล้ว เป็นต้น ; Samp:สถานที่ท่องเที่ยวแบบนั้นคงจะไม่ต้อนรับผู้มีอายุอย่างพวกเราหรอก ; Unit:คน
 2. ผู้สูงวัย : (N) ; senior citizen ; Related:the elderly, old people ; Syn:ผู้สูงอายุ, ผู้อาวุโส ; Def:บุคคลที่มีอายุมากแล้ว อยู่ในวัยชราหรือแก่แล้ว เป็นต้น ; Samp:เรามักจะพบโรคจิตเสื่อมในผู้สูงวัยที่ลูกหลานไม่ค่อยให้การดูแลเอาใจใส่ ; Unit:คน
 3. ข้าแผ่นดิน : (N) ; citizen ; Related:inhabitant, dweller ; Syn:ชาวเมือง, พลเมือง, ราษฎร, ประชาชน ; Def:พลเมืองของประเทศที่มีเชื้อชาตินั้นและอาศัยทำมาหากินอยู่ในประเทศนั้น ; Samp:ข้าแผ่นดินอยู่เย็นเป็นสุขบนแผ่นดินไทยมาหลายชั่วอายุคน ; Unit:คน
 4. ระดับอาวุโส : (N) ; senior ; Related:seniority ; Samp:เรามีศิลปินชั้นเยี่ยมในระดับอาวุโสหลายท่าน ซึ่งหลายคนได้ก้าวไปสู่ศิลปินระดับชาติที่เรียกว่า ศิลปินแห่งชาติ
 5. รุ่นพี่ : (N) ; senior ; Ant:รุ่นน้อง ; Def:ผู้ที่เข้ามาอยู่ก่อน ; Samp:น้องๆ นำปัญหาต่างๆ มาปรึกษารุ่นพี่ ; Unit:คน
 6. วุฒ : (ADJ) ; senior ; Related:aged, old, elder ; Def:สูงอายุ, อาวุโส
 7. อาวุโส : (ADJ) ; senior ; Def:เก่ากว่าหรือแก่กว่าในตำแหน่งหน้าที่การงาน เป็นต้น ; Samp:นักวิทยาศาสตร์อาวุโสจากเอเชียจะมาชมห้องปฏิบัติการใหม่ของไทยเรา
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : senior citizen, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : senior citizen, not found

Budhism Thai-Thai Dict : senior citizen, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : senior citizen, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : senior citizen, not found

(0.0718 sec)