Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: torch .

Eng-Thai Lexitron Dict : torch, 9 found, display 1-9
 1. torch : (N) ; คบไฟ ; Related:ไต้ ; Syn:light, flare
 2. torch : (N) ; สิ่งที่ทำให้เกิดเปลวไฟ
 3. torch : (N) ; ไฟฉาย ; Syn:flashlight
 4. brand : (N) ; ถ่านไฟ ; Syn:torch
 5. flashlight : (N) ; ไฟฉาย ; Syn:torch
 6. light 1 : (N) ; ไฟฉาย ; Syn:torch
 7. link 2 : (N) ; คบไฟ ; Related:คบเพลิง ; Syn:torch
 8. lantern : (N) ; โคมไฟ ; Related:โป๊ะไฟ, ตะเกียง ; Syn:torch, lamp

Thai-Eng Lexitron Dict : torch, 13 found, display 1-13
 1. ขี้ไต้ : (N) ; torch ; Def:ชื่อเชื้อเพลิงทำจากไม้ผุดลุกน้ำมันยาง ห่อด้วยใบไม้ ; Samp:ถ้าจะใช้เตาถ่านเราต้องไปหาเศษฟืนกับขี้ไต้สำหรับจุดนำไฟ ; Unit:อัน
 2. คบเพลิง : (N) ; torch ; Related:link, flambeau ; Syn:คบไฟ ; Def:ของใช้สำหรับจุดไฟให้สว่างใช้ในพิธีเปิดปิดการแข่งขันกีฬาเป็นต้น ; Samp:นักกีฬาถือคบเพลิงวิ่งไปตามลู่วิ่ง ; Unit:อัน, ดุ้น
 3. คบไฟ : (N) ; torch ; Related:link, flambeau ; Syn:คบเพลิง, มัดเชื้อเพลิง ; Def:ของใช้สำหรับจุดไฟให้สว่าง ทำด้วยของแห้งเช่นใบไม้และขี้กบเป็นต้น เอามามัดเป็นดุ้นยาว ; Samp:ช่วยจุดคบไฟหน่อยค่ะฉันมองอะไรไม่เห็นเลย ; Unit:อัน, ดุ้น
 4. ไต้ : (N) ; torch ; Syn:คบไฟ ; Def:ของใช้สำหรับจุดไฟให้สว่าง หรือทำเชื้อเพลิง ทำด้วยไม้ผุหรือเปลือกเสม็ดคลุกกับน้ำมันยาง แล้วห่อด้วยใบไม้เป็นดุ้นยาวๆ หรือใส่กระบอก ; Samp:สมัยก่อนไม่มีไฟต้องใช้ไต้จุดไฟให้แสงสว่าง ; Unit:เล่ม
 5. มัดเชื้อเพลิง : (N) ; torch ; Syn:คบไฟ, คบเพลิง ; Def:ของใช้สำหรับจุดไฟให้สว่าง ทำด้วยของแห้ง เช่น ใบไม้ ขี้กบ เอามามัดเป็นดุ้นยาว ; Samp:เราใช้ดินเหนียวมาคลุกกับไม้ผุทำเป็นไต้ ใช้เป็นมัดเชื้อเพลิงเดินทางในเวลากลางคืน ; Unit:อัน, ดุ้น
 6. มัดเชื้อเพลิง : (N) ; torch ; Syn:คบไฟ, คบเพลิง ; Def:ของใช้สำหรับจุดไฟให้สว่าง ทำด้วยของแห้ง เช่น ใบไม้ ขี้กบ เอามามัดเป็นดุ้นยาว ; Samp:เราใช้ดินเหนียวมาคลุกกับไม้ผุทำเป็นไต้ ใช้เป็นมัดเชื้อเพลิงเดินทางในเวลากลางคืน ; Unit:อัน, ดุ้น
 7. กระปอก : (N) ; a kind of torch ; Syn:กระปรอก, ไต้ ; Def:ไต้ชนิดหนึ่ง ห่อด้วยใบพลวงหลายชั้น ให้ดวงไฟใหญ่และไม่ใคร่ดับ
 8. คบ : (N) ; crotch ; Related:torch ; Syn:ง่าม, คบไม้, คาคบ ; Def:่ง่ามต้นไม้ที่กิ่งใหญ่กับต้นแยกกัน ; Samp:กล้วยไม้ป่าบนคบไม้ข้างทางออกดอกสวยมาก ; Unit:คบ
 9. ดวงประทีป : (N) ; lamp ; Related:light, torch, flame ; Syn:ดวงไฟ, ตะเกียง, โคม, โคมไฟ, เทียน ; Samp:พระปิตุราชทรงเปรียบประดุจดวงประทีปเรืองแสงส่องสว่างชี้ทางอยู่เป็นนิรันดร์ ; Unit:ดวง
 10. โทษาดิลก : (N) ; lamp ; Related:night ornament, light, lantern, torch, light bulb ; Syn:ตะเกียง
 11. ประทีป : (N) ; lamp ; Related:lantern, light, torch ; Syn:ไฟ, เทียน, โคมไฟ, คบเพลิง, ตะเกียง, คบไฟ ; Def:ไฟที่มีเปลวสว่าง ; Samp:ครูเปรียบเสมือนดวงประทีปที่ส่องนำทางนักเรียนให้ไปสู่ความสำเร็จ ; Unit:ดวง
 12. ตะเกียงรั้ว : (N) ; barn lantern ; Related:storm lantern, blow torch ; Syn:ตะเกียงโป๊ะ ; Def:ตะเกียงหิ้วที่มีลวดพันรอบครอบแก้วซึ่งครอบดวงไฟ ; Samp:เวลาที่บ้านของเขาจัดงานเขาจะเกณฑ์คนให้มาช่วยกันแขวนตะเกียงรั้วรอบบ้าน ; Unit:ดวง
 13. ไฟฉาย : (N) ; flashlight ; Related:searchlight, electric torch ; Def:เครื่องทำความสว่างประกอบด้วยอุปกรณ์สำคัญ คือ จานฉายรูปโค้งสำหรับสะท้อนแสงและหลอดไฟฟ้า ซึ่งบรรจุอยู่ในเรือนกรอบกับสิ่งให้พลังงานที่ก่อให้เกิดแสงสว่าง มีหลายชนิด ชนิดที่ถือติดตัวไปมาได้ มักทำเป็นรูปทรงกระบอก ; Samp:เขาเห็นกอหญ้าเริ่มไหวอีกครั้งจึงกราดไฟฉายอย่างช้าๆ ไปมา ; Unit:กระบอก

Royal Institute Thai-Thai Dict : torch, not found

Budhism Thai-Thai Dict : torch, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : torch, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : torch, not found

(0.0283 sec)