Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: simile , then similar, simile .

Eng-Thai Lexitron Dict : simile, more than 7 found, display 1-7
 1. simile : (N) ; การเปรียบเทียบ ; Related:การอุปมาอุปไมย ; Syn:analogy, metaphor
 2. metaphor : (N) ; คำอุปมา ; Related:คำเปรียบเทียบ ; Syn:simile, trope
 3. figure of speech : (N) ; การใช้อุปมาอุปมัย ; Related:การใช้สำนวนโวหาร, การเปรียบเทียบ, สำนวนที่สละสลวย ; Syn:comparison, metaphor, simile
 4. similar : (ADJ) ; เหมือนกัน ; Related:คล้ายกัน, ทำนองเดียวกัน ; Syn:related
 5. like 1 : (ADJ) ; เหมือนกัน ; Related:คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน ; Syn:similar ; Ant:unlike, dissimilar, different
 6. alike : (ADJ) ; เหมือนกัน ; Related:คล้ายคลึงกัน, ไม่แตกต่างกัน, ลักษณะเดียวกัน, อาการเดียวกัน ; Syn:similar, like, same
 7. Eng-Thai Lexitron Dict : simile, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : simile, more than 7 found, display 1-7
 1. อุปมัย : (N) ; simile ; Related:analogue, comparison, analogy, metaphor ; Syn:อุปไมย, อุปมาอุปไมย ; Def:สิ่งหรือข้อความที่พึงเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นเพื่อให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
 2. อุปมา : (N) ; simile ; Related:metaphor, analogy ; Def:สิ่งหรือข้อความที่ยกมาเปรียบ
 3. คำอุปมา : (N) ; metaphor ; Related:simile ; Samp:ผู้วิจารณ์ติดใจกับคำอุปมาที่ไม่ทำให้เห็นภาพพจน์เพียงพอในความรู้สึกของผู้วิจารณ์เอง
 4. อุปมาโวหาร : (N) ; figure of speech ; Related:metaphor, simile ; Def:สำนวนเขียนที่กล่าวถึงเรื่องราวโดยยกสิ่งต่างๆ ขึ้นมาเปรียบเทียบประกอบ
 5. อุปมาอุปไมย : (N) ; analogy ; Related:comparison, simile ; Def:การเปรียบเทียบกัน ; Samp:ผู้ที่ได้อ่านหนังสือโบราณจะพบความเปรียบมากมาย ทั้งที่เป็นอุปมาอุปไมย อุปลักษณ์ สาธก
 6. อุปไมย : (N) ; analogy ; Related:metaphor, simile ; Syn:อุปมัย, เปรียบเทียบ, เปรียบเปรย ; Def:สิ่ง หรือข้อความที่พึงเปรียบเทียบกับสิ่งอื่น เพื่อให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
 7. ตีรั้ง : (V) ; similar ; Related:equal to, like ; Syn:คล้ายคลึง, เสมอ
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : simile, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : simile, not found

Budhism Thai-Thai Dict : simile, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : simile, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : simile, not found

(0.1368 sec)